Logo ČAS

Evropská a mezinárodní standardizace

CEN: Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for Standardization)

Založení: 1961

Členství ČR: 1992 jako přidružený člen, od 1997 plnoprávný člen

CEN je jednou ze tří evropských normalizačních organizací (společně s CENELEC a ETSI), které byly oficiálně uznány Evropskou unií a Evropským sdružením volného obchodu (EFTA) jako odpovědné za tvorbu a vydávání evropských norem.

CEN poskytuje platformu pro tvorbu evropských norem a dalších technických dokumentů týkajících se různých druhů výrobků, materiálů, služeb a procesů.

CEN podporuje normalizační činnosti ve vztahu k široké škále oborů a odvětví, včetně: letectví a kosmonautiky, chemikálií, stavebnictví, spotřebního zboží, obrany a bezpečnosti, energetiky, životního prostředí, potravin a krmiv, zdraví a bezpečnosti, zdravotnictví, IKT, strojů, materiály, tlaková zařízení, služby, inteligentní bydlení, doprava a balení. Na základě tzv. Vídeňské dohody také přejímá do soustavy evropských norem mezinárodní normy ISO.

Národními členy CEN jsou národní normalizační orgány národních normalizačních orgánů 27 zemí Evropské unie, Velké Británie, Republiky Makedonie, Srbska a Turecka plus tří zemí Evropského sdružení volného obchodu (Island, Norsko a Švýcarsko). V každé zemi je jen jeden člen.

Řídicí struktura CEN:

Valné shromáždění členů (CEN General Assembly, CEN / AG) - nejvyšší řídicí orgán

Prezidentský výbor a jeho poradní orgány (CEN Presidential Committee, CEN / PC)

Správní rada (CEN Administrative Board, CEN / CA)

Nejvyššími představiteli jsou: prezident, tři vice prezidenti (Policy, Technical, Finance), řádní členové správní rady.

Technická rada (Technical Board, BT): zde je ÚNMZ jako národní normalizační orgán, zastoupen Z. Slanou (slana@agentura-cas.cz)

Technické orgány: technické komise (TC), subkomise (SC), pracovní skupiny (WG), pracovní skupiny BT (BTTF a BTWG).

V technických komisích (398), subkomisích (59) a pracovních skupinách (1578) celkem působí více než 200 000 technických expertů. V nich zájmy svých firem obhajuje více než 600 expertů z ČR.

V řídicích rolích jsou to:

A. Šimková: předsedkyně CEN/TC 325 Crime prevention through building, facility and area design
J. Sirotková: předsedkyně CEN/TC 452 Asistenční psi

Konvenoři (vedoucí pracovních skupin / WG)

M. Florian: CEN/TC 455/WG 4 Other safety parameters
V. Fáberová: CEN/TC 325/WG 3 Building design
J. Houček CEN/TC 455/WG 1 Sampling
L. Moravec: CEN/TC 391/WG 1 Healthcare Facilities
F. Peterka: CEN/TC 386/WG 7 New technologies and other important issues
F. Puype: CEN/TC 52/WG 12 Interpretations and proposals for improvements of the chemical standards in the EN 71-series
J. Sirotková: CEN/TC 452/WG 6 Accessibility and Universal Access
P. Malčík: CEN/TC 248/WG 16 Textiles in the healthcare system

 

CENELEC: Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (European Committee for Electrotechnical Standardization)

Založení: 1973 sloučením dvou předchozích evropských organizací: CENELCOM a CENEL.

Členství ČR: 1992 jako přidružený člen, od 1997 plnoprávný člen

CENELEC je sdružení členů, kterými jsou „národními elektrotechnickými výbory“ 34 evropských zemí. Kromě členů existuje dalších 13 „národních elektrotechnických výborů“, které se podílejí na práci CENELEC jako „přidružené subjekty“ nebo „doprovodné normalizační orgány“ (Companion Standardization Bodies, CBS).

CENELEC odpovídá za tvorbu technických norem v oblasti elektrotechnického inženýrství. CENELEC tvoří nejen původní evropské normy, ale na základě Frankfurtské dohody přejímá mezinárodní normy IEC.

 

Řídicí struktura CENELEC:

Valné shromáždění členů (CENELEC General Assembly, CLC / AG) - nejvyšší řídicí orgán

Prezidentský výbor a jeho poradní orgány (CENELEC Presidential Committee, CLC / PC)

Správní rada (CENELEC Administrative Board, CLC / CA)

Nejvyššími představiteli jsou: prezident, tři vice prezidenti (Policy, Technical, Finance), řádní členové správní rady.

Technická rada (Technical Board, BT):

Technická rada je odpovědná za kontrolu pracovního programu tvorby norem a podporu jeho rychlého plnění ze strany Řídicího centra CEN-CENELEC (CCMC), technických komisí (TC) a případně dalších orgánů.

BT se skládá z prezidenta a / nebo viceprezidenta (ů) a jednoho stálého delegáta každého člena CENELEC (tzv. národní komise). Zasedáním BT předsedá prezident nebo viceprezident. Sekretariát BT zajišťuje CCMC.

ÚNMZ jako národní normalizační orgán, zastoupen národním sekretářem pro CENELEC A IEC P. Kubešem (kubes@agentura-cas.cz).

V technických komisích (80), subkomisích (13) a dalších pracovních skupinách (109) celkem působí více než 70 expertů z ČR.

 

ETSI: Evropský ústav pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute)

Založení: 1988

ETSI je oficiálně zodpovědná za standardizaci informačních a komunikačních technologií (ICT) v Evropě. Tyto technologie zahrnují telekomunikace, televizní a rozhlasové vysílání a příbuzné oblasti jako inteligentní doprava a lékařská elektronika. ETSI má 740 členů v 62 zemích, včetně výrobců, síťových operátorů, správců, poskytovatelů služeb, výzkumných organizací a uživatelů.

Plnoprávnými členy ETSI jsou: členské státy EU, Andorra, Island, Norsko, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Turecko a Gruzie.

 

Přidruženými členy ETSI jsou: Austrálie, Kanada, USA, Brazílie, Jihoafrická republika, Lesotho, Egypt, Izrael, Jemen, Katar, Spojené arabské emiráty, Írán, Uzbekistán, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), Indie, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Malajsie, Singapur a Indonésie.

Účast v některých technických skupinách (technická komise, projekt ETSI) je vyhrazena pouze členům, zatímco účast v dalších technických skupinách (projekt partnerství ETSI, skupina pro specifikaci odvětví, skupina s otevřeným zdrojovým kódem) je možná jak pro členy, tak pro nečleny.

Zde najdete seznam všech koordinačních skupin, odvětvových fór a dalších skupin, kde CEN, CENELEC a ETSI spolupracují společně.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.