Logo ČAS

Užívání norem

V souladu s ustanovením § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, smějí být ČSN nebo jejich části vydané na jakémkoli nosiči rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Agentury.  

Soustavu českých technických norem tvoří z 15% platné ČSN, které se mohou řídit v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví výhradně českým právem. Ostatní ČSN jsou normy převzaté a duševní vlastnictví je u nich tedy dělené mezi jednotlivé vydavatele. U všech převzatých norem musíme tedy respektovat i další autorsko-právní podmínky, které stanoví mimo jiné závazné dokumenty jednotlivých vydavatelů.

Obsah norem je možné využívat různými způsoby, jen je třeba stále myslet na ochranu autorských práv, a pokud je to třeba, domluvit se na pravidlech užití s vydavatelem normy. Pravidla stanoví Pokyn k podání  žádosti o udělení souhlasu k rozmnožování a rozšiřování (citování) částí české technické normy nebo technické normalizační informace.

Žádost o udělení souhlasu si stáhněte zde:

  • Žádost o souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním - bezúplatně
  • Žádost o souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním - za úplatu

Na udělení souhlasu není právní nárok.

Co se rozumí pod pojmem rozmnožování českých technických norem (ČSN) nebo jejich částí? 

Pod tímto pojmem se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin ČSN nebo jejich částí, a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, tedy např. ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, zvukově obrazové nebo elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální. 

Co se rozumí pod pojmem rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny ČSN nebo jejich částí? 

Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny ČSN nebo jejich částí se rozumí zpřístupňování ČSN nebo jejich částí v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k jejich originálu nebo rozmnoženině, včetně jejich nabízení za tímto účelem.  

Pro uživatele mezinárodních norem ISO a IEC vydaly společně Ústřední sekretariát ISO a Ústřední kancelář IEC brožuru "How to best use IEC and ISO standards - A user guide on licensing options and respecting copyright" Jejím účelem je pomoci uživatelům mezinárodních norem ISO a IEC a národních verzí těchto technických norem, aby získali povědomí o tom, jak nejlépe norem využívat, aniž by přitom porušovali autorská práva a zneužívali duševní vlastnictví. 

Opomenutí respektovat autorská práva a duševní vlastnictví se považuje za porušení právních předpisů a může vést k udělení sankcí.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.