Logo ČAS

Postup registrace IIN

I. Úvod
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zřídila v roce 1971 Registr identifikačních čísel vydavatelů karet (IIN). Systém číslování pro identifikaci vydavatelů je popsán v ČSN ISO/IEC 7812-1, Identifikační karty – Identifikace vydavatelů karet – Část 1: Systém číslování a ČSN ISO/IEC 7812-2 Identifikační karty – Identifikace vydavatelů karet – Část 2: Postupy pro vyžádání čísla a registraci.

Cílem systému číslování je jednoznačně identifikovat instituce vydavatelů karet v prostředí mezinárodní a/nebo mezioborové výměny.

V rámci ISO má odpovědnost za systém číslování subkomise Identifikační karty a souvisící zařízení, ISO/IEC JTC1/SC17. Pro efektivní řízení systému zřídila subkomise skupinu managementu registrace (RMG), (ISO/IEC JTC1/SC17/WG5), která působí jménem subkomise.

Se souhlasem ISO byl zřízen registrační orgán pro zajišťování funkcí přidělování čísel a udržování Registru ISO identifikačních čísel vydavatelů karet. Funkci registrační autority (RA) pro ISO/IEC 7812 plní Americká bankovní asociace. Jako zprostředkovatel zodpovědný za každodenní operace vystupuje od 1. září 2023 společnost CUSIP Global Service (CGS).

II. Termíny a definice
administrativní držitel bloku (administrative blockholder): orgán /entita, které byl přidělen blok identifikačních čísel vydavatelů (IIN) pro přerozdělení mezi organizace, které vydávají karty v rámci své zeměpisné nebo oborové působnosti

blok IIN (block of IINs): rezervace dvou nebo více IIN v registru ISO identifikačních čísel vydavatelů pro administrativní přidělení nebo pro přidělení držitelem bloku s kartovým programem

příjemce karty (card acceptor): strana přijímající identifikační kartu za účelem ověření transakčních dat vlastníka

držitel bloku s kartovým programem (card scheme blockholder): entita byznysu representující skupinu vydavatelů karet; jejímž účelem je usnadnit vydávání a akceptování karet této skupiny

správce (Sponsoring Authority): entita pověřená subkomisí, která odpovídá za spravování systému číslování ISO (v tomto případě ISO/IEC JTC 1/SC 17) pro přijímání, zpracování a schvalování žádostí o IIN, předkládaných ve shodě s ISO/IEC 7812-1

III.Systém číslování
Podrobné informace o systému číslování lze nalézt v ISO/IEC 7812-1. Informace o postupech vyžádání čísla a o registraci jsou obsaženy v ISO/IEC 7812-2.

Přidělená čísla jsou obsažena v registru ISO identifikačních čísel vydavatelů karet. Distribuce registru je omezena na administrativní držitele bloků a držitele bloků s kartovým programem, sponzorující orgány, provozovatele sítí a vydavatele karet, kteří jsou uvedeni v registru.

Kopii registru lze zakoupit od American Bankers Association na následující adrese:
American Banker’s Association
Registration Authority
1120 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036
USA
Telephone: +1 (202) 663 5312
Fax: +1 (202) 828 5057

Identifikátor hlavního odvětví (MII)

První číslice v IIN je MII. Existuje deset následujících jednomístných MII:

0 – pro přidělení komisí ISO/TC 68 a pro budoucí přidělení odvětvím;
1 – letecké společnosti;
2 – letecké společnosti a budoucí přidělení;
3 – cestovní ruch a zábavní odvětví;
4 – bankovnictví / finance;
5 – bankovnictví / finance;
6 – obchod a bankovnictví;
7 – naftový průmysl;
8 – zdravotní péče, telekomunikace a budoucí přidělení odvětvím;
9 – pro přidělení národními normalizačními orgány (viz přílohu A, ISO/IEC 7812-1) .

IV. Registr ISO identifikačních čísel vydavatelů karet
Registr ISO identifikačních čísel vydavatelů karet musí obsahovat následující informace:

a) název vydavatele karet nebo držitele bloku;
b) adresu uvedenou ve formuláři žádosti;
c) číslo IIN přidělené vydavateli karet registračním orgánem nebo autorizovaným držitelem bloku.

