Logo ČAS

Cena a čestné uznání Vladimíra Lista 2021

12. 4. 2021

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2021

ČSN & Research and Innovation

Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2021

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing. Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno:

 • Cena Vladimíra Lista
 • Čestné uznání Vladimíra Lista

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2021 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 30. 7. 2021. Podmínky a pravidla pro udělení ocenění a postup nominace osobností naleznete v textu níže.

Návrhy na ocenění se zasílají na adresu extrel@agentura-cas.cz, popř. poštou k rukám pí. Olgy Hončové na adresu:

Česká agentura pro standardizaci
Olga Hončová
Na Žertvách 24
180 00 Praha 8

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

1.
Cena Vladimíra Lista
Cena se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

 2.
Čestné uznání Vladimíra Lista
Čestné uznání se uděluje za významný přínos pro rozvoj technické normalizace. 

 3.
Návrhy se zdůvodněním mohou podat do 30. 7. 2021 předsedové TNK, představitelé CTN, normalizačních výborů, ÚNMZ, ČAS a rovněž ostatní zástupci technické veřejnosti na návrhovém listu, který je zveřejněn na webových stránkách Agentury – viz výše.

Nenavrhují se kandidáti na ocenění in memoriam a současní zaměstnanci ÚNMZ a Agentury.

 4.
Kritéria pro posouzení návrhu:

 • význam činnosti navrženého pracovníka pro národní nebo mezinárodní normalizaci,
 • osobní přínos pro národní nebo mezinárodní normalizaci,
 • celoživotní dílo v technické normalizaci,
 • projekt v oblasti technické normalizace, který znamená prokazatelný přínos pro rozvoj normalizace na úrovni podniku, regionu nebo ČR. 

5.
Ocenění se udělují zpravidla jednou ročně. Cena Vladimíra Lista se uděluje jedné osobnosti, Čestné uznání Vladimíra Lista zpravidla třem osobnostem. 

 6.
Cena Vladimíra Lista může být udělena jednotlivci pouze jedenkrát. Čestné uznání Vladimíra Lista může být uděleno vícekrát. 

 7.
Návrhy posuzuje komise jmenovaná generálním ředitelem Agentury. Na základě posouzení doporučí kandidáty na ocenění. Konečné rozhodnutí přísluší generálnímu řediteli Agentury.

 8.
Ocenění předává generální ředitel Agentury, zpravidla při společenském setkání.

 9.
Oznámení o vyznamenaných osobnostech se zveřejňuje na webových stránkách Agentury.

Návrhový list a Podmínky a pravidla pro udělení ocenění naleznete v příloze.

ČSN & Research and Innovation

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 1. ročník udělování ocenění původní ČSN v oblasti „Research & Innovation“.

Agentura si klade za cíl ocenit tvůrce (jednotlivec nebo organizace) původní ČSN, kteří dosáhli úspěšné integrace výzkumu / inovace a normalizace a tím řeší

 • začlenění technické normalizace do procesů výzkumu a vývoje nebo inovačních procesů na podporu zavádění inovací na trh

a/nebo

 • zahrnutí konkrétních výsledků výzkumu (např. publikovaných v odborném nebo vědeckém časopise), které byly začleněny do normalizačních výstupů (ČSN, TNI nebo RÚ / rozborový úkol).

Podmínky

 • ČSN je první nebo jedna z mála pro danou technologii, průmysl nebo trh; nebo
 • ČSN spadá do oblasti, kde ještě nejsou široce používány široké konsenzuální dohody nebo tato oblast ještě není plně komercializována; nebo
 • ČSN významně přispívá k ochraně veřejných zájmů, ochraně zdraví a životního prostředí, bezpečnosti práce; nebo
 • ČSN má pozitivní ekonomický význam pro vnitřní trh ČR.
 • Termín zařazení úkolu tvorby ČSN do Plánu technické normalizace byl nejdříve r. 2019.
 • ČSN musí být vydána v r. 2020 nebo 2021.
 • Do soutěže nelze přihlásit revize ČSN.

Hodnoticí komise

Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran

Návrhy na ocenění spolu se zdůvodněním (nezapomeňte označení a název ČSN) zasílejte do 31. července 2021 PhDr. Věře Vlkové, CSc. (vlkova@agentura-cas.cz) nebo na ČAS, Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8).

Vyhlášení a předání ocenění proběhne 14. října 2021 u příležitosti oslav Světového dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.

Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2019/2020 a 2020/2021, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci ÚNMZ a ČAS a osoby v poměru osoby blízké zaměstnancům ÚNMZ a ČAS ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaká jsou ocenění?

 • 1. místo v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč
 • Čestné uznání v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč
 • 1. místo v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč
 • Čestné uznání v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč

Jaké jsou podmínky účasti v soutěži?

 • Autor práce musí být studentem nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 30 let
 • Práce musí být podána k obhajobě v akademickém roce 2019/2020 nebo 2020/2021 s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021
 • Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém jazyce
 • Nelze přihlásit práci, která byla do soutěže přihlášena v předchozím ročníku

Co se hodnotí?

 • Návaznost práce na technické normy a schopnost jejich aplikování (např. využití ČSN pro tvorbu diplomové nebo bakalářské práce)
 • Odborná kvalita práce, přínos k současnému stavu poznání, využitelnost práce pro praxi a inovativní přístup k dané problematice ve vztahu k technické normalizaci

Kdo hodnotí?

 • Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran

Jak se přihlásit?

 • Splňuje-li uchazeč všechny podmínky účasti, vyplní a zašle přihlášku, která je ke stažení v příloze
 • Vyplněnou přihlášku spolu s elektronickou verzí práce (popřípadě i posudky školitele a oponenta) uchazeč odešle PhDr. Věře Vlkové, CSc. (vlkova@agentura-cas.cz nebo na ČAS, Na Žertvách 24, 180 00 Praha 8)

Do kdy je možné přihlášení práce?

 • Do 31. července 2021

Vítězové soutěže budou vyhlášeni a předání cen proběhne 14. října 2021 u příležitosti oslav Světového dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.

Soubory ke stažení:

Návrhový list (Word, 102 kB)

Cena a Cena a četné uznání Vladimíra Lista 2021 - podmínky a pravidla (PDF, 383kB)

Studenti - přihláška (Word, 93 kB)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.