Logo ČAS

Podpora rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 je základním strategickým dokumentem, který určuje směřování vládní politiky ČR v oblasti vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na následující období. 

Od roku 1992, kdy byl schválen první národní plán, se jedná již o sedmý plán, jehož cílem je podporovat integraci osob se zdravotním postižením.

Naplňováním doposud realizovaných národních plánů došlo ke zlepšení přístupu státu k osobám se zdravotním postižením, což se pozitivně promítlo v řadě oblastí, které jsou k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny lidí důležité a napomáhají jejich integraci do společnosti.

Nedílnou součástí tohoto plánu je i tvorba původních národních norem a zavádění příslušných evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN.

Elektrické spotřebiče

Účelem navrhování a vyhodnocování spotřebičů pro domácnost a podobné účely s ohledem na přístupnost je maximalizovat počet lidí, kteří mohou snadno používat výrobky. Za přístupnější výrobek se považují konkrétní vlastnosti výrobku. Takové výrobky jsou jednodušší pro používání a výhodnější pro všechny uživatele. Tento dokument vysvětluje vlastnosti, které splňují potřeby a schopnosti zamýšleného uživatele ve vztahu k ovládacím prvkům, dvířkám, víkům, zásuvkám a držadlům.

ČSN EN IEC 63008 (36 1060) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel

Tento dokument obsahuje požadavky na přístupnost pro umožnění přístupnějšího používání určitých prvků nalezených na spotřebičích pro domácnost a podobné účely staršími osobami a osobami s hendikepy. Poskytuje návod pro dosažení přístupného konstrukčního provedení pouze u ovládacích prvků (např. knoflíků, tlačítek), včetně ovládacích panelů, zobrazovacích displejů a dvířek, vík, zásuvek a držadel. Neumožňuje úplné posouzení celkové přístupnosti spotřebiče pro domácnost. Tento dokument pokrývá podpůrné a pomocné funkce, které uživatel

vykonává pravidelně. Sestavení, instalace, konfigurace nebo oprava spotřebičů jsou vyloučeny. Tento dokument poskytuje zkušební metody a údaje, které podporují přístupné konstrukční provedení.

Tento dokument uvádí návod pro používání ISO/TR 22441:2008 a Pokyn ISO/IEC 71:2014 pro konstrukční provedení různých interaktivních prvků elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Nezabývá se dálkovými řídicími zařízeními nebo řízením pomocí internetové sítě nebo mobilních aplikací. Dotyková ovládací zařízení jsou pokryta tímto dokumentem (viz také příloha A), ale nová interaktivní řídicí ovládání taková jako gesta a hlasové řídicí zařízení nejsou zahrnuta. Tento dokument se nezabývá otázkami bezpečnosti.

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

(původní národní norma)

Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například administrativního charakteru. Vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat dalším souvisícím normám a předpisům, a to zejména ze souborů ČSN 33 2000, ČSN EN 50174 a ČSN 73 08XX.  Norma obsahuje článek 8.2 Rozvody elektronických komunikací v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením.

Na uvedenou normu navazuje i technická normalizační informace TNI 33 2130:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu – Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

V této TNI jsou doplněny a upřesněny některé požadavky na bytovou a občanskou výstavbu především s ohledem na výskyt takto upravených bytů. TNI rovněž obsahuje základní požadavky pro přípravné činnosti k zavedení vysokorychlostního internetu. TNI 33 2130 doplňuje nové informace pro uživatele o požadavcích na elektrická zařízení bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000 a je koncipována tak, aby jí bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000. Ustanovení prvé části této TNI lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a bezbariérové pokoje pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jeho uživatele (uživatelů).

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Tato mezinárodní norma stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci. Tvar a barva jednotlivých bezpečnostních značek jsou v souladu ISO 3864-1 a návrh/design grafických značek je v souladu s ISO 3864-3. Tento dokument se vztahuje na všechna místa, kde je třeba řešit bezpečnostní záležitosti týkající se lidí. V Tabulce 2 se vyskytují značky, týkající se osob s postižením, např. značky POO7, E024, E026 a E030:


ČSN EN 63080 (36 8699) Termíny přístupnosti a jejich definice

Tento dokument obsahuje seznam aktuálně používané terminologie popisující přístupnost a termíny, které využijí tvůrci mezinárodních norem. Je důležité standardizovat a definovat obecně uznávaný seznam termínů již používaných a vyskytujících se ve stávajících doporučeních a rezolucích ITU, spolu s těmi, které jsou uvedeny v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Bez takového seznamu by mohla vznikat nedorozumění nejen na straně autorů a tvůrců standardů, ale i na straně široké veřejnosti.

