1. místopředseda Rady kvality České republiky, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler, vyhlásil jménem Rady kvality ČR, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2022.
Přihlášky je možné podávat do 26. června 2022 (v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání do 15. srpna 2022) na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality ČR: sekretariatRKCR@mpo.cz. Více informací najdete na Oficiálním portálu Rady kvality ČR VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍCH CEN ČR NA ROK 2022 - Oficiální portál Rady Kvality ČR (narodniportal.cz)

Leták NC ČR 2022

Na letošní výstavě IFAT svou přednáškou, o kterou se podělili Ivana Kolínská z České agentury pro standardizaci a Vojtěch Doležal ze spolupracující společnosti SEWACO, seznámili odborníky různých zemí z oblasti vodního hospodářství o svém záměru přenést standardy DWA do českého prostředí.

„Česká agentura pro standardizaci je především institucí, která zajišťuje tvorbu a vydávání českých technických norem. Zároveň si klade za dlouhodobý cíl podporovat smysluplné projekty v oblasti standardizace napříč obory. V oboru vodního hospodářství zůstávají v České republice některé oblasti standardy nepokryté, přestože problematikou je třeba se zabývat a standardy existují ve formě německých oborových norem DWA. ČAS se tedy rozhodl podpořit iniciativu společnosti SEWACO a přinést normy DWA expertům v českém jazyce.“ řekla Ivana Kolínská.

Standardy DWA se týkají mnoha oblastí vodního hospodářství. Posuzují například energetickou náročnost vodohospodářských zařízení, problematiku praktického zavádění nových strategií EU či je v neposlední řadě určující v oblasti digitalizace ve vodním hospodářství.

„My se nyní budeme soustředit na jednotlivé oblasti, ve kterých pomůžeme ověřené standardy používané v německy mluvících zemích zavádět. Je třeba rychle a efektivně vytvořit touto cestou zejména rámec podmínek pro řešení aktuálních naléhavých oblastí k řešení, jako jsou energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energií, minimalizace negativních dopadů klimatické změny, digitalizace a tím i zefektivnění celého oboru vodního hospodářství, kybernetickou bezpečnost a podpořit rychlejší dosažení dobrého ekologického stavu vod. Současně tato zaváděná opatření již splňují nově definované cíle EU pro budoucí období, a tedy tyto kroky také velmi napomohou efektivnímu využití dotačních finančních prostředků v období let 2021 - 2027, které bude pro Českou republiku pravděpodobně posledním obdobím významných dotací z EU“ přidal Vojtěch Doležal ze společnosti SEWACO.

V rámci prvního dne byl taktéž slavnostně oceněn profesor Wanner za dlouhodobou práci pro Evropskou organizaci EWA (European Water Association) zlatým odznakem čestného člena asociace.

Zdroj:

MOHRMANN, Pavel. Zavádění DWA v českém vodohospodářském prostředí bude znamenat vyšší kvalitu. Komunální ekologie [online]. [cit. 2022-06-13]. Dostupné z: https://www.komunalniekologie.cz/info/zavadeni-dwa-v-ceskem-vodohospodarskem-prostredi-bude-znamenat-vyssi-kvalitu

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejpřínosnější původní ČSN, která byla vydána v r. 2020 a 2021.

Soutěž si klade za cíl ocenit tvůrce (jednotlivec nebo organizace) původní ČSN, kteří dosáhli úspěšné integrace výzkumu / inovace a standardizace, a tím řeší:

a/nebo

Podmínky

Hodnoticí komise

Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran

Návrhy na ocenění (označení a název ČSN) zasílejte do 15. srpna 2022 PhDr. Věře Vlkové (vlkova@agentura-cas.cz) nebo na ČAS, Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8).

Vítěz soutěže bude vyhlášen a předání cen proběhne v říjnu letošního roku u příležitosti oslav Mezinárodního dne technické normalizace, 100 let české normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno:

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2022 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 15. 8. 2022. Podmínky a pravidla pro udělení ocenění a postup nominace osobností naleznete v textu níže.

Návrhy na ocenění je možné zaslat na adresu extrel@agentura-cas.cz, popř. poštou k rukám pí. Michaely Sersour na adresu:

Česká agentura pro standardizaci
Michaela Sersour
Na Žertvách 24
180 00 Praha 8

Návrhový list pro předkládání návrhů

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

1.
Cena Vladimíra Lista
Cena se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

 2.
Čestné uznání Vladimíra Lista
Čestné uznání se uděluje za významný přínos pro rozvoj technické normalizace. 

 3.
Návrhy se zdůvodněním mohou podat do 15. 8. 2022 předsedové TNK, představitelé CTN, Normalizačního výboru, ÚNMZ, ČAS a rovněž ostatní zástupci technické veřejnosti na návrhovém listu, který je zveřejněn na webových stránkách Agentury – viz výše.

Nenavrhují se kandidáti na ocenění in memoriam a současní zaměstnanci ÚNMZ a Agentury.

 4.
Kritéria pro posouzení návrhu:

5.
Ocenění se udělují zpravidla jednou ročně. Cena Vladimíra Lista se uděluje jedné osobnosti, Čestné uznání Vladimíra Lista zpravidla třem osobnostem. 

 6.
Cena Vladimíra Lista může být udělena jednotlivci pouze jedenkrát. Čestné uznání Vladimíra Lista může být uděleno vícekrát. 

 7.
Návrhy posuzuje komise jmenovaná generálním ředitelem Agentury. Na základě posouzení doporučí kandidáty na ocenění. Konečné rozhodnutí přísluší generálnímu řediteli Agentury.

 8.
Ocenění předává generální ředitel Agentury, zpravidla při společenském setkání.

 9.
Oznámení o vyznamenaných osobnostech se zveřejňuje na www stránkách Agentury.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.