Zákonná úprava bezplatného přístupu k závazným technickým normám získala 2. místo v anketě Zákon roku. Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky byla nominována jako právní předpis, který má pozitivní dopad na činnost podnikatelských subjektů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká agentura pro standardizaci zajistily prostřednictvím této právní úpravy přístup nejen podnikatelské veřejnosti k plným textům českých technických norem, které jsou závazné na základě právních předpisů ČR. Normy jsou dostupné na portále Sponzorovaný přístup.

Svou zákonnou povinnost zpřístupňovat dotčené technické normy jednotliví gestoři (zejména ministerstva) postupně naplňují. V tuto chvíli mohou občané nahlédnout do technických norem v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

Ocenění si velmi vážíme a věříme, že zpřístupňované informace budou přínosné nejen pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost.

Anketa Zákon roku je společným projektem firem, asociací a dalších subjektů angažujících se v oblasti kvality regulace českého podnikání. Zákon roku sestává z ankety, v níž jsou vyhlašovány inspirativní příklady regulace podnikání za uplynulý rok. V anketě každoročně hlasují stovky podnikatelů.

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2021

ČSN & Research and Innovation

Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2021

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing. Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno:

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2021 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 30. 7. 2021. Podmínky a pravidla pro udělení ocenění a postup nominace osobností naleznete v textu níže.

Návrhy na ocenění se zasílají na adresu extrel@agentura-cas.cz, popř. poštou k rukám pí. Olgy Hončové na adresu:

Česká agentura pro standardizaci
Olga Hončová
Na Žertvách 24
180 00 Praha 8

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

1.
Cena Vladimíra Lista
Cena se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

 2.
Čestné uznání Vladimíra Lista
Čestné uznání se uděluje za významný přínos pro rozvoj technické normalizace. 

 3.
Návrhy se zdůvodněním mohou podat do 30. 7. 2021 předsedové TNK, představitelé CTN, normalizačních výborů, ÚNMZ, ČAS a rovněž ostatní zástupci technické veřejnosti na návrhovém listu, který je zveřejněn na webových stránkách Agentury – viz výše.

Nenavrhují se kandidáti na ocenění in memoriam a současní zaměstnanci ÚNMZ a Agentury.

 4.
Kritéria pro posouzení návrhu:

5.
Ocenění se udělují zpravidla jednou ročně. Cena Vladimíra Lista se uděluje jedné osobnosti, Čestné uznání Vladimíra Lista zpravidla třem osobnostem. 

 6.
Cena Vladimíra Lista může být udělena jednotlivci pouze jedenkrát. Čestné uznání Vladimíra Lista může být uděleno vícekrát. 

 7.
Návrhy posuzuje komise jmenovaná generálním ředitelem Agentury. Na základě posouzení doporučí kandidáty na ocenění. Konečné rozhodnutí přísluší generálnímu řediteli Agentury.

 8.
Ocenění předává generální ředitel Agentury, zpravidla při společenském setkání.

 9.
Oznámení o vyznamenaných osobnostech se zveřejňuje na webových stránkách Agentury.

Návrhový list a Podmínky a pravidla pro udělení ocenění naleznete v příloze.

ČSN & Research and Innovation

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 1. ročník udělování ocenění původní ČSN v oblasti „Research & Innovation“.

Agentura si klade za cíl ocenit tvůrce (jednotlivec nebo organizace) původní ČSN, kteří dosáhli úspěšné integrace výzkumu / inovace a normalizace a tím řeší

a/nebo

Podmínky

Hodnoticí komise

Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran

Návrhy na ocenění spolu se zdůvodněním (nezapomeňte označení a název ČSN) zasílejte do 31. července 2021 PhDr. Věře Vlkové, CSc. (vlkova@agentura-cas.cz) nebo na ČAS, Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8).

Vyhlášení a předání ocenění proběhne 14. října 2021 u příležitosti oslav Světového dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.

Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2019/2020 a 2020/2021, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci ÚNMZ a ČAS a osoby v poměru osoby blízké zaměstnancům ÚNMZ a ČAS ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaká jsou ocenění?

Jaké jsou podmínky účasti v soutěži?

Co se hodnotí?

Kdo hodnotí?

Jak se přihlásit?

Do kdy je možné přihlášení práce?

Vítězové soutěže budou vyhlášeni a předání cen proběhne 14. října 2021 u příležitosti oslav Světového dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.

Soubory ke stažení:

Návrhový list (Word, 102 kB)

Cena a Cena a četné uznání Vladimíra Lista 2021 - podmínky a pravidla (PDF, 383kB)

Studenti - přihláška (Word, 93 kB)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.