Logo ČAS

Systémy managementu a společenská odpovědnost

Více informací o mezinárodních normách systémů managementu a podpůrné materiály pro jejich používání, včetně příruček pro malé a střední podniky, najdete na webových stránkách ISO (www.iso.org). Dále zde najdete příručku vysvětlující význam některých slov používaných v normách řady ISO 9000 (Glossary – Guidance on selected words used in the ISO 9000 family of standards).

ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Tato norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro

 • organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality;
 • zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům;
 • organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny;
 • organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality;
 • organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001;
 • poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality;
 • zpracovatele příslušných norem.

Specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systémy managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176.

ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt nebo službu, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů, a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování. Požadavky normy jsou aplikovatelné v jakékoliv organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. Norma používá rámec vypracovaný ISO s cílem zlepšit sladění mezinárodních norem systémů managementu.

Tato norma využívá procesní přístup a zvažování rizik. Procesní přístup, který zahrnuje cyklus PDCA, umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy zajištěny a řízeny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování a jedná se podle nich. Zvažování rizik umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení jejích procesů a jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků, dále zavést preventivní nástroje řízení s cílem minimalizovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou.

 

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Účelem této normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami.

Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti.

Příloha A této normy poskytuje vysvětlující informace s cílem zabránit nesprávné interpretaci požadavků. Návod týkající se implementace systémů environmentálního managementu je uveden v ČSN EN ISO 14004:2016.

Norma je v souladu s požadavky organizace ISO na normy systémů managementu (struktura, identický základní text a společné termíny). Umožňuje organizaci používat běžný přístup a uvažování založené na rizicích s cílem sjednotit svůj systém environmentálního managementu s požadavky jiných systémů managementu.

 

ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Cílem této normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost, složitost, zeměpisnou polohu, organizační kulturu nebo výrobky a služby, které poskytuje, a je použitelná bez ohledu na množství, použití nebo druhy spotřebované energie.

Přístup systému managementu v této normě je založen na cyklu PDCA. Norma je v souladu s požadavky organizace ISO na normy systémů managementu (struktura, identický základní text a společné termíny) a umožňuje tak integraci managementu hospodaření s energií s ostatními systémy managementu, které organizace již zavedla.

Účinné zavedení této normy poskytuje systematický přístup ke zlepšování energetické hospodárnosti, který může změnit způsob, jakým organizace hospodaří s energií. Díky využívání managementu hospodaření s energií v podnikatelské praxi může organizace vytvořit postup vedoucí k neustálému zlepšování energetické hospodárnosti. Pomocí zlepšování energetické hospodárnosti a s ní spojených nákladů na energie se může organizace stát konkurenceschopnější. Navíc může její zavedení přispět k tomu, že organizace budou plnit cíle zmírnění změny klimatu, a to snížením emisí skleníkových plynů spojených s využíváním energie.

 

ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Je použitelná v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace.

Přístup systému managementu v této normě je založen na cyklu PDCA. Norma je v souladu s požadavky organizace ISO na normy systémů managementu (struktura, identický základní text a společné termíny) a umožňuje tak integraci managementu BOZP s ostatními systémy managementu, které organizace již zavedla.

ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009.

ČSN ISO 26000:2011 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

Tato norma poskytuje „metodické“ pokyny k základním principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných stran, základní témata a otázky náležící do oblasti společenské odpovědnosti. Současně nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného chování v organizaci. Zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu v oblasti společenské odpovědnosti pro organizaci a její udržitelný rozvoj.

Norma je určená k použití pro všechny typy organizací v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru, bez ohledu na jejich velikost a na to, zda působí v rozvojových či rozvinutých zemích. I když ne všechny části této mezinárodní normy budou stejně užitečné pro všechny organizace, veškerá klíčová témata jsou relevantní pro každou organizaci.

Základní témata se skládají z řady otázek a je na individuální odpovědnosti každé organizace stanovit otázky, jejichž řešení je pro ni relevantní a významné, a to pomocí vlastních úvah a dialogu se zainteresovanými stranami.

Více informací o ISO 26000 a podpůrné materiály pro její používání najdete na webových stránkách ISO.

 

ČSN 01 0391:2013 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro certifikaci.

Soulad s požadavky této technické normy umožní organizaci:

 • vytvářet, rozvíjet, udržovat a prosazovat principy a postupy v oblastech, které má organizace možnost ovlivňovat a usměrňovat, a tím přispívat k udržitelnému rozvoji, včetně kvality života společnosti;
 • dodržovat přijaté závazky ve vztahu ke společenské odpovědnosti;
 • důvěryhodně dokládat zainteresovaným stranám, že existující politika organizace, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky tohoto dokumentu;
 • integrovat, implementovat a podporovat společensky odpovědné chování;
 • identifikovat a zapojit zainteresované strany;
 • nechat si certifikovat systém managementu společenské odpovědnosti externí organizací.

Vzhledem k tomu, že společenská odpovědnost může pro některé organizace znamenat novou problematiku, do normy byly doplněny přílohy s návodem a dalšími doplňujícími informacemi.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.