Logo ČAS

Vychází ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

20. 8. 2018

Zdraví a bezpečnost na pracovišti jsou pro mnoho podniků na prvním místě, přesto dochází k úrazům a to i smrtelným. ČSN ISO 45001 umožní zavést systém, pomůže řídit rizika a zlepšit výkonnost v oblasti BOZP.

ČSN ISO 45001 specifikuje požadavky na systém managementu BOZP a poskytuje návod k jeho používání. Umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům, poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

Je použitelná ve všech organizacích bez ohledu na velikost podniku, odvětví nebo charakter podnikání. Je navržena tak, aby se dala integrovat s procesy managementu, které již jsou v organizaci zavedené, a má stejnou strukturu (high-level structure HLS) jako další normy systémů managementu, např. ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management).

Používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA), který poskytuje rámec organizacím plánovat tak, jak potřebují, za účelem minimalizovat riziko nebezpečí. Opatření by měla mířit na problémy, které mohou vést k dlouhodobým zdravotním obtížím a k pracovní neschopnosti, a také k situacím, u nichž může docházet k pracovním úrazům.

ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009. Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s novou ISO 45001. Mezinárodní akreditační fórum (IAF) vytvořilo požadavky na přechod, které by měly pomoci certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším subjektům se na přechod připravit. Více informací najdete na www.iaf.nu.

ČSN ISO 45001 si můžete objednat v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci
info@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.