Logo ČAS
Logo ČAS

Agentura

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od 1.1.2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Povinné údaje České agentury pro standardizaci
Název organizace:Česká agentura pro standardizaci
Právní forma:státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Fakturační adresa:Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1
Korespondenční adresa:Na Žertvách 132/24, 180 00  Praha 8
Číslo účtu:837011/0710, Česká národní banka
IBAN:CZ37 0710 0000 0000 0083 7011
Datová schránka:4htvpem

Výroční zpráva

Česká agentura pro standardizaci zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Česká agentura pro standardizaci jmenovala dne 25.5.2018 pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Lucie Radkovičová
E-mail: gdpr@agentura-cas.cz
Tel: 608 260 440

 

Ochrana oznamovatele

ČAS jako povinný subjekt ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně oznamovatelů informuje, že:

  • oznámení o porušení v určitých oblastech práva Evropské unie lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ČAS.
  • Příslušnou osobou ve smyslu směrnice EU 2019/1937 je pověřený zaměstnanec právního oddělení. Oznámení lze učinit písemně podáním adresovaným ČAS s uvedením “Pouze k rukám Příslušné osoby”, elektronicky na email. adresu protipravnijednani@agentura-cas.cz nebo vhozením adresného či anonymního oznámení do schránky pro podávání stížností, námětů a oznámení umístěné v druhém a třetím patře budovy sídla/dočasného pracoviště ČAS.

Oznámení budou vyřízena v souladu s postupy a ve lhůtách dle směrnice.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.