Logo ČAS

Postup registrace RID

Národní registrační autorita pro RID k přidělení registrovaného identifikátoru poskytovatele aplikace (RID) podle ISO/IEC 7816-5
I. Úvod
 
RID je registrovanou částí identifikátoru aplikace (AID) pro zabezpečení celosvětově jedinečného přidělení jména pro aplikaci čipových karet (karet s integrovanými obvody) (viz normu ISO/IEC 7816-5 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 5: Systém číslování a registrační postup identifikátorů aplikací).
V současné době plní funkci Národní registrační autority (Registration Authority) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ)
Následující obrázek ukazuje použitý princip konstrukce identifikátorů RID kategorie ´D´ (= národní registrace).
 
 
Poskytovatelem aplikace bude přiděleno “proprietární rozšíření identifikátoru aplikace (PIX)”. Aby AID byl co nejkratší, doporučuje se, aby PIX mělo délku 1 byte – “pořadové číslo aplikace”. Jestliže PIX sestává z 11 bytů, musí poslední byte obsahovat hexadecimální hodnotu odlišnou od ´FF´ (´FF´ je rezervováno pro ISO).
Úkolem poskytovatele aplikace je zajištění jednoznačného pojmenování svých aplikací zadáváním vhodných “proprietárních rozšíření identifikátorů aplikace". Pro podnikání s více aplikacemi čipových karet se doporučuje zřízení vnitropodnikového koordinačního pracoviště pro AID.
 
Poznámka: Rozsah nasazení aplikací s jedním RID kategorie ´D´ není omezen na Českou republiku.
 
II. Oblast působnosti Národní registrační autority pro RID
 
1. Funkci Národní registrační autority pro RID v současné době je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  Národní registrační autoritou pro RID přiděluje “registrovaný identifikátor poskytovatele aplikace (RID)” kategorie ´D´ (= národní registrace) s kódem země ´203´ podle ISO 3166 (= Česká republika).
2. Na vyžádání zašle Národní registrační autorita pro RID informační materiály a rovněž formuláře pro vyžádání jednoho RID.
3. Národní registrační autorita pro RID vede databanku se seznamem vydaných RID spolu s údaji uvedenými v žádostech. Seznam RID je k dispozici pouze pro potřeby ÚNMZ a není publikován.
4. ÚNMZ jako národní registrační autorita pro RID vykonává rovněž úlohu sponzorující autority (Sponsoring Authority) pro žádosti o RID kategorie ´A´ (= mezinárodní registrace) (viz ISO/IEC 7816-5: Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 5: Systém číslování a registrační postup identifikátorů aplikací).
5. Kontaktní adresa Národní registrační autority je:
koordinátor pro registraci RID
Ing. Jan Křivka
Tel. 221 802 195
 
III. Složení a přidělování RID
 
1. RID, přidělený Národní registrační autoritou, sestává z 5 bytů a má následující složení (hexadecimální kódování):
1.  polovina bytu: Identifikátor kategorie ´D´
2. - 4.  polovina bytu: Kód země ´203´ podle ISO 3166
5. - 8.  polovina bytu: Pořadové číslo poskytovatele aplikace v kódování BCD (Binary Coded Digits)
2. Poskytovatel aplikace žádá o přidělení RID na formulářích, které jsou v příloze této směrnice. Poskytovatel vyplní a odešle oba formuláře.
 
IV.  Poskytovatel aplikace
 
1. Poskytovatel aplikace, který žádá Národní registrační autoritu pro RID o přidělení RID, musí mít sídlo v České republice.
2. Pro poskytovatele aplikace v působností Národní registrační autority pro RID platí, že v průběhu nejbližších 12 měsíců po podání žádosti použije vyžádané RID jako část identifikátoru aplikace (AID) pro jednu nebo více aplikací čipových karet.
3. Jednomu poskytovateli aplikace bude přiděleno pouze jedno RID.
4. Poskytovatel aplikace pečuje o vydávání jednoznačného identifikátoru aplikace pro své použití doplněním o “proprietární rozšíření identifikátoru aplikace (PIX)”. Je-li to nutné, zřídí si poskytovatel své “koordinační pracoviště pro AID”.
5. Povinností Národní registrační autority pro RID není zkoumat, zda osoba resp. osoby, které žádost podepsaly, jsou k tomuto oprávněny.
 
V.  Zamítnutí žádosti
 
Žádost bude zamítnuta, jestliže
  • není plně a řádně vyplněna;
  • poskytovatel aplikace nemá sídlo v České republice;
  • žádající poskytovatel aplikace má již v České republice přiděleno jedno RID kategorie ´D´.
 
VI.  Změny, zrušení
 
1. Jestliže poskytovatel aplikace změnil právní status, jméno nebo adresu, musí toto oznámit Národní registrační autoritě pro RID.
2. Na základě neformálního vyžádání poskytovatele aplikace může být jemu přidělené RID opět zrušeno. Předpokladem je že aplikace, které obsahují AID s příslušným RID, nebudou nadále používány.
 
VII. Stížnosti, odpovědnost
 
Písemné stížnosti na pracovní postupy Národní registrační autority pro RID mohou být zaslány ÚNMZ. Právní postih je vyloučen. ÚNMZ ve funkci Národní registrační autority pro RID neposkytuje žadatelům žádné záruky.
 
VIII. Poplatky
 
Vyřízení žádosti, vyplnění seznamu RID a rovněž související činnosti Národní registrační autority pro RID nejsou zpoplatněny.
 
Změny a doplňky jsou vyhrazeny.
 
IX. Mezinárodní registrační autorita
 
Pro přidělení mezinárodního RID podle normy ISO/IEC 7816-5 funguje jako registrační autorita Dánský normalizační úřad:
Ms. Maria Gabriella Banck
Goteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Denmark
tel: +45 39 96 61 01
fax: +45 39 96 61 02
e-mail: mb@ds.dk
 
Přidělení mezinárodního RID je zpoplatněno částkou 1 500,- DKK a lze ho zprostředkovat přes Národní registrační autoritu.
 
Formuláře:
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.