Logo ČAS

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou Unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Prozatímní provádění od 1. 1. 2021

Dohoda o obchodu a spolupráci (dále jen “Dohoda”), určující vzájemné vztahy mezi EU a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (UK) od 1. ledna 2021, byla uzavřena 24. prosince 2020. Dohoda byla již z obou stran formálně podepsána, ale v platnost může vstoupit až poté, co ji odsouhlasí parlamenty EU a UK a Rada EU přijme rozhodnutí o uzavření Dohody. Do té doby (ale max. do 28. února 2021) je Dohoda prováděna na základě Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2252, ze dne 29. prosince 2020.

Dohoda jde nad rámec unijních dohod o volném obchodu s jinými třetími zeměmi, vytváří zónu volného obchodu, tj. stanovuje nulové celní sazby a nulové kvóty na veškeré zboží. Dohodu tvoří čtyři pilíře: Volný, spravedlivý a udržitelný obchod, Doprava, energie, rybolov, sociální zabezpečen, Bezpečnost občanů - rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských věcech a Dohoda o správě (tj. jak bude celá dohoda prováděna a kontrolována). Dohoda zahrnuje nejen klasické oblasti, jako je obchod se zbožím a službami, ale i digitální obchod, duševní vlastnictví, veřejné zakázky, letectví a silniční dopravu, energetiku, rybolov, koordinaci sociálního zabezpečení, vymáhání práva a soudní spolupráce v trestních věcech, tematickou spolupráci a účast na programech EU.

Ustanovení dohody neupravují obchod se zbožím mezi EU a Severním Irskem, kde se použije Protokol o Irsku a Severním Irsku obsažený v dohodě o vystoupení.

Text dohody v českém jazyce naleznete zde.

Od 1. ledna 2021 EU a UK představují dva samostatné regulační a právní prostory. K tomuto datu končí celní unie a volný obchod v rámci jednotného trhu EU. Pokud by dohoda nebyla přijata, následoval by tzv. „tvrdý Brexit“ a pro obchodní vztahy mezi oběma celky by začaly platit jen pravidla Světové obchodní organizace (WTO).

Všechny výrobky vyvážené z EU do UK musí splňovat požadavky kladené na výrobky umisťované na trh UK dle místních předpisů a pravidel, a naopak. V UK sice nadále platí legislativa EU, protože během 47 let svého členství přenesla unijní požadavky do svých předpisů, ale postupem času se bude právní řád měnit, a odchylovat od legislativy EU.

Regulace technických překážek obchodu se zbožím mezi EU a UK je zajištěna prostřednictvím Kapitoly 4 – Technické překážky obchodu (Část druhá, Díl první, Hlava I Dohody), která se týká přípravy, přijímání a uplatňování všech norem, technických předpisů a postupů posuzování shody, které mohou ovlivnit obchod se zbožím mezi stranami.

 

Normy a technické předpisy

Normy a technické předpisy obou stran budou vycházet ze stejných mezinárodních norem, a budou proto v maximální možné míře kompatibilní. Díky tomu bude splnění požadavků na výrobky kladených druhou stranou snazší a méně nákladné, a to při zachování „práva na regulaci“ každé ze smluvních stran.  

Národní normalizační orgán UK (BSI) je i nadále členem všech evropských normalizačních organizací a UK bude i nadále přejímat všechny evropské technické normy.

Změna však nastává u harmonizovaných evropských norem. Nařízení Spojeného království, které nabylo ve Velké Británii účinnosti od 1. ledna 2021, umožňuje příslušnému ministrovi „určit“ normy pro účely shody s právními předpisy, což nahrazuje citace Evropské komise ohledně harmonizovaných evropských norem v Úředním věstníku EU. Pokud vláda určí normy, pak jejich použití přinese výrobku právní výhodu, obvykle předpoklad shody s příslušnými aspekty nařízení o značení UKCA (UK Conformity Assessed).

 

V textu vydávaných "určených" technických norem je doplněna národní předmluva ve vztahu k označování UKCA.

 

Evropská předmluva: Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Nový text národní předmluvy UK:

Relevance pro značení UKCA na trhu ve Velké Británie od 1. ledna 2021

Tento text v evropské předmluvě normy naznačuje, že se jedná o harmonizovanou evropskou normu. Může se tedy jednat o určenou normu pro účely posuzování shody s nařízeními Spojeného království. Zkontrolujte tabulku nařízení, abyste zjistili, zda jsou normy určeny podle uvedeného nařízení (viz část „Vztah mezi nařízeními Spojeného království a EU“), a poté navštivte webovou stránku gov.uk, abyste zjistili, zda je tato konkrétní norma určena (BSI poskytne odkaz, pokud je k dispozici).

