Logo ČAS

Chcete se stát testerem eSSL? Přihlaste se

26. 2. 2024

Zajímají vás elektronické systémy spisových služeb? Chcete se podílet na digitalizaci veřejné správy? Staňte se součástí týmu testerů "Atestačního střediska eSSL".

Česká agentura pro standardizaci byla určena ministerstvem vnitra jako atestační středisko eSSL. V současné době rozšiřujeme náš tým testerů. Tester atestací eSSL musí disponovat takovými dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby pro atestační středisko provedl posouzení eSSL a byl odborníkem ve smyslu ust. § 2950 občanského zákoníku.

Testerem se může stát zájemce, který splní podmínky stanovené Metodikou výběru testerů k výkonu testování eSSL:

 • Výběr a posouzení testerů provádí pracovníci atestačního střediska.
 • Tester atestací eSSL musí disponovat dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby pro atestační středisko provedl posouzení eSSL a byl odborníkem ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku.
 • Tester musí disponovat kvalifikovaným certifikátem, umožňujícím vytvářet kvalifikované elektronické podpisy.
 • Tester bude schopný pro atestační středisko obstarat úkon spočívající v provedení posouzení eSSL, a to realizací testovacích scénářů, které jsou součástí Provozního řádu atestačního střediska, zveřejněném na webových stránkách https://www.agentura-cas.cz/atestace/provozni-rad/. Testovací scénáře budou provedeny dle Pokynů příkazce a o jejich provedení bude proveden záznam v informačním systému atestačního střediska.
 • Tester bude schopen vykonávat činnost pro atestační středisko na HW a SW příkazce nebo na HW a SW ve svém vlastnictví.
 • Tester se zavazuje vykonávat práci osobně. Je-li dle příkazní smlouvy spolupracující tester právnickou osobou, má tato povinnost identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Atestační středisko bude uvedené osoby schvalovat, kdy si vyhrazuje právo tyto osoby odmítnout. V takovém případě je příkazník povinen odmítnuté osoby nahradit jinými s minimálně stejnou kvalifikací.
 • Tester je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem činnosti.
 • Tester nesmí mít žádný osobní zájem na výsledku provedené atestace eSSL.
 • Tester nesmí získat žádný neoprávněný příjem nebo si zjednat výhodu v souvislosti s výsledkem atestace pro sebe nebo třetí osobu.
 • Tester nesmí mít žádný osobní ani profesní vztah k provozovateli atestovaných eSSL.
 • Výkon činnosti testera pro Českou agenturu pro standardizaci bude v souladu se zákonem a stanovenými kvalitativními a kvantitativními požadavky, které jsou kladeny na provedení atestace.

Zájemci o pozici testera eSSL mohou zaslat životopis s krátkým průvodním dopisem o svých zkušenostech na e-mail tester@agentura-cas.cz. Vybraní uchazeči budou následně osloveni našimi kolegy, kteří jim představí možnosti spolupráce.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.