Je také důležité eliminovat takovou terminologii, která se již nepoužívá nebo může být osobami se zdravotním postižením (OZP) a dalšími cílovými skupinami vnímána jako ponižující a nedůstojná. Terminologie uvedená v tomto dokumentu je určena k použití při mezinárodní komunikaci, zejména v angličtině, ohledně přístupnosti telekomunikačních a informačních a komunikačních technologií. Lze ji také používat v kontextu každodenního života a v jiných situacích, jako je návrh webu a jiných písemností, nebo při standardizaci ICT, telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání. Dokument si klade za cíl stát se součástí hlavního proudu budoucích vyhlášek, směrnic a akademických dokumentů při zachování konzistentnosti se stávajícím globálním chápáním problému. Další práce, které budou teprve sepsány, vytvořeny nebo schváleny v budoucnu, mohou obsahovat případné termíny doplněné v dodatcích, které budou shledány vhodnými a přidány na základě konsensu.

Doprava

Doprava má pro naše hospodářství a společnost zásadní význam. Mobilita má zásadní význam pro vnitřní trh a pro kvalitu života občanů, kteří mohou svobodně cestovat. Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu mobility je možnost přístupu k informacím týkajícím se cestování, jejich pochopení a využití. To závisí na dostupnosti přístupných a použitelných, přiměřených a interoperabilních multimodálních informací o cesto vání pro plánování a uskutečnění cesty.

Neefektivní uživatelská komunikace vede v mnoha situacích k tomu, že řada uživatelů není schopna cestovat samostatně. Poskytování snadno přístupných, srozumitelných a použitelných služeb je přínosem pro širokou škálu uživatelů, včetně mladých osob, osob se zdravotním postižením, starších osob a osob, které z různých důvodů nečtou (například z důvodu neznalosti používaného jazyka, mentálního postižení nebo negramotnosti) a jsou významnou součástí uživatelů prostředků veřejné dopravy. Důvodem pro koncept Univerzální design je, že uživatelská komunikace je přístupnější a použitelnější pro co nejširší okruh uživatelů, aniž by bylo nutné další přizpůsobení nebo specializovaný design. V případě potřeby má být možné použít asistivní zařízení.

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

(původní národní norma)

Tato norma platí pro projektování, stavbu a rekonstrukce tramvajových tratí. Norma dále určuje technické požadavky na stavby a zařízení na tratích tramvajových drah. Norma se nevztahuje na návrh a stavbu pevných trakčních zařízení.

Návrhové hodnoty parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání koleje se stanoví s ohledem na příslušné požadované, resp. v běžném provozu dosažitelné rychlosti na daném úseku trati. Při návrhu geometrického uspořádání je vždy nutné přihlédnout k výskytu míst, kde dochází k pravidelnému nebo častému zastavování kolejových vozidel, a dále k rychlosti a směru pojíždění tramvajové trati nekolejovou dopravou.

Řada norem ČSN EN 16584 Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky

Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" týkající se jak infrastruktury, tak kolejových vozidel, a posuzování těchto požadavků. Pro tuto noru platí: - Definice a požadavky popisují specifická hlediska "Konstrukčních úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" potřených pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu, jak je definováno v PRM TSI. - Tato norma definuje prvky, které jsou obecně platné pro bezbariérové cestování včetně osvětlení, kontrastu, hmatových informací, předávání vizuálních a akustických informací. Definice a požadavky této normy zahrnují aplikace pro infrastrukturu a kolejová vozidla. - Tato norma předpokládá, že se infrastruktura nebo kolejová vozidla nacházejí v definovaném provozním stavu. - Pokud jsou uvedeny minimální nebo maximální rozměry, NEJEDNÁ se zde o požadavky na jmenovité hodnoty.

Část 1: Kontrast: Tento dokument obsahuje požadavky kontrast.

Část 2: Informace: Tento dokument obsahuje požadavky na mluvené informace, psané informace, hmatové informace a piktogramy.

Část 3: Optické a třecí vlastnosti: Tento dokument obsahuje požadavky na osvětlení, snižující odraz, průhledné překážky a protiskluzovou odolnost.

