Logo ČAS

Odborné publikace

Česká agentura pro standardizaci vydává Magazín ČAS. Vychází čtvrtletně a to jak v tištěném vydání, tak v elektronické podobě. Přináší aktuální informace z dění v oblasti technických norem – jejich tvorby a distribuce, využívání v praxi, problematiky přejímání z evropské i mezinárodní soustavy, možnosti spolupráce a zapojení.

Cílem Magazínu je pomoct laikům zorientovat se v problematice standardizace, jejím úskalím i výhodám, odborníkům představovat zajímavé osobnosti a firmy působící v oboru standardizace, informovat čtenáře o nejrůznějších připravovaných a probíhajících akcích a projektech.

Časopis je neprodejný. Je distribuován na 2000 adres, převážně na ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky (statutární města, obce s rozšířenou působností), asociace, komory, vysoké školy.  Dále je distribuován na odborných veletrzích, seminářích a konferencích.

Tištěný náklad: 9 000 výtisků

Nabízíme:

  • reklamní prostor formou PR článku nebo banneru v Magazínu ČAS
  • reklamní online banner na webu Magazín ČAS

Více podrobností na www.magazin-cas.cz.


Základy technické normalizace - učebnice pro SŠ

Česká agentura pro standardizaci vydala učebnici Základy technické normalizace. Učebnice je koncipována jako vstupní výuka technické normalizace pro učitele odborných předmětů středních škol. 

Je členěna do pěti kapitol:

1. Co je technická normalizace

2. Proč normy existují

3. Jak se normy vypracovávají a jakou mají strukturu

4. Normy a předpisy

5. Ochrana autorských práv

Přestože je učebnice určena především učitelům středních škol, může být zajímavou a užitečnou četbou i pro uživatele technických norem a širokou veřejnost.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (72 stran) je 349,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Publikace je určena především pro provozovatele hřišť, kontrolní orgány a výrobce herních prvků.

Cílem publikace je pomocí názorných ukázek objasnit, jaké požadavky na herní zařízení klade řada technických norem ČSN EN 1176 a rozšiřující ČSN EN 1177.

Zkušení autoři obohatili publikaci o velké množství kvalitně zpracovaných a názorných doprovodných ilustrací.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (212 stran) je 399,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí, praktických zkušeností a nutné se věnovat i problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení.

V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují základy a obecné postupy.

Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány stavbám a jejich částem, základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií.

Další kapitoly obsahují vždy ke konkrétnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se základními informacemi a principy.

Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech a posuzování požární bezpečnosti risk managementem pojišťoven.

Kniha je určena pro studenty škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro znalosti zasahujících hasičů, oblast stavební prevence, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (754 stran) je 600,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

  • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Požadavky s návodem k použití

Publikace vydaná Českou společností pro jakost ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci přináší čtenáři schválené znění této systémové normy a to jak v české, tak anglické jazykové mutaci a dále náhled na výklad uvedených požadavků.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (120 stran) je 715,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Publikace podává ucelený přehled právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů stanovujících technické požadavky na komíny, postupy při jejich navrhování, provádění, uvádění do provozu, jejich provozování, čištění, údržbu a revize vymezující i povinnosti a odpovědnosti oprávněných osob. Publikace obsahuje i ověřená technická řešení založená na praktických zkušenostech a výsledcích zkoušek, měření, modelových výpočtech a počítačových simulací, včetně pravidel správné praxe obsažených v Technických pravidlech Společenstva kominíků ČR.

Publikace je určena především stavebním inženýrům a technikům činným ve výstavbě, oprávněným osobám pole zákona o požární ochraně a dalším odborníkům, kteří se zajímají o tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že obsahuje komplexní přehled informací o požadavcích na spalinové cesty, ale i zkušenosti z praxe a četná doporučení, nalezne jistě čtenáře i mezi širší technickou veřejností.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (55 stran) je 0,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Publikace obsahuje jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak splnit širokou paletu nových požadavků. Téměř 800 normostran textu je doplněno o přehlednou infografiku (procesní mapy, vývojové diagramy, tabulky apod.), komentovány jsou všechny články nařízení, jakož i veškeré jeho přílohy.

Ocení ji zejména tuzemští výrobci, dovozci a distributoři zdravotnických prostředků, tak i oznámené subjekty, nemocnice, lékárny či výdejny zdravotnických prostředků.

Publikaci vydává Porta Medica, spoluvydavatelem je Česká agentura pro standardizaci.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena výtisku (642 stran) je 2490,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Cena PDF (642 stran) je 1089,- Kč vč. DPH


Příručky VDA pro automobilový průmysl

Ve spolupráci s Českou společností pro jakost nabízíme nejžádanější příručky německého vydavatele Verband der Automobilindustrie (VDA).

Komentovaná vydání českých technických norem

Podíleli jsme se na vydání publikací České společnosti pro jakost, které je možné zakoupit v e-shopu ČSJ.

Publikace zdarma

Grafické značky na předmětech

   Oficiálním zdrojem grafických značek pro používání na předmětec je IEC 60417:2002 DB. Předplatné do databáze lze získat u vydavatele IEC 60417:2002 DB | IEC Webstore nebo prostřednictvím Zákaznického centra ČAS info@agentura-cas.cz.

     Výběr:

Grafické značky používané na schématech

   Oficiálním zdrojem grafických značek pro schémata je IEC 60617:2012 DB. Předplatné do databáze lze získat u vydavatele IEC 60617:2012 DB | IEC Webstore nebo prostřednictvím Zákaznického centra ČAS info@agentura-cas.cz.

     Výběr:

Přestože je učebnice určena především učitelům středních škol, může být zajímavou a užitečnou četbou i pro uživatele technických norem a širokou veřejnost.

Cena 1 výtisku je 349,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 80,- Kč. - Objednávka ZDE

 

Připravujeme:

Příručka Bezpečná hřiště

 

 

Komentovaná vydání českých technických norem

Podíleli jsme se na vydání publikací České společnosti pro jakost, které je možné zakoupit v e-shopu ČSJ.

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu 

Komentované vydání ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití 

Komentované vydání ČSN EN ISO 13485 ed. 2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

Komentované vydání ČSN P CEN/TS 16850 Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních 

 

Publikace zdarma

Grafické značky na předmětech (Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417-DB)  

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB  

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.