Logo ČAS

Projekty a spolupráce

Národní plán obnovy
Projekt BETA 2
Standards for all
EMBRACE
TeamUP
PEERS
Biostimulanty
S4AllCities
STAMINA
ENgage

 


 

Národní plán obnovy

Česká agentura pro standardizaci byla finančně podpořena z Národního plánu obnovy

Koncem září 2023 byl Ministerstvem pro místní rozvoj, vlastníkem komponenty 1.6 Národního plánu obnovy, schválen projekt Vývoj, implementace a provoz IT systému propojujícího technické normy s prováděcími předpisy, reg. č. CZ.31.9.0/0.0/0.0/23_074/0008108, který bude podpořen z finančních prostředků EU.

Projekt řeší propojení požadavku stanoveného v právním předpise a ustanovením příslušné technické normy (dále i ČSN). Technické normy doplňují nekompletní právní požadavek (požadavek stanovený v právních předpisech). Právní předpis nemůže jít do podrobností, např. výčtem způsobů výpočtů různých hodnot apod. uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis stanoví pouze základní podmínky (právní požadavek) s tím, že na příslušné české technické normy odkazuje.

 


 

Projekt BETA 2

Česká agentura pro standardizaci je příjemcem podpory z programu Beta2 v rámci projektu týkajícího se povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů

Česká agentura pro standardizaci je příjemcem podpory z programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovací pro potřeby státní správy BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 30. 7. 2019.
V rámci řešení projektu Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů. 
Tento projekt má za cíl najít a popsat postupy jak procesní (logický postup), tak technické (požadavky na obsah předkládané dokumentace), které by vytvořily vhodné prostředí a podmínky pro práci dotčených orgánů státní správy (DO) umožňující plnění jejich povinností jak věcných (kvalifikované ověření plnění požadavků), tak časových (správní lhůty) i v případech kdy je plnění požadavků (technické řešení) realizováno dle zahraničních norem.

Název projektu:Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů
Registrační číslo projektu:TITSMPO140
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Hlavní příjemce:České vysoké učení technické v Praze
Hlavní řešitel:prof. Ing. Zdeněk Bittnar CSc.,
Zahájení:1. 1. 2024
Ukončení:31. 12. 2024

 


 

Standards for all

Nový eLearningový nástroj

Technické normy mají široký dopad na společnost a přispívají k větší bezpečnosti každodenního života. Na evropské úrovni začaly regulační orgány využívat technické normy k podpoře provádění právních předpisů a politik, a to i v oblastech veřejného zájmu. Tento přístup znamená, že je pro občanskou společnost ještě důležitější se zapojit a podílet na procesu tvorby technických norem. 

V Evropě hrají hlavní roli při obhajobě zájmů občanské společnosti v procesu tvorby technických norem tyto tři organizace:
ANEC – the European consumer voice in standardisation
ECOS – The European Environmental Citizens’ Organisation in Standardisation
ETUC – The European Trade Union Confederation

Organizace ANEC, ECOS a ETUC spojily své síly s CEN-CENELEC, aby společně vytvořily bezplatný interaktivní eLearningový kurz, který poskytne jasné a přehledné informace o technických normách a o procesu tvorby norem na národní, evropské, mezinárodní úrovni.

Kurz obsahuje několik modulů, které uživatelům pomáhají seznámit se s normami, jejich vývojem a klíčovou úlohou při ochraně zdraví, zájmů spotřebitelů nebo životního prostředí. Dále prokazuje, že je důležité, aby se občanská společnost zapojila do tvorby norem s cílem zlepšit, posílit a rozšířit legitimitu evropského systému normalizace.

Kurz (v anglickém jazyce) najdete na tomto odkazu.

 


 

EMBRACE

Status: Schváleno

Projekt Financován z EU/CEN

Projekt Horizon Europe financovaný EU zabývající se problematikou biotoxinů. Zaměřuje se na aplikaci vědeckých a klinických poznatků o a revizi protokolů odezvy a soustředí se na inovativní řešení speciálně přizpůsobená pro řešení nedostatků identifikovaných v současném systému. ČAS zde působí jako vedoucí tzv. tasku a ve spolupráci s ÚNMS SR zajišťuje standardizační aktivity.

Výstupem projektu bude mapování standardů v oblasti biotoxinů a identifikace oblastí, kde je potřeba standardizační činnost doplnit. V tomto ohledu bude Agentura spolupracovat s CEN/CENELEC Sector Forum Security, CEN TC391 (Societal and Citizen Standardisation Committee), ISO/TC292 (Security and Resilience), CEN/TC 140 (In vitro diagnostic medical devices), aby bylo dosaženo souladu mezi výsledky projektu se současnými prioritami v oblasti standardizace.