Řada norem ČSN EN 16585 Železniční aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech

Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" týkající se jak infrastruktury, tak kolejových vozidel, a posuzování těchto požadavků. Pro tuto noru platí: - Definice a požadavky popisují specifická hlediska "Konstrukčních úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" potřených pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu, jak je definováno v PRM TSI. - Tato norma definuje prvky, které jsou obecně platné pro bezbariérové cestování včetně osvětlení, kontrastu, hmatových informací, předávání vizuálních a akustických informací. Definice a požadavky této normy zahrnují aplikace pro infrastrukturu a kolejová vozidla. - Tato norma předpokládá, že se infrastruktura nebo kolejová vozidla nacházejí v definovaném provozním stavu. - Pokud jsou uvedeny minimální nebo maximální rozměry, NEJEDNÁ se zde o požadavky na jmenovité hodnoty.

Část 1: Toalety

Část 2: Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb: Tento dokument (část 2) popisuje držadla, sedadla a prostory pro invalidní vozík

Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře

Řada norem ČSN EN 16586 Železniční aplikace – Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" týkající se jak infrastruktury, tak kolejových vozidel, a posuzování těchto požadavků. Pro tuto noru platí: - Definice a požadavky popisují specifická hlediska "Konstrukčních úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" potřených pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu, jak je definováno v PRM TSI. - Tato norma definuje prvky, které jsou obecně platné pro bezbariérové cestování včetně osvětlení, kontrastu, hmatových informací, předávání vizuálních a akustických informací. Definice a požadavky této normy zahrnují aplikace pro infrastrukturu a kolejová vozidla. - Tato norma předpokládá, že se infrastruktura nebo kolejová vozidla nacházejí v definovaném provozním stavu. - Pokud jsou uvedeny minimální nebo maximální rozměry, NEJEDNÁ se zde o požadavky na jmenovité hodnoty.  "Přístupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace" je vypracována ve dvou částech, tento dokument (část 1) obsahuje stupně pro přístup a odchod.

Část 1: Stupně pro přístup a odchod

Část 2: Pomůcky pro nastupování

ČSN EN 16587 (28 7253) Železniční aplikace – Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury

Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" týkající se jak infrastruktury, tak kolejových vozidel, a posuzování těchto požadavků. Pro tuto noru platí: - Definice a požadavky popisují specifická hlediska "Konstrukčních úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" potřených pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu, jak je definováno v PRM TSI. - Tato norma definuje prvky, které jsou obecně platné pro bezbariérové cestování včetně osvětlení, kontrastu, hmatových informací, předávání vizuálních a akustických informací. Definice a požadavky této normy zahrnují aplikace pro infrastrukturu a kolejová vozidla. - Tato norma předpokládá, že se infrastruktura nebo kolejová vozidla nacházejí v definovaném provozním stavu. - Pokud jsou uvedeny minimální nebo maximální rozměry, NEJEDNÁ se zde o požadavky na jmenovité hodnoty.  Tato evropská norma obsahuje požadavky na bezbarierové trasy v rámci infrastruktury.

ČSN EN 12312-14 (31 9321) Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby nástupních zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující při správném použití, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, pokud jsou prováděny v souladu se specifikacemi uvedenými výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Rovněž zohledňuje některé požadavky, které byly uznány za nezbytné úřady, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE) stejně jako leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.

Tato evropská norma stanovuje zvláštní bezpečnostní požadavky pro přepravní/nástupní zařízení pro přepravu/nastupování cestujících se zdravotním postižením/nezpůsobilých cestujících, jak jsou definováni podle 3.1, která jsou dále uváděna jako nástupní zařízení.

Tato evropská norma platí pro ručně vedená samojízdná nástupní zařízení, samojízdná nástupní zařízení s integrovaným místem pro řidiče a tažená nástupní zařízení, používaná k převozu cestujících se zdravotním postižením/nezpůsobilých cestujících na letišti mezi odbavovací budovou a odstavnou plochou letadla a k na-stupování a vystupování těchto cestujících do a z civilních letadel.

Tato evropská norma předpokládá, že cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilý cestující může být do-provázen pomocníkem a může sedět na vozíku nebo ležet na pojízdných nosítkách.

Tato evropská norma také předpokládá, že typy vozíků, které smějí být použity, by mohly být:

 1. vozíky standardního typu, např. v souladu s EN 12183;
 2. vozíky se zádržným systémem nebo bez zádržného systému uživatele;
 3. vozíky široké jako ulička v letadle;
 4. nestandardní vozíky používané na letištích;
 5. vozíky nepoháněné cestujícím;
 6. elektricky poháněné vozíky, např. v souladu s EN 12184.

