Logo ČAS

Příručky správné praxe

Výsledky Programu rozvoje technické normalizace pro rok 2018.
 
Do programu byly zahrnuty nabídky, které splňovaly některé z následujících kritérií:
1. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty
2. Podpora tvorby původních českých technických norem
3. Podpora zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)
4. Podpora informační, vzdělávací a další odborné činnosti spojené s technickou normalizací
 
Splněné úkoly:
 
1. Překlad textu Technického dokumentu MNB – Schéma posuzování 000MRA1O44 ver 1.1 Požadavky na subjekty posuzování shody žádající o oznámení (PDF; 1,22 MB), vydaný Agenturou Evropské unie pro železnice (European Union Agency for Railways – ERA), který v rámci plnění úkolu Programu rozvoje technické normalizace přeložil Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Problematika Interoperability (provozní a technická propojenost evropského železničního systému) je nedílnou součástí regulované sféry stanovenou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších úprav. Základní vymezení právními předpisy vychází z nařízení vlády č. 133/2005 Sb. a dalších dokumentů (rozhodnutí, TSI, apod. …), která upřesňují požadavky jak harmonizovaných norem, tak požadavků na subjekty posuzování shody. Uvedené nařízení vlády implementuje směrnici EP a Rady 2008/57/ES, která bude nahrazena již vydanou směrnicí č. (EU)2016/797 , dosud neimplementovanou. Technický dokument stanovuje požadavky na oznámené subjekty provádějící činnost posuzování shody podle výše uvedených právních předpisů.
 
2. Příručka Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských norem (v PDF; 628 KB)
Tento dokument poskytuje přehled o mechanickém zabezpečení, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (PZTS) a jejich kombinaci vhodnou pro ochranu majetku, osob a zdraví. Společná pravidla pro aplikaci mechanických zábran a poplachových systémů umožňují optimalizovat zabezpečení majetku pro konkrétní rizika nebo posoudit úroveň konkrétního zabezpečení, případně stanovení požadavků na zabezpečení objektu. Úrovně zabezpečení vycházejí ze standardů ČSN P CEN/TS 14383-3 a ČSN P CEN/TS 14383-4.
Pro stanovení požadovaného stupně zabezpečení se musí zpracovat bezpečnostní posouzení zabezpečovaného prostoru, tzv. analýza rizik. Tato analýza bere v úvahu, jaká rizika hrozí majetku, který se nachází v chráněném prostoru (finanční újma, zneužití k obecnému ohrožení, atd.). Návod, jak zpracovat
bezpečnostní posouzení je uveden v normě ČSN CLC/TS 50131-7 a podrobnější metodika včetně komentářů jsou zpracovány v TNI 33 4591-1 až 3.
 
3. Aktualizace příruček týkajících se předpisů a norem (celkem 28) na této adrese
Např. předpisy a normy pro: výrobky ze skla
                                                    kamenivo
                                                    stavební adheziva
                                                    panely a prvky na bázi dřeva
                                                    vybavení pro vybavení komunikací
 
4. Příručka správné praxe Současné možnosti využití technických norem lícování (v PDF; 1,6 MB)
Vymezení využití tolerančních intervalů pro jednotlivé výrobky zejména jejich součástkovou základnu. Určení nákladové závislosti pro aplikaci zmíněných tolerančních intervalů.
 
5. Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, Část 3 Pravidla stavby a zpracování publikací CEN/CENELEC  - překlad

Tento dokument stanovuje pravidla pro stavbu, zpracování a úpravu evropských norem (EN) a pro zavádění evropských norem na národní úrovni s cílem zabezpečit shodnost technického obsahu a úpravy ve všech členských zemích. Překlad je umístěn na webu ČAS; bude sloužit pracovníkům Agentury, zpracovatelům i členům TNK.

6. Publikace „Bezpečná lanová centra?
Publikace je určena spotřebitelům a provozovatelům lanových center. Upozorňuje na existenci norem ČSN EN 15567-1 Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky a ČSN EN 15567-2 Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz a připomíná důležitost jejich používání. Publikace je v elektronické podobě volně dostupná na webových stránkách Kabinetu pro standardizaci a je vydaná i v tištěné podobě. Jako doplněk byly zpracované v elektronické podobě podrobnější informace o obou normách.
K letáku byla vydána i tisková zpráva.
 
7. Příručka správné praxe Využití technických norem v aditivní výrobě (v PDF; 2,97 MB)
Jedná se o rešerši současných poznatků o možných aplikacích této výroby a jejich promítnutí do technických norem. Příručka obsahuje nejen dosavadní praktické poznatky v oboru aditivní výroby, ale i analýzu současného stavu techniky prezentovanou v sedmi vydaných a šestnácti připravovaných normativních dokumentech v působnosti ISO/TC 261 Technologie přidávání vrstev.
 
Další výsledky plnění úkolů PRTN budou postupně doplňovány.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.