Logo ČAS

Vyjádření České agentury pro standardizaci, státní příspěvkové organizace k výsledkům kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu 22/05

25. 9. 2023
 • Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace (Agentura ČAS), je přesvědčena, že se nedopustila jakéhokoli porušení rozpočtové kázně ani jiných předpisů.
 • Při své činnosti postupuje Agentura ČAS vždy s péčí řádného hospodáře a s ohledem na efektivní využívání finančních prostředků.
 • Agentura ČAS disponuje právním stanoviskem potvrzujícím, že při výplatě mezd svých zaměstnanců postupuje v souladu se zákonem.
 • Počet externích specialistů je dán zejména specifickými úkoly a šíří působnosti Agentury ČAS.
 • Institut sponzorovaného přístupu k technickým normám:
  • je upraven zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
  • jedná se vždy o dohodu mezi objednatelem a poskytovatelem služby;
  • jedná se o poplatek, který je stanoven na základě prováděcího předpisu;
  • z dikce právní úpravy jednoznačně vyplývá, že se v daném případě jedná o platbu hrazenou ústředními orgány státní správy, za kterou Agentura ČAS poskytuje službu třetím stranám;
  • Nejedná se o formu státního příspěvku.
 • Poplatek za sponzorovaný přístup se vypočítává
  • v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou;
  • podle počtu zpřístupněných stran technické normy či dokumentu a předpokládaného počtu uživatelů, kterým je právním předpisem uložena povinnost řídit se konkrétní technickou normou.
 • Je třeba si uvědomit, že k technické normě, která je právním předpisem označena jako závazná, musí mít možnost přístupu každý občan ČR.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.