Výtahy

ČSN EN 81-41 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Tato evropská norma pojednává o bezpečnostních požadavcích na konstrukci, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektricky poháněných svislých zdvihacích plošin připevněných ke konstrukci budovy určených pro osoby s omezenou schopností pohybu:

 • pohybujících se mezi předem stanovenými úrovněmi po vedené dráze, jejíž sklon se neodchyluje od svislice o více než 15 stupňů,
 • určených pro použití osobami s vozíkem nebo bez vozíku,
 • nesených nebo zavěšených na hřebenu s pastorkem, na ocelových lanech, řetězech, šroubu a maticí, s třením/trakcí mezi koly a dráhou, na vedeném řetězu, s nůžkovým mechanizmem nebo na hydraulickém válci (přímo nebo nepřímo),
 • s uzavřenou jízdní dráhou,
 • s maximální rychlostí 0,15 m/s,
 • s plošinou, na které není vozík úplně uzavřen.


ČSN EN 81-70 ed. 3  (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Tento dokument stanovuje minimální požadavky na bezpečný a nezávislý přístup a používání výtahů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle přílohy A. Pro návod na řešení zlepšení přístupnosti a použitelnosti nastudujte přílohu D.


ČSN EN 81-82 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením                                                                         

1.1 Tato technická norma poskytuje zásady, jak uplatnit EN 81-70 s odkazem na 5.2.1 z EN 81-80:2003 pro existující výtahy pro zlepšení jejich přístupnosti pro osoby včetně osob se zdravotním postižením.

1.2 Tato evropská norma platí pro trvale namontované výtahy obsluhující stanovené úrovně stanic, které mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, která nejsou odkloněny od svislice o více než 15°.


ČSN P CEN/TS 81-76 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů

Tato technická specifikace uvádí pravidla pro plánované používání výtahu zdravotně postiženými osobami při evakuaci budovy. K dosažení tohoto cíle by měl být vybraný výtah/výtahy začleněn do provedení budovy tak, aby zahrnoval všechna běžná schodiště a únikové cesty bez snížení jejich množství nebo kapacity.

Stanoví se zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla pro pomoc osobám se zdravotním postižením pro bezpečnou evakuaci z budovy s použitím výtahů, relativně bezpečně s pomocí vhodně školených evakuačních asistentů.

Tato specifikace nestanovuje počet a velikost požadovaných výtahů nebo velikost dveří, které musí být určeny případ od případu projektantem budovy podle odpovídajících národních předpisů.

Obaly

ČSN EN ISO 17351 (77 4003) Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky, a poskytuje návod pro aplikaci Braillova písma k označení léčivých přípravků.

POZNÁMKA Principy této mezinárodní normy se mohou přiměřeně aplikovat i v jiných sektorech.

Přístupnost

Evropská populace stárne a šíří se převaha osob s omezenými schopnostmi, včetně neschopnosti související s procesem stárnutí. V současnosti se odhaduje počet osob starších a osob s omezenými schopnostmi na 80 milionů osob – velký a zvětšující se podíl populace Evropské unie. Demografické změny představují jak možnosti, tak změny v Evropské unii. V současnosti nejsou ekonomické, sociální a kulturní možnosti starších lidí a osob s omezenými schopnostmi využívány. Avšak roste poznání, že společnost potřebuje využívat tento potenciál obecně pro ekonomický a sociální prospěch společnosti.

ČSN ISO 17069 Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání

Tato norma poskytuje návod organizátorům zasedání/meetingů, na co vše musí pamatovat při přípravě, v průběhu a po skončení zasedání, aby se ho mohly plnohodnotně účastnit starší osoby a osoby se zdravotním postižením. Užitečné náměty v ní najdou obecní a městská zastupitelstva, organizátoři seminářů a besed určených pro širokou veřejnost, organizátoři konferencí apod.


ČSN EN 17478 Dopravní služby – Zákaznická komunikace týkající se služeb osobní dopravy – Koncept Univerzální design

Norma specifikuje požadavky a doporučení pro plánování, návrh, vývoj a zajišťování uživatelské komunikace týkající se osobní dopravy tak, aby byla tato komunikace přístupná, srozumitelná a použitelná pro co nejširší okruh uživatelů, včetně osob se zdravotním postižením a starších osob. Požadavky specifikované v této normě se mimo jiné vztahují na poskytovatele služeb v osobní dopravě, včetně služeb v letecké, autobusové, železniční a vodní osobní dopravě.


ČSN ISO 21902 Cestovní ruch a souvisící služby – Přístupný cestovní ruch pro všechny – Požadavky a doporučení

Norma stanovuje požadavky a poskytuje doporučení pro „přístupný cestovní ruch pro všechny“ s cílem zajistit rovný přístup a požitek z cestovního ruchu co nejširšímu spektru lidí všech věkových kategorií a schopností. Norma poskytuje informace o klíčových aspektech tvorby politiky, strategie, infrastruktury, produktů a služeb a je určena všem zainteresovaným stranám zapojeným do dodavatelského řetězce cestovního ruchu, ať už z veřejného nebo soukromého sektoru.

