Logo ČAS

Předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2019

8. 11. 2019

Ve čtvrtek 17. října předávala Česká agentura pro standardizaci Cenu a Čestná uznání Vladimíra Lista osobnostem, které svou prací a svým působením přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace v České republice. Slavnostní den byl spojen s vyhlášením výsledků studentské soutěže s vazbou na technické normy ČSN a s předáním ocenění IEC 1906 Award.

Oslava Světového dne technické normalizace, který připadá na 14. října, spojená s udílením Ceny a Čestných uznání V. Lista se nově uskutečnila v malebných prostorách Velkopřevorského paláce na Malé Straně. Sešli se zde zástupci České agentury pro standardizaci (ČAS), Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Ministerstva průmyslu a obchodu, členové technických normalizačních komisí, členové správní rady ČAS, zástupci a členové Normalizačního výboru, pracovníci center technické normalizace, zpracovatelé norem, nejvýznamnější zákazníci ČSN ONLINE a čestní hosté.

Uvítací proslov přednesl předseda ÚNMZ Mgr. Viktor Pokorný. Po krátké úvodní řeči předal slovo Mgr. Zdeňku Veselému, generálnímu řediteli ČAS, který shrnul činnost agentury v uplynulém roce, představil nové projekty a připravovanou legislativu v oblasti standardizace.

S tématem Odkazování na normy ve veřejných zakázkách navázala v přednáškovém bloku Mgr. Eva Kaiserová. Ing. Ivana Kolínská, vedoucí oddělení péče o zákazníky ČAS hovořila o Technických normách a jejich užívání – základní pravidla.

Představit odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, jeho strategii a plán realizace činností přišel Jaroslav Nechyba, ředitel tohoto odboru, jehož následoval kolega Tomáš Prokeš, vedoucí pracovních skupin PS01 (Pilotních projekty) a PS07 (Facility management), aby vysvětlil cíle a plány pracovních skupin v souvislosti s implementací Koncepce BIM do českého stavebnictví.

Program slavnostního dne moderoval Mgr. Karel Novotný MBA, LL.M., předseda správní rady ČAS. Představil zde mimo jiné Magazín ČAS, čtvrtletník, který vydává Česká agentura pro standardizaci za účelem šíření povědomí o problematice standardizace.

Dopolední blok byl zakončen křtem učebnice Základy technické normalizace, kterou vydala Česká agentura pro standardizaci jako podklad pro výuku technické normalizace pro učitele odborných předmětů středních škol. Křtu se ujala Zdeňka Slaná, ředitelka odboru standardizace ČAS, spolu s generální ředitelem ČAS Mgr. Zdeňkem Veselým.

Program vyvrcholil předáním Ocenění IEC 1906 Award, vyhlášením výsledků studentské soutěže a předáním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista.

Ocenění IEC 1906 Award je udělováno Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) od roku 2004 technickým odborníkům z celého světa, jejichž práce je pro IEC zásadní. Číslovka 1906 v názvu ocenění odkazuje na rok zřízení IEC. Cílem tohoto ocenění je vyjádřit uznání a současné úspěchy, které lze považovat za významný přínos při prosazování zájmů technické normalizace v oblasti elektrotechniky, posuzování shody a souvisejících činností.

V České republice v minulosti obdrželi Ocenění IEC 1906 Award Ing. David Komrska v roce 2017 za svou činnost v IEC/TC 37 Svodiče přepětí; Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., v roce 2013 za své aktivity v IEC/TC 1 Terminologie; Ing. Václav Sklenička, CSc., v roce 2012 za svou činnost v IEC/TC 36 Izolátory; Josef Rýmus v roce 2011 za aktivitu v IEC/TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky.

Na letošní cenu IEC 1906 bylo nominováno 192 odborníků z 68 technických komisí z 23 národních normalizačních orgánů. Cenu IEC 1906 Award za rok 2019 získal Ing. Petr Felcman jako uznání za jeho dlouholetou aktivní účast v IEC/SC 32B Pojistky nízkého napětí a za vysoký počet příspěvků v pracovních skupinách MT 8 a MT 9 a v projektovém týmu PT 60269-7.

Cena Vladimíra Lista byla udělena RNDr. Pavlu Duškovi, CSc., za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti korozního inženýrství, povrchové úpravy materiálů, s výrazným přesahem do oblasti elektrotechniky, terminologie a dalších oborů.

Čestné uznání Vladimíra Lista bylo uděleno Ing. Marii Birnbaumové za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti stavebnictví; Ing. Milanu Houskovi, CSc., za dlouholetý významný přínos pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti zdravotnických prostředků a Ing. Miroslavu Mellerovi, CSc., za celoživotní zásluhy o rozvoj technické normalizace v oblasti stavební akustika.

V soutěži O nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN v kategorii diplomové práce udělila Česká agentura pro standardizaci dvě sdílená první místa. Prvním oceněným se stal Ing. Jaroslav Kučera za práci Parametrické modely požáru pro

EN 1991-1-2:2002. Druhým oceněným byl Ing. Jan Vesecký za práci Vzpěrná únosnost styčníkových plechů. V kategorii bakalářské práce udělila Česká agentura pro standardizaci Čestné uznání Bc. Pavlu Šuškovi za práci Průvodce povinností výrobců strojních zařízení v oblasti BOZP.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.