 

Relevance pro trh Severního Irska

Žádná změna ze vztahu před koncem přechodného období.

 

Upozorňujeme, že texty národních příloh se mohou v čase měnit.

 

K 1. lednu 2021 byly pro účely shody určeny všechny harmonizované evropské normy, které jsou v současné době citovány v Úředním věstníku EU. Vláda Spojeného království zveřejnila podrobnosti určených norem prostřednictvím seznamu na adrese https://www.gov.uk/guidance/designated-standards.

V rámci zachování transparentnosti byla přijata opatření k provádění zvláštních povinností podle směrnice 2015/1535/EU obdobná jako u zemí EHP, Švýcarska a Turecka. Spojené království k 1. lednu2021 zřídilo nové kontaktní místo, které bude nadále oznamovat návrhy technických předpisů v oblasti zboží platných v Severním Irsku (včetně těch, které platí na celém území Spojeného království, a tedy i v Severním Irsku) v rámci databáze TRIS, nadále však nebude reagovat na oznámení učiněná členskými státy EU a nebude mít ani přístup k jimi uplatněným reakcím. EK i členské státy budou mít možnost k návrhům Spojeného království/Severní Irsko uplatňovat připomínky a podrobná stanoviska prostřednictvím databáze TRIS. Podrobnější pravidla k výměně informací jsou uvedena v sekci https://www.unmz.cz/mezinarodni-vztahy/ramcove-vztahy-eu/kontaktni-misto-98-34-r112/zakladni-informace/

 

Oblast posuzování shody

V oblasti posuzování shody neharmonizovaných výrobků se strany dohodly na zachování zjednodušeného přístupu na vzájemné trhy, zejména na pokračujícím využití prohlášení dodavatele o shodě, tj. prohlášení o shodě vydané výrobcem na vlastní odpovědnost výrobce bez povinného posouzení třetí stranou (tedy princip vzájemného uznávání podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008). Každá strana tedy přijme prohlášení dodavatele o shodě jako důkaz shody se svými technickými předpisy u těch skupin výrobků, kde tak činila do 31. 12. 2020, což pokrývá velký podíl dvoustranného obchodu mezi oběma stranami. V případě požadavku jedné ze stran na posouzení třetí stranou se použije jako prostředek prokázání technické způsobilosti subjektů posuzování shody akreditace. S cílem eliminovat technické překážky obchodu Dohoda zavádí cílené jednodušší postupy pro vybrané sektory, jako je automobilový průmysl, léčivé přípravky, chemické látky, ekologické produkty a obchod s vínem (viz přílohy 1- 5 Kapitoly TBT).

Dosavadní evropské oznámené subjekty se sídlem v UK ztratily ke dni 1. 1. 2021 status oznámených subjektů podle harmonizačních právních předpisů EU a staly se UK schválenými subjekty. Oznámené subjekty z UK byly vyřazeny z evropské databáze NANDO a dokumenty jimi vydané už nemohou být využity pro uvádění výrobků na trh EU. Pokud je platnost certifikátů podmíněna pravidelným dohledem, bude jej muset provádět oznámený subjekt se sídlem v EU a může si najmout stávající subjekt z UK jako subdodavatele. Výrobky řádně uvedené na trh před 31. 12. 2020 nejsou novými opatřeními dotčeny.

Většina zboží, které v současné době podléhá označení CE, bude muset nést nové britské označení shody UKCA (Using the UKCA mark from 1 January 2021 – GOV.UK). Jedná se zejména o výrobky podle tzv. „nového přístupu“, tj. např. hračky, osobní ochranné prostředky, strojní zařízení atd. Výrobce/dovozce může uvést obě označení UKCA a CE na výrobku, který je určen pro oba trhy. Vzájemný vztah obou označení, a jejich umístění budou ještě upřesněny. V případě zboží určeného pro Severní Irsko nestačí označení UKCA, ale musí ho vždy doprovázet i označení CE, případně označení shody Severního Irska (UKNI). U některých výrobků podle tzv. „starého přístupu“ (např. chemické výrobky, auta) lze informace o změnách při umístění tohoto zboží na trhy UK a EU najit ve výše uvedených  jednotlivých sektorových přílohách Kapitoly o technických překážkách obchodu Dohody.

Další informace jsou dostupné na webu MPO v sekci O Brexitu a na portálech Businessinfo.cz. nebo Brexitinfo.cz.

 

Výše uvedený text si můžete stáhnout zde.

Informace o již uskutečněném semináři Standardizace, akreditace a certifikace po Brexitu naleznete zde.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.