Logo ČAS

Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2018

22. 10. 2018

V úterý 16. října jsme oslavili Světový den technické normalizace. Při této příležitosti uspořádala Česká agentura pro standardizaci setkání spojené s předáváním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista a vyhlášením výsledků studentské soutěže s vazbou na technické normy ČSN.
 

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) převzala ke dni zahájení činnosti od svého zřizovatele Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tradici udílení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista vybraným osobnostem, aby tak vyjádřila poděkování těm, kteří svou prací a svým působením přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace.

V pořadí již 17. ročník oslav se uskutečnil v prostorách Masarykovy koleje ČVUT, v kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT. Sešli se zde zástupci České agentury pro standardizaci a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, členové Správní rady ČAS, členové technických normalizačních komisí, zástupci a členové Normalizačního výboru, pracovníci center technické normalizace, zpracovatelé norem, nejvýznamnější zákazníci ČSN on-line a čestní hosté.

Úvodním proslovem zahájil tento významný den generální ředitel České agentury pro standardizaci Mgr. Zdeněk Veselý. Vysvětlil, jaké důvody vedly k založení Agentury, jaké je její poslání, a vyzdvihl, že se podařilo obnovit tvorbu komentovaných znění technických norem. K aktuálně připravovaným projektům řekl: „Za klíčové do budoucna považujeme vypracování nového obchodního modelu. Je třeba vzhledem k trvalému nárůstu počtu technických norem zařazovaných do soustavy ČSN rozdělit normy podle konkrétních sektorů, zavést úplná znění norem po změnách a opravách a usnadnit vyhledávání pomocí klíčových slov.“  ČAS také navázala spolupráci se středními i vysokými školami na projektech vzdělávání v oblasti technické normalizace a přístupu k technickým normám. Závěrem informoval o činnostech odboru Koncepce BIM, který je pověřen realizací významného množství opatření specifikovaných ve vládou schválené Koncepci zavedení BIM v České republice.

Dalším vystupujícím za ČAS byla zástupkyně Odboru standardizace Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc. Také ona vyzdvihla dlouholetou tradici udělování ocenění Vladimíra Lista, vzácné příležitosti pro setkání s osobnostmi, které velkou část svého profesního života zasvětily technické normalizaci. Ve svém příspěvku se zabývala plněním úkolů plánu technické normalizace, srovnáním let 2017 a 2018, co se týče celkového počtu řešených úkolů, vydaných norem i jednotlivých způsobů převzetí evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN i tvorby původních ČSN, upozornila na zajímavé nově vydané a připravované tituly. Zmínila také široké zapojení expertů na národní úrovni (v rámci činnosti technických normalizačních komisí – TNK) i na úrovni mezinárodní (v rámci expertní činnosti v pracovních skupinách a projektových týmech technických komisí evropských a mezinárodních normalizačních organizací). Rovněž podala informace o dalších aktivitách zástupců odboru, jejich účasti na seminářích pořádaných externími subjekty a v neposlední řadě též o publikační činnosti zástupců odboru standardizace.

Dopolední program uzavřel Ing. Ondřej Hykš z České společnosti pro jakost, který vystoupil s přednáškou na téma „Jak správně chápat a využít rizika v nové generaci norem systémů managementu“.Program vyvrcholil předáním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista za rok 2018. Cena Vladimíra Lista byla udělena doc. RNDr. Janu Obdržálkovi, CSc., za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrotechniky a za přínos k celosvětovému sjednocení a zjednodušení v oblasti veličin a jednotek. Docent Obdržálek se věnuje především terminologickým normám v oblasti elektrotechniky a normám zasahujícím do teorie obvodů. Působí v několika technických normalizačních komisích. Zastupuje ČR na zasedáních IEC/TC1. Podílí se na tvorbě norem v oboru veličin a jednotek v rámci souboru norem ISO/IEC 80000 a Mezinárodního elektrotechnického slovníku. Byl předsedou IEC/TC 25 Quantities and Units. Je členem pracovních skupin v této oblasti i jedním z autorů koncepce jednotné soustavy fyzikálních jednotek. Čestné uznání Vladimíra Lista bylo uděleno Ing. Václavu Chrzovi, CSc., za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti plynárenství. Ing. Chrz je autorem 50 oborových vynálezů. Rozvíjející se obor zkapalněného zemního plynu ho přivedl k problematice normalizace nových technologií. V současné době je členem pracovní skupiny technické komise CEN/TC 326, která v rámci plnění Směrnice Evropské komise o infrastruktuře pro alternativní vozidlová paliva zajistila převzetí normy ISO 16924 do evropské legislativy. Současně se podílí na zavedení této normy i do soustavy ČSN. Čestné uznání Vladimíra Lista bylo uděleno paní Ivaně Petrašové, dpt., za dlouholetý významný přínos pro rozvoj technické normalizace, především v oblasti strojírenství. Jako zpracovatelka se dlouhá léta věnovala mezinárodní spolupráci při projednávání a přípravě národních stanovisek k návrhům evropských norem EN a mezinárodních norem ISO a také překládání evropských a mezinárodních norem a zpracování příslušných ČSN. V současné době se významně podílí na zpracování ČSN z oblasti managementu životního prostředí. Překládá rovněž nové vydání Vnitřních předpisů CEN-CENELEC, Část 3: Pravidla stavby a zpracování publikací CEN/CENELEC. Její překlady se vyznačují rozsáhlou a hlubokou znalostí odborné problematiky a vysokou kvalitou. Čestné uznání Vladimíra Lista bylo uděleno doc. Ing. Janu Urbánkovi, CSc., za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Jako vedoucí katedry elektrotechnologie na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického se podílel na propagaci technických norem, zejména v rámci pedagogické činnosti. Řadu let působil rovněž jako zpracovatel technických norem v oblasti kondenzátorů a rezistorů pro elektronická zařízení, je expertem v oblasti měkkého pájení v elektronice a průmyslového využívání ekologických bezolovnatých pájek. Jeho publikační a vzdělávací činnost je uznávána v odborných kruzích doma i v zahraničí. Čestné uznání Vladimíra Lista bylo uděleno Ing. Janu Weischerovi za významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti strojírenství. Aktivně se podílel na mezinárodní spolupráci i na zavádění evropských norem do soustavy ČSN. Podílel se na vypracování několika norem ISO z oboru hutnictví, jednalo se zejména o korozivzdorné a nástrojové oceli. Účastnil se česko-slovensko-polské spolupráce na vládní úrovni a spolupracoval s KD Ostrava, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářskou komorou České republiky a jinými vládními i nevládními organizacemi. 

Česká agentura pro standardizaci rovněž vyhlásila vítěze a předala ocenění v rámci soutěže o nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN. Práce byly hodnoceny na základě toho, jak jejich autoři dokázali s relevantními technickými normami pracovat a aplikovat je. V kategorii diplomové práce bylo uděleno 1. místo Ing. Janu Šutkovi, ocenění ve stejné kategorii získala Ing. Markéta Habalová. Ocenění za bakalářskou práci bylo uděleno Bc. Vojtěchu Zmekovi.

Vladimír List (1877 – 1971) se jako elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog zasloužil o elektrifikaci Československa a zavedení tehdy Československých technických norem.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.