Logo ČAS

Program rozvoje technické normalizace (PRTN) 2019

4. 1. 2019

Česká agentura pro standardizaci (dále Agentura) vyzývá k podávání návrhů úkolů v rámci Programu rozvoje technické normalizace (PRTN) pro rok 2019. 

Prioritní jsou tyto oblasti:

1. úkoly navazující na předchozí úspěšné projekty realizované v rámci PRTN

2. příprava a tvorba původních českých technických norem

3. zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)

4. informační, vzdělávací a další odborné činnosti spojené s technickou normalizací

Zpracované návrhy podávejte do 15. 3. 2019 na přiloženém formuláři (nabídkový list) k rukám p. Magdalény Weimannové (weimannova@agentura-cas.cz).

Nejpozději 1. 4. 2019 bude Agentura informovat e-mailem navrhovatele, zda jím navržený úkol hodlá realizovat. Úkol bude realizován na základě smlouvy mezi Agenturou a realizátorem úkolu. Pokud se Agentura a realizátor úkolu nedohodnou na obsahu smlouvy do jednoho měsíce od informování o záměru úkol realizovat, úkol realizován nebude. V takovém případě je Agentura oprávněna oslovit jiného navrhovatele.

Agentura jako státní příspěvková organizace není oprávněna uzavřít smlouvu darovací nebo obdobnou, kdy plnění druhé strany by neodpovídalo výši finanční částky hrazené Agenturou.

Výsledek realizovaného úkolu bude majetkem Agentury, pokud zákon nestanoví jinak.

Úkoly musí být realizovány nejpozději do 15. listopadu 2019. V případě předpokladu rozložení trvání úkolu do více jak jednoho roku, je potřeba v nabídkovém listu stanovit výsledky a termíny plnění jednotlivých etap řešení, termíny průběžného hodnocení řešení úkolu a zároveň i indikátory plnění zadání.

Tato výzva není návrhem na uzavření smlouvy podle § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s podáním návrhu.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.