Logo ČAS
Logo ČAS

Odborné publikace

Česká agentura pro standardizaci vydává Magazín ČAS. Vychází čtvrtletně a to jak v tištěném vydání, tak v elektronické podobě. Přináší aktuální informace z dění v oblasti technických norem – jejich tvorby a distribuce, využívání v praxi, problematiky přejímání z evropské i mezinárodní soustavy, možnosti spolupráce a zapojení. Cílem Magazínu je pomoct laikům zorientovat se v problematice standardizace, jejím úskalím i výhodám, odborníkům představovat zajímavé osobnosti a firmy působící v oboru standardizace, informovat čtenáře o nejrůznějších připravovaných a probíhajících akcích a projektech.

Časopis je neprodejný. Je distribuován na 2000 adres, převážně na ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky (statutární města, obce s rozšířenou působností), asociace, komory, vysoké školy.  Dále je distribuován na odborných veletrzích, seminářích a konferencích.

Tištěný náklad: 9 000 výtisků

Nabízíme:

  • reklamní prostor formou PR článku nebo banneru v Magazínu ČAS
  • reklamní online banner na webu Magazín ČAS

Více podrobností zde


Základy technické normalizace - učebnice pro SŠ

Česká agentura pro standardizaci vydala učebnici Základy technické normalizace. Učebnice je koncipována jako vstupní výuka technické normalizace pro učitele odborných předmětů středních škol. 

Je členěna do pěti kapitol:

1. Co je technická normalizace

2. Proč normy existují

3. Jak se normy vypracovávají a jakou mají strukturu

4. Normy a předpisy

5. Ochrana autorských práv

Přestože je učebnice určena především učitelům středních škol, může být zajímavou a užitečnou četbou i pro uživatele technických norem a širokou veřejnost.

Objednávejte prostřednictvím objednávkového formuláře nebo zasláním e-mailu na publikace@agentura-cas.cz.

Cena 1 výtisku (72 stran) je 349,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 80,- Kč

Publikace je určena především pro provozovatele hřišť, kontrolní orgány a výrobce herních prvků.

Cílem publikace je pomocí názorných ukázek objasnit, jaké požadavky na herní zařízení klade řada technických norem ČSN EN 1176 a rozšiřující ČSN EN 1177.

Zkušení autoři obohatili publikaci o velké množství kvalitně zpracovaných a názorných doprovodných ilustrací.

Objednávejte prostřednictvím objednávkového formuláře nebo zasláním e-mailu na publikace@agentura-cas.cz.

Cena 1 výtisku (212 stran) je 790,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 80,- Kč

Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí, praktických zkušeností a nutné se věnovat i problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení.

V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují základy a obecné postupy.

Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány stavbám a jejich částem, základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií.

Další kapitoly obsahují vždy ke konkrétnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se základními informacemi a principy.

Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech a posuzování požární bezpečnosti risk managamentem pojišťoven. Kniha je určena pro studenty škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro znalosti zasahujících hasičů, oblast stavební prevence, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti.

Objednávejte prostřednictvím objednávkového formuláře nebo zasláním e-mailu na publikace@agentura-cas.cz.

Cena 1 výtisku (754 stran) je 790,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 80,- Kč

Přestože je učebnice určena především učitelům středních škol, může být zajímavou a užitečnou četbou i pro uživatele technických norem a širokou veřejnost.

Cena 1 výtisku je 349,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 80,- Kč. - Objednávka ZDE

 

Připravujeme:

Příručka Bezpečná hřiště

 

 

Komentovaná vydání českých technických norem

Podíleli jsme se na vydání publikací České společnosti pro jakost, které je možné zakoupit v e-shopu ČSJ.

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu 

Komentované vydání ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití 

Komentované vydání ČSN EN ISO 13485 ed. 2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

Komentované vydání ČSN P CEN/TS 16850 Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních 

 

Publikace zdarma

Grafické značky na předmětech (Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417-DB)  

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB  

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.