Logo ČAS

Harmonizované normy: zvýšení transparentnosti a právní jistoty pro plně fungující jednotný trh

Rozmnožování a rozšiřování norem

V souladu s ustanovením § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů smějí být ČSN nebo jejich části vydané na jakémkoli nosiči rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem ÚNMZ. 
 
Co se rozumí pod pojmem rozmnožování českých technických norem (ČSN) nebo jejich částí?
 
Pod tímto pojmem se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin ČSN nebo jejich částí, a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, tedy např. ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, zvukově obrazové nebo elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.
 
Co se rozumí pod pojmem rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny ČSN nebo jejich částí?
 
Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny ČSN nebo jejich částí se rozumí zpřístupňování ČSN nebo jejich částí v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k jejich originálu nebo rozmnoženině, včetně jejich nabízení za tímto účelem.
 
Publikace ISO a IEC „Copyright, normy a internet“
 
Moderní komunikační nástroje usnadňují vyhledávání a získání mezinárodních norem ISO a IEC.
 
Ústřední sekretariát ISO a Ústřední kancelář IEC vydaly publikaci "Copyright, normy a internet" týkající se problematiky ochrany autorských práv. Jejím účelem je pomoci uživatelům mezinárodních norem ISO a IEC a národních verzí těchto technických norem, aby měli užitek z nových příležitostí, které dostupnost technických norem přes internet poskytuje, aniž by přitom porušovali autorská práva a zneužívali duševní vlastnictví.
Publikace "How to best use IEC and ISO standards - A user guide on licensing options and respecting copyright" v angličtině.
 
Opomenutí respektovat copyright a duševní vlastnictví může vést k porušení zákona a udělení pokuty. 
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.