Webové stránky budou spuštěny po zahájení projektu, Cordis (oficiální databáze EU projektů) po podepsání Grantové dohody.

 


 

TeamUP

Status: Probíhající

Projekt Financován z EU/CEN

Projekt Horizon Europe financovaný EU, kde ČAS působí jako člen konsorcia. Hlavním cílem projektu je efektivní řešení CBRN-E incidentů (situací, ve kterých figurují chemické, biologické, radiologické, nukleární či explozivní látky) a vyvinout systém a technologie pro detekci, identifikaci a monitorování těchto situací, mj i skrze standardizaci.

Výstupem projektu bude CWA zaměřené na dekontaminační procedury, na němž v současné době tým projektových pracovníků Agentury pracuje. Dále probíhá podrobné mapování existujících norem v oblasti CBRN-E a je v plánu připojení se k již probíhajícím standardizačním procesům v této oblasti.

Webové stránky projektu: TeamUP (teamup-project.eu)

Cordis: HOLISTIC CAPABILITY AND TECHNOLOGY EVALUATION AND CO-CREATION FRAMEWORK FOR UPSKILLED FIRST RESPONDERS AND ENHANCED CBRN-E RESPONSE | TeamUP | Project | Fact sheet | HORIZON | CORDIS | European Commission (europa.eu)

 


 

PEERS

Status: Probíhající

Projekt Financován z EU/CEN

Projekt Horizon-Europe financovaný EU, ve kterém je ČAS součástí konsorcia. Projekt se zabývá zvládáním katastrof a krizových situací a jeho cílem je identifikovat potenciál a zainteresované strany pro budoucí standardizaci.

Výstupem projektu je webová platforma propojující stakeholdery s institucemi nabízejícími potřebné řešení v oblasti CBRN. Tato platforma bude zároveň obsahovat rozsáhlý přehled relevantních standardizačních dokumentů. Platforma PEERS bude propojena s platformou ENCIRCLE, která také pracuje s velkým množstvím norem a díky tomuto propojení vzniká rozsáhlá databáze standardizačních dokumentů.

Webové stránky projektu: Home - PEERS project (peers-project.eu)

Cordis: PracticE Ecosystem for standaRdS | PEERS | Project | Fact sheet | HORIZON | CORDIS | European Commission (europa.eu)

 


 

Biostimulanty

Status: Probíhající

Projekt Financován z EU/CEN

Projekt financovaný CEN, ve kterém ČAS vede konsorcium se subdodávkami pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (UKZUZ). Projekt se zabývá analýzou obsahu nebezpečných látek v nových hnojivech.

Výstupem projektu jsou evropské normy (i harmonizované, tzv. hEN).

 


 

S4AllCities

Status: Úspěšně vyřešeno

Projekt Financován z EU/CEN

Projekt Horizont-2020 financovaný EU, ve kterém ČAS podporoval Technologickou platformu pro Energetickou bezpečnost (TPEB). Projekt se zabýval bezpečností v chytrých městech a využíval mj. technologií umělé inteligence.

Výstupem projektu ze strany Agentury byl podrobný přehled relevantních standardizačních dokumentů a rozsáhlá průvodní zpráva týkající se těchto dokumentů.

Webové stránky projektu: Smart Spaces Safety And Security | www.s4allcities.eu | Greece

Cordis: Smart Spaces Safety and Security for All Cities | S4AllCities | Project | Fact sheet | H2020 | CORDIS | European Commission (europa.eu)

 


 

STAMINA

Status: Úspěšně vyřešeno

Projekt Financován z EU/CEN

Projekt Horizont-2020 financovaný EU, ve kterém ČAS podporoval TPEB jako třetí strana. Projekt se zabýval analýzou zdravotních údajů z různých členských států EU s cílem odhalit pandemie v rané fázi a přispět k tvorbě efektivních řešení krizových situací. Agentura spolupracovala na tvorbě CWA zaměřeného na metodologii evaluace založené na demonstraci při předpovídání a řízení kritických situací.t

Výstupem projektu bylo ze strany Agentury opět CWA zabývající se metodologií řešení krizových situací.

Webové stránky projektu: Homepage - Stamina (stamina-project.eu)

Cordis: Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders | STAMINA | Project | Fact sheet | H2020 | CORDIS | European Commission (europa.eu)

 


 

ENgage

Status: Úspěšně vyřešeno

Projekt Financován z EU/CEN

Již ukončený projekt financovaný CEN, na kterém se ČAS aktivně podílel. Projekt si kladl za cíl zvýšit účast odborníků v oblasti ochrany životního prostředí a zprostředkovával konverzaci mezi standardizačními orgány a národními stakeholdery.

Jedním z důležitých  výstupů tohoto projektu bylo zvýšení účasti menších NNO na práci CEN/CLC BTWG 16 SABE a aktivní účast v tomto výboru.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.