Logo ČAS

Normy spotřebitele

Další stránky:


Pokyny CEN a CENELEC zohledňující zájmy spotřebitelů

V rámci evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC byly vypracovány Pokyny (Guide) určené pro tvůrce technických norem včetně zástupců spotřebitelů zapojených do normalizačních prací.
 
Některé z těchto Pokynů se výslovně týkají zohlednění zájmů spotřebitelů v technických normách. Užitečné informace, návody a rady o tom, jak zohlednit zájmy spotřebitelů, však v nich najdou i výrobci a poskytovatelé služeb. Zajímavou a užitečnou četbou mohou být pro představitele spotřebitelských organizací a v neposlední řadě i pro samotné spotřebitele.
 
POKYN CEN-CENELEC 11 Informace o výrobku určené spotřebitelům – Směrnice pro zpracovatele norem se zaměřuje především na informace týkající se bezpečnosti. Vztahuje se na všechny způsoby, kterými se výrobky nabízejí spotřebitelům, včetně prodeje na dálku a prodeje elektronickou cestou. Jeho cílem je souhrnným a snadno dostupným způsobem poskytnout základní informace, které jsou čerpané z pečlivě vybraných klíčových dokumentů. (CEN_CENELEC Guide 11, česká verze)
CEN_CENELEC Guide 11 (Product information relevant to consumers Guidelines for standard developers) v angličtině
 
POKYN CEN 15 Návod pro vypracování norem pro služby se vztahuje především na normy popisující poskytování služby. Obsahuje informace týkající se možné struktury těchto norem, jejich propojení s normami systémů managementu a právními předpisy. Rovněž obsahuje kapitolu vysvětlující „životní cyklus služby“. (CEN Guide 15, česká verze)
CEN Guide 15 (Tasks and responsibilities of the New Approach consultants) v angličtině
 

POKYN CEN-CENELEC 6 Účelem tohoto pokynu je pomoci zpracovatelům norem (např. technickým komisím nebo pracovním skupinám) zohlednit problematiku přístupnosti v normách, které se přímo či nepřímo zaměřují na všechny typy systémů, které lidé používají. Tento pokyn poskytuje návod ke stanovení a zpracování vhodných požadavků na přístupnost a doporučení v normách. Přestože je tento pokyn určen především zpracovatelům norem, obsahuje informace, které mohou být užitečné i pro ostatní osoby jako například pro výrobce, návrháře, poskytovatele služeb nebo pedagogy. (CEN_CENELEC Guide 6, česká verze)
CEN_CENELEC Guide 6 (Guide for addressing accessibility in standards) v angličtině

 
Pokyny ISO/IEC zohledňující zájmy spotřebitelů
ISO COPOLCO (Výbor ISO pro spotřebitelskou politiku) vypracoval několik Pokynů (ISO/IEC Guide), které zohledňují zájmy spotřebitelů. Některé z nich jsou v anglickém originálu veřejně dostupné na webových stránkách ISO, některé byly přeloženy a zavedeny jako TNI.
 
V tabulce je uveden seznam Pokynů s dalšími doplňujícími informacemi včetně odkazu na webové stránky ISO.
 
Pokyny ISO/IEC jsou určeny především tvůrcům technických norem včetně zástupců spotřebitelů zapojených do normalizačních prací. Užitečné informace, návody a rady o tom, jak zohlednit zájmy spotřebitelů, v nich najdou i výrobci a poskytovatelé služeb. Zajímavou a užitečnou četbou mohou být pro představitele spotřebitelských organizací a v neposlední řadě i pro samotné spotřebitele.
 
Anglický originál označených dokumentů je veřejně dostupný na webových stránkách ISO
 
OZNAČENÍNÁZEVVEŘEJNĚ DOSTUPNÝ ANGLICKÝ ORIGINÁLZAVEDEN V
Guide ISO/IEC 14Purchase information on goods and services intended for consumers
(Informace pro spotřebitele o nakupovaném zboží a službách)
--
Guide ISO/IEC 37Instructions for use of products by consumers
(Návody pro použití výrobků spotřebitelem)
--
Guide ISO/IEC 41Packaging – Recommendations for addressing consumer needs-TNI POKYN ISO/IEC 41 Obaly a balení – Doporučení pro řešení potřeb zákazníků
Guide ISO/IEC 46Comparative testing of consumer products and related services – General principles
(Srovnávací testování spotřebitelských výrobků a souvisejících služeb – Obecné zásady)
--
Guide ISO/IEC 50Safety aspects – Guidelines for child safety
(Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro bezpečnost dětí)
ano-
Guide ISO/IEC 51Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standardsanoTNI POKYN ISO/IEC 51 Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem
Guide ISO/IEC 74Graphical symbols – Technical guidelines for the consideration of consumers' needs-TNI POKYN ISO/IEC 74 Grafické značky – Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů
Guide ISO/IEC 76Development of standards for services – Recommendations for addressing consumer issuesanoTNI POKYN ISO/IEC 76 Tvorba norem pro služby – Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů
 

ISO/COPOLCO (Výbor ISO pro spotřebitelskou politiku)

Mezinároční technická komise ISO/COPOLCO je otevřeno zainteresovaným členským orgánům jako zúčastněným (P) nebo pozorovatelským (O) členům a zainteresovaným členům korespondentů jako pozorovatelům (O).

Hlavním cílem tohoto mezinárodního výboru je studovat způsoby, jak pomoci spotřebitelům těžit z normalizace, a způsoby, jak zlepšit účast spotřebitelů na vnitrostátní a mezinárodní normalizaci.

Dále také výbor poskytuje fórum pro výměnu informací o zkušenostech s účastí spotřebitelů na vývoji a implementaci norem v oblasti spotřebitelů a o dalších otázkách, které spotřebitele zajímají v národní a mezinárodní normalizaci.

Výbor poskytuje poradenství Radě ISO ohledně konsolidovaných názorů spotřebitelů na záležitosti související se současnou a potenciální činností ISO v oblasti normalizace a posuzování shody.

ISO/COPOLCO pořádá pravidelně jednou ročně plenární zasedání, které se koná vždy ve stejném termínu v měsíci květnu. Plenární zasedání hostí vždy jedna ze členských zemí, většinou mimo Evropu. Období covidu i zde zasáhlo do společného fyzického setkávání a plenární zasedání se po 3 roky konala online formou (ČAS se vždy účastnil). Nyní se vrací zavedený způsob konání plenárního zasedání a letos je hostitelskou zemí Indie. Zástupce ČASu, který je zodpovědnou osobou pro ISO/COPOLCO se tohoto zasedání zúčastní.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.