Odbor standardizace oznamuje návrh na zřízení TNK – Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

Odbor standardizace obdržel návrh TNK 22, subkomise č. 1 na zřízení TNK s oblastí působnosti: Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

CLC/TC 44X(Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

IEC/TC 44 (Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

Předmět činnosti CLC/TC 44X: Připravit harmonizované normy, které se týkají především elektrických a elektronických zařízení a systémů strojů (včetně skupiny strojů, které spolupracují koordinovaně, s výjimkou aspektů vyšších systémů), které nejsou přenosné ručně při práci, ale mohou zahrnovat mobilní zařízení. Zakryté zařízení začíná v místě připojení elektrického napájení k stroji.

Vypracovat harmonizované normy pro zařízení související s bezpečností, používající elektrotechnologii, určená k použití pro splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic Rady Evropských společenství týkajících se bezpečnosti strojních zařízení, která nespadají do působnosti žádného jiného technického výboru. Koordinovat s CEN všechny záležitosti týkající se bezpečnosti strojního zařízení. Poskytovat poradenství technické radě (BT) ve všech záležitostech týkajících se strojního zařízení.

Předmět činnosti IEC/TC 44: Normalizace v oblasti aplikace elektrotechnických zařízení a systémů na strojní zařízení (včetně skupiny strojů, které spolupracují koordinovaně, s výjimkou aspektů vyšších systémů), která nejsou přenosná ručně při práci, ale mohou zahrnovat mobilní zařízení. Kryté zařízení začíná v místě připojení elektrického napájení k strojnímu zařízení.

Standardizace rozhraní (s výjimkou lokálních sítí a sběrnic pole) mezi řídicím zařízením a elektrotechnickým vybavením strojního zařízení. Standardizace elektrotechnických zařízení a systémů týkajících se ochrany osob před nebezpečím strojního zařízení, jeho souvisejícího vybavení a životního prostředí. Koordinovat s ISO všechny záležitosti týkající se bezpečnosti strojního zařízení.

Nově vzniklá TNK se bude věnovat připomínkování návrhů evropských norem, zavádění evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN, revizím původních ČSN z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení strojů a dalším činnostem v souladu se Statutem TNK.

Odbor standardizace vyzývá organizace, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 30. dubna 2019.

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Veselá

Tel: 221 802 251

e-mail: veselaA@agentura-cas.cz

Česká agentura pro standardizaci (dále Agentura) vyzývá k podávání návrhů úkolů v rámci Programu rozvoje technické normalizace (PRTN) pro rok 2019. 

Prioritní jsou tyto oblasti:

1. úkoly navazující na předchozí úspěšné projekty realizované v rámci PRTN

2. příprava a tvorba původních českých technických norem

3. zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)

4. informační, vzdělávací a další odborné činnosti spojené s technickou normalizací

Zpracované návrhy podávejte do 15. 3. 2019 na přiloženém formuláři (nabídkový list) k rukám p. Magdalény Weimannové (weimannova@agentura-cas.cz).

Nejpozději 1. 4. 2019 bude Agentura informovat e-mailem navrhovatele, zda jím navržený úkol hodlá realizovat. Úkol bude realizován na základě smlouvy mezi Agenturou a realizátorem úkolu. Pokud se Agentura a realizátor úkolu nedohodnou na obsahu smlouvy do jednoho měsíce od informování o záměru úkol realizovat, úkol realizován nebude. V takovém případě je Agentura oprávněna oslovit jiného navrhovatele.

Agentura jako státní příspěvková organizace není oprávněna uzavřít smlouvu darovací nebo obdobnou, kdy plnění druhé strany by neodpovídalo výši finanční částky hrazené Agenturou.

Výsledek realizovaného úkolu bude majetkem Agentury, pokud zákon nestanoví jinak.

Úkoly musí být realizovány nejpozději do 15. listopadu 2019. V případě předpokladu rozložení trvání úkolu do více jak jednoho roku, je potřeba v nabídkovém listu stanovit výsledky a termíny plnění jednotlivých etap řešení, termíny průběžného hodnocení řešení úkolu a zároveň i indikátory plnění zadání.

Tato výzva není návrhem na uzavření smlouvy podle § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s podáním návrhu.

Výsledky Programu rozvoje technické normalizace pro rok 2018. 

