Jste zde

Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací

Přehled informací povinně zveřejňovaných Českou agenturou pro standardizaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

 

1. Název

Česká agentura pro standardizaci (používaná zkratka – ČAS)

 

2. Důvod a způsob založení

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více viz Zřizovací listina ČAS

 

3. Organizační struktura

Viz organizační schéma

 

Viz telefonní seznam

4. Kontaktní spojení

Adresa sídla:

 

Česká agentura pro standardizaci

Biskupský dvůr 1148/5

110 00  Praha 1

 

Datová schránka:

 

4htvpem

 

Email:

 

agentura@agentura-cas.cz

 

info@agentura-cas.cz (zákaznické centrum)

 

csnonline@agentura-cas.cz (ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele)

 

firmy.csnonline@agentura-cas.cz (ČSN online pro firmy s více uživateli a technická podpora ČSN online)

 

Telefon:

 

 viz telefonní seznam

 

5. Případné platby

lze poukázat

Číslo účtu: 837011/0710, Česká národní banka

 

IBAN: CZ37 0710 0000 0000 0083 7011

 

6. IČ

06578705

 

7. DIČ

CZ06578705

 

8. Dokumenty

Zřizovací listina

  

9. Žádosti

o informace

Telefonicky – viz telefonní seznam

 

Písemně - Česká agentura pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1

 

Datovou schránkou – id schránky: 4htvpem

 

Elektronicky podaná žádost - agentura@agentura-cas.cz

 

10. Příjem žádostí

a dalších podání

Podatelna ČAS – Po - Pá 8:30 – 10:00 a 13:00 - 14:00 (mimo provozní dobu podatelny je možné podání předat v sekretariátu generálního ředitele)

 

Datová schránka - id schránky: 4htvpem

 

Elektronická podatelna - agentura@agentura-cas.cz

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím České agentury pro standardizaci, která do 15 dnů předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, tedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Proti rozhodnutí o odvolání je možné podat do 2 měsíců od jeho doručení správní žalobu ke správnímu soudu. Dojde-li soud k závěru, že nebyly dány žádné důvody k odmítnutí žádosti, rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o odmítnutí žádosti zruší a nařídí povinnému subjektu, aby požadované informace poskytl.

 

12. Formuláře

Nejsou předepsány

 

 

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Viz Produkty a služby

 

Viz Užívání norem

Viz Tvorba norem

 

14. Předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

15. Úhrady za poskytování informací

úkon

Kč/stránka

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé

1,50

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé

2,00

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé

2,50

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé

3,50

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné

30,00

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné

44,00

1 ks nenahraného CD/DVD

15,00 

Poštovné a balné

dle aktuálního ceníku poštovních služeb

Každá započatá hodina práce

500 Kč

 

16. Licenční smlouvy

Nepoužito

17. Výroční zprávy podle zákona

č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018
 
18. Vyřízené žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.Žádné vyřízené žádosti.