Praha, 10. 3. 2020 – otázkám, jaké změny přinese Brexit v oblastech standardizace, akreditace a certifikace po odchodu Velké Británie z EU, se věnoval seminář, který uspořádala Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s The British Standards Institute (BSI) a Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) v minulém týdnu v prostorách HK ČR.

Česká republika je jednou z prvních evropských zemí, do které zavítali Fergus McReynolds, ředitel pro záležitosti EU (Make UK), Daniel Mansfield, vedoucí politiky angažovanosti (BSI), a Richard Collin, vedoucí evropské a národní politiky (BSI), s cílem objasnit postavení BSI v evropských normalizačních organizacích CEN (Evropský výbor pro standardizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro standardizaci v elektrotechnice) po přechodném období, diskutovat o problematice platnosti a zavádění evropských norem do britské soustavy, budoucnosti značky CE na britském trhu a o regulaci obchodních vztahů od 1. ledna 2021.

Seminář zahájil Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky, a Mgr. Zdeněk Veselý, ředitel České agentury pro standardizaci. Dopolední program ve formě přednášky zástupců BSI se věnoval hlavním tematickým bodům, odpolední část byla vyhrazena pro konkrétní dotazy účastníků semináře z různých oblastí českého průmyslu a státní správy.

Během semináře byla zodpovězena celá řada dotazů a pro zúčastněné strany byla forma akce velkým přínosem. Osvěta v této oblasti je pro český trh velice důležitá, rozhovory o budoucím vztahu EU a Británie se teprve rozbíhají, proto budeme sledovat další vývoj a s kolegy z BSI spolupracovat na přípravě návazného semináře, který plánujeme uspořádat začátkem roku 2021,“ říká Zdenka Slaná, ředitelka odboru standardizace, Česká agentura pro standardizaci.

BSI je nejstarším národním normalizačním orgánem na světě. Byl založen na počátku 20. století Sirem Johnem Wolfe-Barrym, pod názvem Engineering Standards Committee. První jednání řídicí komise nové organizace se konalo v den, kdy zemřela královna Viktorie, a to 22. ledna 1901, a první vydaná technická norma se týkala ocelových tramvajových profilů. V současné době je ve Velké Británii platných přibližně 40 000 technických norem a každý rok je vydáno asi 2500 nových nebo revidovaných. Do tohoto procesu je zapojeno přes 12 000 členů národních technických komisí. Hlavními činnostmi BSI je tvorba, vydávání a prodej technických norem, certifikace systémů, certifikace produktů a školení, systémy a certifikace výrobků zdravotnických prostředků, poradenství a řešení dodavatelského řetězce.

Seminář Standardizace, akreditace a certifikace po Brexitu.pdf

V reakci na šíření onemocnění způsobené virem COVID-19 se ÚNMZ a Česká agentura pro standardizaci, za souhlasu CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci), rozhodli k bezplatnému zpřístupnění řady evropských norem z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků.

Toto výjimečné rozhodnutí je motivováno potřebou řešit vážný nedostatek ochranných masek a zdravotnického vybavení v důsledku exponenciálního růstu počtu nakažených virem COVID-19. Využití těchto norem umožní rychlejší a plynulejší přístup na trh novým lékařským zařízením a ochranným pomůckám.

Na základě požadavku uživatelů byl seznam zpřístupněných technických norem rozšířen o ČSN EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení. 

Nyní jsou zpřístupněny tyto technické normy:

ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení (tzv. FFP masky)
ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení
ČSN EN 14126 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
ČSN EN 14605+A1 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])
ČSN EN 13795-1: Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště
ČSN EN 13795-2: Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor
ČSN EN 455-1 Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti
ČSN EN 455-2 Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
ČSN EN 455-3 Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení
ČSN EN 455-4 Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti
ČSN EN ISO 374-5 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů 
ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - Obecné požadavky
ČSN EN ISO 10993-1 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika
ČSN EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení 

Vybrané ČSN jsou zveřejněny na portálu Sponzorovaný přístup, v části Evropská komise - OOP; pro přístup je nutné provést základní registraci uživatele.

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference:

„KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“

Konference se koná pod záštitou:

pana prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D., děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

a

pana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze
 

Konferenci pořádají a srdečně zvou:   

SIFLEKS, SITEL, RLC

Partnery konference jsou:

Česká Společnost pro jakost

Elektrotechnický zkušební ústav

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR

Mediální partner:

ELEKTRO

Konference se aktivně účastní:

Česká agentura pro standardizaci 

Safibra, s.r.o.   

Cíle konference:

Konference je určena pro:

uživatele, výrobce a dodavatele kabelových soustav a výrobce a dodavatele komponentů užívaných v těchto soustavách. Jejich vedoucí technické pracovníky a také pro projektanty a vývojové pracovníky

V čem je konference jedinečná:

Termín konání:

Místo konání:

Program konference:

Registrace účastníků: 8.30 – 9.00 hodin

Úvod (9.00-9.15):

Blok 1 – Kabely, komponenty a výroba kabelových systémů (9.15-10.45):

Blok 2 – Interakce kabelových systémů s okolím podle využití prostředí (11.00 – 12.30):

Blok 3 – Využití standardů a úroveň standardizace (13.00-14.30):

Blok 4 – Rekapitulace (14.30-15.30):

Výstup:

Účastnický poplatek:

Ubytování:

Informace na:

info@sifleks.cz

tel.: 604212517

Další informace a přihlášky: www.kabelovesystemy2020.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.