Logo ČAS

Bezplatný přístup k vybraným evropským normám - zdravotnické a osobní ochranné prostředky

4. 3. 2020

V reakci na šíření onemocnění způsobené virem COVID-19 se ÚNMZ a Česká agentura pro standardizaci, za souhlasu CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci), rozhodli k bezplatnému zpřístupnění řady evropských norem z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků.

Toto výjimečné rozhodnutí je motivováno potřebou řešit vážný nedostatek ochranných masek a zdravotnického vybavení v důsledku exponenciálního růstu počtu nakažených virem COVID-19. Využití těchto norem umožní rychlejší a plynulejší přístup na trh novým lékařským zařízením a ochranným pomůckám.

Na základě požadavku uživatelů byl seznam zpřístupněných technických norem rozšířen o ČSN EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení. 

Nyní jsou zpřístupněny tyto technické normy:

ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení (tzv. FFP masky)
ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení
ČSN EN 14126 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
ČSN EN 14605+A1 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])
ČSN EN 13795-1: Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště
ČSN EN 13795-2: Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor
ČSN EN 455-1 Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti
ČSN EN 455-2 Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
ČSN EN 455-3 Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení
ČSN EN 455-4 Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti
ČSN EN ISO 374-5 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů 
ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - Obecné požadavky
ČSN EN ISO 10993-1 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika
ČSN EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení 

Vybrané ČSN jsou zveřejněny na portálu Sponzorovaný přístup, v části Evropská komise - OOP; pro přístup je nutné provést základní registraci uživatele.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.