Logo ČAS

Česká agentura pro standardizaci opět partnerem Roku informatiky

17. 6. 2024

I letos byla Česká agentura pro standardizaci jedním z partnerů konference Rok informatiky. Ta se uskutečnila v Telči od 12. do 14. června 2024. Stejně jako v loňském roce, i letos do Panského dvora v tomto krásném a starobylém městě dorazilo několik desítek návštěvníků. Rok informatiky je totiž největším setkáním zájemců o elektronizaci veřejné správy z pohledu obcí, měst či krajů. Záštitu přijal letos radní Kraje Vysočina Jan Břížďala, a také starosta města Telč Vladimír Brtník. Moderování se ujal – jako již tradičně – šéfredaktor časopisu eGovernment, který konferenci pořádá, Michal Jirkovský. Všechny účastníky třídenní program nabitý prezentacemi, ovšem současně poskytující dostatečný prostor pro formální i neformální diskuse.

Hned úvodní den programu vystoupil vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy ministerstva vnitra Petr Vokáč. Jeho prezentace se věnovala aktuálnímu dění kolem spisových služeb. Představil zejména některé klíčové body novely Zákona o archivnictví a spisové službě, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 3. května 2024. Tato novela má dopady také na program Atestací elektronických systémů spisových služeb, kdy mění některé klíčové termíny a zejména odkládá povinnosti používat atestované eSSL z 1. ledna 2026 na 1. ledna 2027. Výjimka z povinnosti mít atestovaný elektronický systém spisových služeb bude nově platit také pro obce I. stupně, jimi zřizované právnické osoby a organizační složky a pro školy a školská zařízení. V závěru své prezentace se pak Petr Vokáč zamyslel také nad tím, jak fungování eSSL změní současný nástup umělé inteligence.

K tématu AI se vrátili také Vít Kasal a Tereza Křížová ze společnosti Gordic ve své přednášce Využití AI v platformě GINIS. To ale bylo až druhý den odpoledne. Ráno před nimi konferenci slavnostně zahájili Jan Břížďala a Vladimír Brtník, na které svým vystoupením navázali zástupci Digitální a informační agentury (DIA) Petr Kuchař a Jan Petr. Zbytek dopoledne pak vyplnily tradiční desetiminutovky krajů.

Českou agenturu pro standardizaci zastupoval letos v Telči Miroslav Širl, který je členem řídicího výboru Atestačního centra eSSL při České agentuře pro standardizaci a odborníkem na problematiku spisových služeb. Ten blíže představil Atestace elektronických systémů spisových služeb a připomněl, že atestací se rozumí posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky podle § 70 odst. 1 tohoto zákona (vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Velmi detailně také osvětlil, jak budou atestace probíhat a jak by měl zájemce o atestaci svého systému postupovat. Jak zdůraznil, i přes změny v zákoně č. 499/2004 Sb., není vhodné nechávat atestace na poslední chvíli. Je to proces, který si vyžádá určitý čas.

Tak jako každý rok, i letos byl poslední den programu vyhrazen workshopům. Hlasitý potlesk provázející zakončení každého dne, ale i diskuse v kuloárech naznačují, že letošní ročník Roku informatiky splnil očekávání účastníků. Takže se nejspíše sejdeme i za rok. Jestli to bude znovu v Telči se uvidí.

Jednotlivé prezentace si lze stáhnout ze stránek časopisu eGovernment. Záznam prvního i druhého dne si je možné pustit také on-line na platformě YouTube.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.