Do programu byly zahrnuty nabídky, které splňovaly některé z následujících kritérií:
1. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty
2. Podpora tvorby původních českých technických norem
3. Podpora zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)
4. Podpora informační, vzdělávací a další odborné činnosti spojené s technickou normalizací 

Splněné úkoly: 

1. Překlad textu Technického dokumentu MNB – Schéma posuzování 000MRA1O44 ver 1.1 Požadavky na subjekty posuzování shody žádající o oznámení (PDF; 1,22 MB), vydaný Agenturou Evropské unie pro železnice (European Union Agency for Railways – ERA), který v rámci plnění úkolu Programu rozvoje technické normalizace přeložil Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Problematika Interoperability (provozní a technická propojenost evropského železničního systému) je nedílnou součástí regulované sféry stanovenou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších úprav. Základní vymezení právními předpisy vychází z nařízení vlády č. 133/2005 Sb. a dalších dokumentů (rozhodnutí, TSI, apod. …), která upřesňují požadavky jak harmonizovaných norem, tak požadavků na subjekty posuzování shody. Uvedené nařízení vlády implementuje směrnici EP a Rady 2008/57/ES, která bude nahrazena již vydanou směrnicí č. (EU)2016/797 , dosud neimplementovanou. Technický dokument stanovuje požadavky na oznámené subjekty provádějící činnost posuzování shody podle výše uvedených právních předpisů. 

2. Příručka Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských norem (v PDF; 628 KB)Tento dokument poskytuje přehled o mechanickém zabezpečení, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (PZTS) a jejich kombinaci vhodnou pro ochranu majetku, osob a zdraví. Společná pravidla pro aplikaci mechanických zábran a poplachových systémů umožňují optimalizovat zabezpečení majetku pro konkrétní rizika nebo posoudit úroveň konkrétního zabezpečení, případně stanovení požadavků na zabezpečení objektu. Úrovně zabezpečení vycházejí ze standardů ČSN P CEN/TS 14383-3 a ČSN P CEN/TS 14383-4.
Pro stanovení požadovaného stupně zabezpečení se musí zpracovat bezpečnostní posouzení zabezpečovaného prostoru, tzv. analýza rizik. Tato analýza bere v úvahu, jaká rizika hrozí majetku, který se nachází v chráněném prostoru (finanční újma, zneužití k obecnému ohrožení, atd.). Návod, jak zpracovatbezpečnostní posouzení je uveden v normě ČSN CLC/TS 50131-7 a podrobnější metodika včetně komentářů jsou zpracovány v TNI 33 4591-1 až 3. 

3. Aktualizace příruček týkajících se předpisů a norem (celkem 28) na této adrese
Např. předpisy a normy pro: 
výrobky ze skla
kamenivo
stavební adheziva
panely a prvky na bázi dřeva
vybavení pro vybavení komunikací
a nově také pro komíny, kouřovody a specifické výrobky 

4. Příručka správné praxe Současné možnosti využití technických norem lícování (v PDF; 1,6 MB)Vymezení využití tolerančních intervalů pro jednotlivé výrobky zejména jejich součástkovou základnu. Určení nákladové závislosti pro aplikaci zmíněných tolerančních intervalů. 

5. Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, Část 3 Pravidla stavby a zpracování publikací CEN/CENELEC  - překlad
Tento dokument stanovuje pravidla pro stavbu, zpracování a úpravu evropských norem (EN) a pro zavádění evropských norem na národní úrovni s cílem zabezpečit shodnost technického obsahu a úpravy ve všech členských zemích. Překlad je umístěn na webu ČAS; bude sloužit pracovníkům Agentury, zpracovatelům i členům TNK.

6. Publikace „Bezpečná lanová centra?“Publikace je určena spotřebitelům a provozovatelům lanových center. Upozorňuje na existenci norem ČSN EN 15567-1 Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky a ČSN EN 15567-2 Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz a připomíná důležitost jejich používání. Publikace je v elektronické podobě volně dostupná na webových stránkách Kabinetu pro standardizaci a je vydaná i v tištěné podobě. Jako doplněk byly zpracované v elektronické podobě podrobnější informace o obou normách.K letáku byla vydána i tisková zpráva

7. Příručka správné praxe Využití technických norem v aditivní výrobě (v PDF; 2,97 MB)Jedná se o rešerši současných poznatků o možných aplikacích této výroby a jejich promítnutí do technických norem. Příručka obsahuje nejen dosavadní praktické poznatky v oboru aditivní výroby, ale i analýzu současného stavu techniky prezentovanou v sedmi vydaných a šestnácti připravovaných normativních dokumentech v působnosti ISO/TC 261 Technologie přidávání vrstev.  

Další výsledky plnění úkolů PRTN budou postupně doplňovány.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.