Vydavatel karet (případně držitel bloku) je povinen oznámit registračnímu orgánu každou změnu informací v žádosti (ať je tato informace obsažena v registru ISO identifikačních čísel vydavatelů karet nebo nikoliv).

Požadování informací od žadatelů

V případě požadavku na informace od žadatele musí správce (ÚNMZ) poskytnout následující:

a) formulář žádosti;
b) důležité informace, které musí být předány žadateli; tyto informace mohou být vytištěny na zadní straně formuláře; a
c) podrobnosti o úhradě nákladů (pokud je nutné hradit) a o poplatcích splatných registračnímu orgánu; poplatky předává sponzorující orgán měsíčně registračnímu orgánu.

V. Důležité informace k přidělení vašeho čísla IIN
Číslo IIN je vydáváno za předpokladu, že bude používáno ve shodě s požadavky ISO/IEC 7812. Je nutné si uvědomit, že přidělení čísla IIN je reakcí na vaši žádost a že registrační orgán přiděluje číslo pro identifikaci organizace uvedené jako vydavatel karet, jak je popsáno v ISO/IEC 7812-1, Identifikační karty – Identifikace vydavatelů karet – Část 1: Systém číslování.

Používání tohoto čísla nebo libovolného jiného čísla stranou, která se rozhodla nepodrobit se ustanovením této mezinárodní normy, s vědomím nebo bez vědomí registračního orgánu, je mimo kontrolu registračního orgánu a tudíž registrační orgán nemůže zaručit vaší organizaci výhradní a jednoznačné používání tohoto čísla.

Informace zveřejněné v “Registru ISO identifikačních čísel vydavatelů karet” vztahující se k přidělenému číslu, budou informace dodané žadatelem na formuláři žádosti.

Činnost registračního orgánu je dobrovolná, nezisková služba vydavatelům karet, která odpovídá ISO/IEC 7812 a následným normám. Tato činnost závisí mimo jiné na spolupráci vydavatelů karet. Registrační orgán není finančně odpovědný za chyby v registraci, rezervaci nebo přidělení identifikačních čísel vydavatelů karet nebo za zveřejnění těchto čísel, názvů a adres stran, kterým byla čísla přidělena.

VI. Postupy vyžádání čísla a registrace
Postup vyžádání přidělení jednotlivého IIN

Žadatel o přidělení identifikačního čísla požádat svůj národní normalizační orgán (ÚNMZ), přičemž použije formulář (viz. níže). V rámci České republiky byl vytvořen národní identifikační systém jehož Registrační autoritou a správcen je ÚNMZ. tento systém ve ve shodě s ISO/IEC 7812-1 a 2. Struktura identifikačního čísla je následující:

Složení čísla základního účtu

Organizace požadující národní IIN ho obdrží v následujícím formátu:
9 203 XXXX
kde XXXX přiděluje národní normalizační orgán ÚNMZ.

Všechna přidělení jednotlivého identifikačního čísla vydavatele a bloku IIN pro mezinárodní použití  podléhají souhlasu národního normalizačního orgánu - ÚNMZ, který je po schválení postoupí mezinárodní normalizační autoritě - CUSIP Global Service (CGS).

Pro národní použití se poplatek za přidělení jednotlivého čísla (nebo bloku) neplatí. Pro přidělení mezinárodního čísla se platí poplatek stanovený mezinárodní Registrační autoritou přepočítaný platným kurzem. Platba musí být uskutečněna současně s podáním žádosti. Jinak žádost nebude vyřízena.

Postup žádosti o blok IIN

Když žadatel žádá o blok IIN jako administrativní držitel bloku nebo v rámci kartového programu, musí poskytnout následující doplňkové zdůvodňující informace:
a) zda se žádost vztahuje na administrativního držitele karty nebo na držitele karty s kartovým programem;
b) důvod proč vydavatelé karet musí obdržet čísla IIN od držitele bloku místo toho, aby jednotliví vydavatelé žádali samostatně registrační orgán o přidělení IIN;
c) popis druhu služby, kterou žádající organizace plánuje poskytovat;
d) zda navrhovaný držitel bloku bude působit jako zástupce vydavatelů právně s ním sdružených, avšak každý vydavatel je samostatnou právnickou osobou;
e) podrobnosti všech budoucích navrhovaných plánů, včetně následujících:
1) odhadovaný počet vydavatelů karet podle země;
2) časové plány (tj. odhadované datum pro přidělení všech IIN v navrhovaném bloku);
f) zda orgány přijímající karty mají přístup ke všem vydavatelům karet z kartového programu v jediné zpracovací síti;
g) zda služba poskytovaná vydavatelům přesahuje mimo síť, tj. za komunikační ústřednu a pokud ano, jakým způsobem;
h) libovolné společné aspekty služeb nabízených vydavateli karet v rámci navrhovaného kartového programu.

