Logo ČAS

Autorské právo a technické normy

Technické normy a ochrana autorských práv

Soustavu českých technických norem tvoří z 15% platné ČSN, které se mohou řídit v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví výhradně českým právem. Ostatní ČSN jsou normy převzaté a duševní vlastnictví je u nich tedy dělené mezi jednotlivé vydavatele. U všech převzatých norem musíme tedy respektovat i další autorsko-právní podmínky, které stanoví mimo jiné závazné dokumenty jednotlivých vydavatelů.

V České republice je ochrana autorských práv u technických norem řešena v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Na mezinárodní normy ISO se vztahuje dokument Policy for the Distribution, Sales and Reproduction of ISO Publications and the Protection of ISO´s Copyright, který je závazný pro všechny členy ISO, stejně tak jako CEN-CENELEC Guide 10 Policy on Dissemination, Sales and Copyright of CEN-CENELEC Publications, který vydávají společně evropské organizace CEN a CENELEC.

Obsah norem je možné využívat různými způsoby, jen je třeba stále myslet na ochranu autorských práv, a pokud je to třeba, domluvit se na pravidlech užití s vydavatelem normy. Pravidla stanoví Pokyn k podání  žádosti o udělení souhlasu k rozmnožování a rozšiřování (citování) částí české technické normy nebo technické normalizační informace, který stanoví, kdy je a kdy není potřeba o souhlas žádat, kdy je užívání technických norem osvobozeno od poplatku a naopak, v jakých případech je užití norem zpoplatněno.

Žádost o souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním technických norem – formuláře

Brožura ISO

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.