Logo ČAS

Historie národní normalizace

1919 - 1939

Technická normalizace byla na národní úrovni zorganizována v začátku 20.století. 

 • Roku 1919 byla založena první celostátní společnost Elektrotechnický svaz československý (ESČ). V roce 1920 vydal první normy jako soubor předpisů a normálií ESČ. Československé elektrotechnické normy se zasloužily o rozvoj elektrotechnického průmyslu, firem a živností tím, že vytvořily všeobecně uznávanou technickou základnu, jak pro výrobu, tak pro dozorovou činnost.
 • Roku 1922 byla založena celostátní společnost pro všeobecnou normalizaci ČSN, která měla statut všeobecně prospěšné, neziskové organizace. Společnost tvořily výrobní podniky, profesní svazy, komerční organizace apod. Členové platili členské příspěvky a podle svého zájmu a na své náklady se podíleli na činnosti společnosti. Návrhy technických norem zpracovávali odborníci z průmyslových podniků, výzkumných ústavů, vysokých škol apod.

Československé normy byly dobrovolné, přesto měly nepochybnou autoritu díky vysoké úrovni technických řešení a jejich normalizačnímu zpracování. Tvořily základ předpisů profesních svazů, byly široce využívány v soutěžích o veřejné zakázky a významně se uplatňovaly i v pojišťovnictví. ČSN byla jedním z iniciátorů ustavení mezinárodní normalizační společnosti, která byla pod názvem Mezinárodní federace normalizačních organizací – ISA, založena v Praze v roce 1928.  

1945 - 1992

 • Po válce byla na krátkou dobu obnovena činnost ESČ i ČSN.
 • V roce 1951 bylo zrušeno spolkové uspořádání normalizace spolu s ESČ a ČSN. Řízení technické normalizace převzal stát prostřednictvím nově založeného Úřadu pro normalizaci.
 • V roce 1992 se zánikem čs. federace byl zrušen i Federální úřad pro normalizaci a měření.
 • Po začlenění technické normalizace do státní správy se změnil i charakter technických norem. Dobrovolné normy se změnily ve státní, které byly ze zákona závazné. Jejich novou úlohou bylo při neexistenci tržních principů
 • regulovat jakost výrobků znárodněného průmyslu,
 • později také nahrazovaly právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce.
 • I přes tuto zásadní změnu zůstalo Československo uznávaným členem mezinárodních normalizačních organizací ISO a IEC a pokračovalo v aktivní spolupráci při tvorbě mezinárodních norem. Jeho zástupci několikrát zasedali v Radě ISO a Akčním výboru IEC. Praha hostila řadu významných akcí, např.
 • v letech 1967 a 1987 generální zasedání IEC,
 • v roce 1988 generální zasedání ISO.
 • Uzavření asociační dohody nejprve ČSFR a posléze České republiky s EU znamenalo obrat v zaměření technické normalizace po roce 1989. Vyplynul z ní závazek přebírat evropské normy do národní soustavy za současného rušení konfliktních ustanovení národních norem. Kromě evropských norem jsou do české soustavy přejímány i navazující mezinárodní normy. Tvorba národních norem je přitom omezena na nezbytné minimum. Cílem normalizace se stává podpora tržního hospodářství a harmonizace národní legislativy s evropskou, odstraňování technických překážek obchodu.

 Nová právní úprava normalizace stanovená zákonem č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. definuje technické normy jako v zásadě dobrovolné dokumenty. Jedinou výjimkou z dobrovolného charakteru norem jsou ustanovení, jejichž závaznost byla stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné oblasti obecně závazné předpisy.  

1993 - 2000

 • Zmíněný zákon ukončil platnost oborových norem k 31.12.1993 a závaznost československých státních norem (schválených před nabytím účinnosti zákona č. 142/1991 Sb.) k 31.12.1994.
 • Se vznikem České republiky v roce 1993 se změnilo i rozdělení kompetencí včetně organizačního uspořádání národní normalizace. Zájem státu a ochranu obecného zájmu v oblasti technické normalizace zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který je orgánem státní správy. Vlastní činnosti spojené obecně s tvorbou a vydáváním technických norem vykonává Český normalizační institut.
 • Potřeba sblížit českou a evropskou legislativu v oblasti technických předpisů vedla v polovině 90. let ke zpracování návrhu zákona, který společně řešil problematiku přejímání technických předpisů, postupy posuzování shody, technické normalizace a akreditace. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, umožnil v roce 1997 převod členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích z ÚNMZ na ČSNI. Ten se tak stává na základě rozhodnutí MPO, vydaného podle zmíněného zákona, pověřenou organizací k tvorbě a vydávání norem. V roce 1997 bylo, v té době ještě ÚNMZ, uděleno po splnění všech podmínek plnoprávné členství v evropských normalizačních organizacích CEN a CENELEC.
 • ČSNI uspořádal řadu významných mezinárodních zasedání:
 • v roce 1999 generální zasedání CEN,
 • v roce 2000 generální zasedání CENELEC.
 • V období 1999-2000 byla Česká republika prostřednictvím Českého normalizačního institutu zastoupena v Radě ISO.

 V roce 2000 byla uvedena na trh značka shody s českou technickou normou ČSN -TEST  

2001 - 2008

I počátek nového století byl ve znamení významných událostí týkajících se technické normalizace a Českého normalizačního institutu.

 • V roce 2001 se konala v Praze historicky první ISO Networking konference.
 • V roce 2001 Český normalizační institut obdržel na základě výsledků certifikačního auditu Certifikát potvrzující shodu systému řízení jakosti s požadavky normy ISO 9001:1994, týkající se procesu tvorby norem.
 • V roce 2002 jsme si připomněli 80. výročí založení normalizace v Československu slavnostním večerem v Rudolfinu, kterého se v čele s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Rusnokem účastnili zástupci významných českých organizací a podniků a čelní představitelé mezinárodních, evropských a národních normalizačních organizací. Při této příležitosti byla založena tradice každoročního udílení Ceny Vladimíra Lista a Čestného uznání Vladimíra Lista jako ocenění za přínos pro technickou normalizaci.
 • V roce 2003 na základě výsledku recertifikačního auditu všech činností získal Český normalizační institut Certifikát potvrzující shodu systému řízení jakosti ČNI s požadavky normy ISO 9001:2000, týkající se poskytování služeb v oblastitechnické normalizace.
 • V roce 2004 bylo v Praze uspořádáno zasedání Výboru pro spotřebitelskou politiku ISO COPOLCO za účasti prezidenta ISO pana Olivera Smoota.

 V roce 2005 změnil Český normalizační institut svůj logotyp a zkratku ČSNI na ČNI.  

2009 - 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI)  k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). V období 2014 - 2017 byla Česká republika prostřednictvím ÚNMZ zastoupena v Radě ISO.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.