Logo ČAS

Cena Vladimíra Lista

CENA VLADIMÍRA LISTA, ČESTNÉ UZNÁNÍ VLADIMÍRA LISTA

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 21. ročník udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista osobnostem, které svou prací a svým působením přispěli k rozvoji a popularizaci standardizace.

Podmínky a pravidla pro přihlášení

Cena Vladimíra Lista
Cena se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji standardizace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

Čestné uznání Vladimíra Lista
Čestné uznání se uděluje za významný přínos pro rozvoj standardizace. 

Kritéria pro posouzení návrhu:

 • význam činnosti navrženého pracovníka pro národní nebo mezinárodní standardizaci,
 • osobní přínos pro národní nebo mezinárodní standardizaci,
 • celoživotní dílo v oblasti standardizace,
 • projekt v oblasti standardizace, který znamená prokazatelný přínos pro rozvoj standardizace na úrovni podniku, regionu nebo České republiky. 

Ocenění jsou udělována zpravidla jednou za dva roky. Cena Vladimíra Lista se uděluje jedné osobnosti, Čestné uznání Vladimíra Lista obvykle třem osobnostem. Cenu Vladimíra Lista může jednotlivec získat pouze jedenkrát, zatímco Čestné uznání Vladimíra Lista může být uděleno vícekrát. Nenavrhují se kandidáti na ocenění in memoriam a současní zaměstnanci ÚNMZ a ČAS.

Návrhový list - Cena/Čestné uznání Vladimíra Lista


 

ČSN & RESEARCH AND INNOVATION

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 3. ročník udělování ocenění za původní ČSN v oblasti „Research & Innovation“.

ČAS si klade za cíl ocenit tvůrce (jednotlivce nebo organizaci) původní ČSN, kteří dosáhli úspěšné integrace výzkumu/inovace
a standardizace, a tím přispívají k začlenění standardizace do procesů výzkumu a vývoje nebo do inovačních procesů na podporu zavádění inovací na trh a/nebo k zahrnutí konkrétních výsledků výzkumu (např. publikovaných v odborném nebo vědeckém časopise) do standardizačních výstupů (ČSN, TNI nebo RÚ / rozborový úkol).

Podmínky a pravidla

 • ČSN je první nebo jedna z mála pro danou technologii, průmysl nebo trh; nebo
 • ČSN spadá do oblasti, kde ještě nejsou široce používány rozsáhlé konsenzuální dohody, nebo tato oblast ještě není plně komercializována; nebo
 • ČSN významně přispívá k ochraně veřejných zájmů, ochraně zdraví a životního prostředí, bezpečnosti práce; nebo
 • ČSN má pozitivní ekonomický význam pro vnitřní trh ČR.

Zároveň musí platit

 • Termín zařazení úkolu tvorby ČSN do Plánu technické normalizace byl nejdříve v roce 2023.
 • ČSN musí být vydána v roce 2023 nebo 2024.
 • Do soutěže nelze přihlásit revize ČSN.

Přihláška do kategorie "Research and Innovation"


 

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ STUDENTSKÉ PRÁCE S VAZBOU NA TECHNICKÉ NORMY ČSN

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejlepší studentskou v oblasti standardizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na standardizaci, podaných k obhajobě
v akademickém roce 2022/2023 a 2023/2024, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci ÚNMZ a ČAS a osoby v poměru osoby blízké zaměstnancům ÚNMZ a ČAS
ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podmínky a pravidla

 • Autor práce musí být studentem nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 30 let.
 • Práce musí být podána k obhajobě v akademickém roce 2022/2023 nebo 2023/2024 s předpokládaným termínem obhajoby v období
  od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2024.
 • Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém jazyce.
 • Nelze přihlásit práci, která byla do soutěže přihlášena v předchozím ročníku.
 • Splňuje-li uchazeč všechny podmínky účasti, vyplní a zašle přihlášku.
 • Vyplněnou přihlášku spolu s elektronickou verzí práce a posudky školitele a oponenta uchazeč odešle  na adresu
  cena.lista@agentura-cas.cz

Přihláška do studentské soutěže

Hodnotí se

 • Návaznost práce na technické normy a schopnost jejich aplikování (např. využití ČSN pro tvorbu diplomové nebo bakalářské práce).
 • Odborná kvalita práce, přínos k současnému stavu poznání, využitelnost práce pro praxi a inovativní přístup k dané problematice ve vztahu k technické normalizaci.