Skupina RMG si může vyžádat doplňkové informace, pokud je nutné další objasnění.

Kritéria pro schválení žádostí
Kritéria pro schválení žádosti o jednotlivé IIN
Žádosti o jednotlivé IIN musí splňovat všechna dále uvedená kritéria pro schválení a nesmí vyhovovat žádnému kritériu pro zamítnutí.

Kritéria pro schválení jsou:
a) žadatel, který žádá o jednotlivé IIN nesmí dosud mít přiděleno své vlastní samostatné IIN (mimo libovolný kartový program);
b) IIN musí být pro okamžité použití, přednostně do 12 měsíců od data vydání IIN;
c) vydávaná karta je určena pro používání v prostředí výměny (viz ISO/IEC 7812-1);
d) žadatel musí tvořit jednu právnickou osobu, která pracuje podle zvláštních právních předpisů.

Pokud jsou karty určeny výhradně pro použití uvnitř země vydání, musí se vydavatelé karet informovat u příslušného národního normalizačního orgánu o dostupnosti národního systému číslování (viz ISO/IEC 7812-1).

Kritéria pro zamítnutí žádosti o jednotlivé IIN
Žádost o jednotlivé IIN bude zamítnuta, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
a) žadatel není vydavatelem karet;
b) žadateli bylo již dříve přiděleno vlastní samostatné IIN (mimo členství v nějakém kartovém programu) a toto číslo dosud používá a žadatel neposkytl přiměřené doplňkové informace pro zdůvodnění vydání dalšího IIN ;
c) karty vydané žadatelem by nebyly používány v prostředí mezinárodní a/nebo mezioborové výměny;
d) IIN bude používáno pro identifikaci nebo rozlišení mezi výrobky, službami nebo technologiemi (tj. včetně, avšak nejen pro karty s integrovanými obvody) nebo výhradně pro usnadnění popisu cesty nebo pro identifikaci zeměpisné polohy;
e) IIN bude použito pro identifikaci nebo rozlišení mezi částmi nebo pobočkami organizace žadatele (tyto části nebo pobočky netvoří samostatné právnické osoby);
f) žadatel si vyžádal zvláštní číslo nebo rezervaci v registru zvláštních čísel nebo učinil požadavek, který je mimo předmět této části ISO/IEC 7812;
g) žádná karta nebude vydána pro okamžité použití, tj. do 12 měsíců od data vydání IIN.
h) zaplatit příslušné poplatky. Viz úvodní stránka registrace.

VII. Povinnosti
Povinnosti žadatelů vydávajících karty

Povinnosti žadatelů vydávajících karty jsou:
a) být plně ve shodě se systémem číslování a postupy pro vyžádání čísel IIN podle ISO/IEC 7812-1 a ISO/IEC 7812-2;
b) předložit svému národnímu normalizačnímu orgánu vyplněnou žádost (viz přílohu A) spolu s požadovaným poplatkem;
c) uchovávat vyplněnou žádost, která obsahuje číslo IIN přidělené žadateli registračním orgánem;
d) vydávat karty s číslem IIN, přiděleným registračním orgánem, v přiměřeném časovém rámci, nejlépe do 12 měsíců od data přidělení IIN;
e) informovat registrační orgán o libovolné změně v podrobnostech uvedených v původním formuláři žádosti.

Změny a doplňky jsou vyhrazeny.

Bližší informace:
Ing. Jan Křivka
tel.: 221 802 195
e-mail: krivka@agentura-cas.cz

Formuláře:
Formulář pro přidělení IIN_národní.docx
Formulář pro přidělení IIN_mezinárodní.docx

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.