POZNÁMKA: Mezi zainteresované strany patří mimo jiné veřejná správa, ubytovací, stravovací a restaurační služby, doprava, cestovní kanceláře a agentury, konferenční služby (MICE) a volnočasové aktivity, jakož i poskytovatelé služeb z jiných odvětví souvisejících s cestovním ruchem, cestováním a správou destinací, včetně jejich smluvních stran a dodavatelů.


ČSN EN ISO 21801-1 Kognitivní přístupnost – Část 1: Obecná směrnice

Norma poskytuje směrnici pro návrh a vývoj kognitivně přístupných systémů, včetně produktů, služeb a zastavěných prostředí. Norma se týká běžných systémů i systémů navržených speciálně pro lidi s postižením. V rámci široké oblasti přístupnosti se tato norma omezuje na návod týkající se kognitivní přístupnosti.


ČSN EN ISO 21801-2 Kognitivní přístupnost – Část 2: Podávání zpráv

Norma specifikuje požadavky na podávání zpráv o kognitivní přístupnosti systémů, včetně kompenzačních pomůcek, asistivních technologií, spotřebitelských technologií a domácích spotřebičů, podle doporučení uvedených v ČSN EN ISO 21801-1:2021.


ČSN EN ISO 21802 Kompenzační pomůcky – Směrnice pro kognitivní přístupnost – Denní řízení času

Norma specifikuje principy kognitivní přístupnosti pro denní řízení času. Poskytuje směrnici pro využívání vlastností a funkcí, o kterých je známo, že zvyšují přístupnost produktů a systémů používaných k podpoře každodenního řízení času lidí s kognitivními poruchami, bez ohledu na jejich věk. Norma neposkytuje zkušební metody a konkrétní pokyny pro měření a podávání zpráv.

Potřeby osob s aktivními implatnabilními zdravotnickými prostředky

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím – Část 1: Obecně

Tato norma uvádí postup pro hodnocení rizika vystavení zaměstnanců s jedním nebo více aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti. Popisuje, jak se má provádět obecné hodnocení rizika a jak určovat, zda je nezbytné provádět podrobné hodnocení rizika. Na základě specifických norem pro pracoviště je možné určit, zda proto, aby se vyhovělo ustanovením směrnice 2013/35/ES, je nutné učinit preventivní opatření/zákroky. Příslušná pracovní situace je uvažována tak, že probíhá za obvyklých pracovních podmínek, včetně běžného provozu, údržby, čištění a dalších situací, které jsou součástí běžné práce. Pokryté kmitočty jsou od 0 Hz do 300 GHz.


ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím – Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

Tato norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardiostimulátory. Nabízí rozdílné přístupy při provádění hodnocení rizika. Bude využit nejvhodnější přístup. Pokud má zaměstnanec další, dodatečně implantované aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (AIMD), je třeba tyto AIMD hodnotit samostatně. Účelem specifického hodnocení je určení rizika u zaměstnanců s implantovanými kardiostimulátory, které vyplývá z vystavení elektromagnetickým polím na pracovišti. Hodnocení zahrnuje pravděpodobnost klinicky významných účinků a bere v úvahu jak přechodné, tak dlouhodobé vystavení uvnitř specifických oblastí na pracovišti.


ČSN EN 50527-2-2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím – Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory

Tato norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardioverzními defibrilátory (ICD) a prostředky pro srdeční resynchroni-zační léčbu s přidruženými defibrilačními funkcemi (CRT-D). Uvažovány jsou pouze prostředky daného typu s transvenózně implantovanými vodiči. Nabízí rozdílné přístupy při provádění hodnocení rizik. Účelem specifického hodnocení je určení rizika u zaměstnanců s implantovanými prostředky ICD a CRT-D, kte-ré vyplývá z vystavení elektromagnetickým polím na pracovišti. Hodnocení zahrnuje pravděpodobnost klinicky významných účinků a bere v úvahu jak přechodné, tak dlouhodobé vystavení uvnitř specifických oblastí na pracovišti.


ČSN EN 50527-2-3: Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím – Část 2-3: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními neurostimulátory

Tato norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými neurostimulačními systémy (NS), konkrétně typu používaného pro míšní stimulaci (SCS).

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.