Ocenění

 1. místo v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti standardizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč;

      Čestné uznání v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti standardizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč;

 1. místo v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti standardizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč;

      Čestné uznání v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti standardizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč.


 

OCENĚNÍ ZA PROPAGACI A ROZVOJ STANDARDIZACE

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 1. ročník „Ocenění za propagaci a rozvoj standardizace“ za celoživotní nebo významný
a dlouholetý podíl na rozvoji standardizaci na národní úrovni.

Ocenění je určeno pro ty osobnosti, které nejsou přímo zapojeny do technických prací, tvorby technických norem nebo činností na evropské
a mezinárodní úrovni, ale přesto standardizaci svou činností ovlivňují, rozvíjejí a napomáhají šíření povědomí o jejím přínosu.

Návrhový list - Ocenění za propagaci a rozvoj standardizace


 

Každou kategorii bude hodnotit příslušná expertní komise složená z představitelů ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran. Všechna ocenění předá generální ředitel ČAS u příležitosti oslav Světového dne technické normalizace v listopadu tohoto roku. Oznámení o vyznamenaných osobnostech a udělení cen bude zveřejněno na webových stránkách ČAS.

Přihlášky:

Splňuje-li uchazeč všechny podmínky účasti, vyplní a zašle přihlášku, která je ke stažení u daných kategorií, popřípadě zde:

Vyplněnou přihlášku (v případě studentských prací i posudky školitele a oponenta) odešlete Haně Blažejové:

e-mailem: cena.lista@agentura-cas.cz

datovou schránkou: 4htvpem

poštou: Česká agentura pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1.

Termín: nejpozději do 15. 8. 2024


 

prof. Dr. Ing. Vladimír List
(1877 - 1971)

 • Vladimír List se narodil 4. 6. 1877 v Praze. Po maturitě na gymnáziu studoval pražskou techniku – strojírenství a později elektrotechniku.
 • V letech 1895–1899 studoval v Institutu Montefiore v Lutychu v Belgii a pak pracoval jako šéfkonstruktér v Křižíkových závodech v Praze. V roce 1908 byl jmenován profesorem České vysoké školy technické v Brně, kde založil Ústav konstruktivní elektrotechniky a vybudoval laboratoře. Zavedl v Brně studium elektrické dopravy a vozby. V roce 1910 se zasloužil o vydávání časopisu Elektrotechnický obzor, který se věnoval silnoproudé elektrotechnice, energetice a elektrické trakci.
 • V roce 1913 vypracoval spolu s Františkem Weyrem a Karlem Englišem návrh zákona o soustavné elektrifikaci Moravy.
 • V roce 1918 založil Elektrotechnický svaz československý. Český elektroprůmysl tak získal vlastní vnitrostátní i zahraniční technické normy. Další pokrok přineslo jeho stěžejní dílo Normalisace.
 • V roce 1928 byl zvolen místopředsedou Mezinárodní normalizační federace, ISA (dnes ISO), v letech 1932–1934 byl jejím předsedou. V roce 1935 uveřejnil studii o vytvoření sjednocené evropské elektroenergetické sítě.
 • V roce 1926 předložil s Ing. Bohumilem Beladou první projekt pražského metra se čtyřmi trasami a elektrickým pohonem. Soupravy měly mít po třech vozech.
 • Po roce 1945 vyučoval na VUT v Brně konstruktivní elektrotechniku. Měl nejen nesmírné odborné znalosti, ale i pedagogické a organizační schopnosti a k tomu velké znalosti jazyků. Byl dopisujícím členem Královské akademie technických věd ve Stockholmu. Napsal asi 600 odborných publikací, skript a článků.
 • V roce 1947 mu byl udělen čestný doktorát brněnské techniky, v roce 1967 mu pak byla udělena Zlatá medaile VUT v Brně.
 • Vladimír List je zakladatelem a hlavním tvůrcem naší elektrifikační soustavy. Zasloužil se o elektrifikovanou železnici, myšlenku metra, o existenci normalizované elektrické zásuvky po celé zemi. Ovlivnil i vývoj světové normalizace.
 • Vladimír List zemřel 27. 5. 1971 v Brně.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.