Logo ČAS

Identifikátor vydavatele OBU

I. Úvod
Jednoznačný identifikátor vydavatele OBU (Issuer Identifier) je součástí kódovacího schématu CS1, které společně s identifikátorem země a servisním číslem vozidlové jednotky (OBU) slouží ke stanovení celosvětově jedinečného identifikátoru vozidlové jednotky OBU.
V současné době plní funkci Národní registrační autority pro CS1 (National Registration Authority) ÚNMZ.
Následující tabulka uvádí strukturu datových polí identifikátorů CS1:
Délka Struktura datových polí identifikátoru CS1
7 Octets / Country CodeIssuer IdentifierService Number
56 bits 101432
Pro Českou republiku byl Centrální registrační autoritou (NEN) přidělen podle ISO 3166-1 identifikátor země (Country Code):
· CZ (0111010001) – 10 bitů
Národní registrační autorita pro CS1 přiděluje identifikátory vydavatelům OBU podle svého interního plánu. Jednotliví vydavatelé OBU pak přidělují servisní čísla (Service Number) jednotkám OBU tak, aby byl zachován princip unikátnosti celého identifikátoru CS1.
Příklad jednoznačného identifikátoru jedné konkrétní jednotky OBU přidělený v ČR:
Délka Příklad jednoho identifikátoru CS1
 Country CodeIssuer IdentifierService Number
Binárně 0111010001000000000000010000000000000000
 0000000000010001
Alfanumericky „CZ“117
 
II. Oblast působnosti Národní registrační autority pro CS1
1.  Národní registrační autorita pro CS1 přiděluje jednoznačný identifikátor vydavatele OBU s kódem země „CZ“ podle ISO 3166-1 (= Česká republika).
2. Na vyžádání zašle Národní registrační autorita pro CS1 informační materiály a rovněž formuláře pro přidělení jednoho identifikátoru vydavatele OBU.
3. Národní registrační autorita pro CS1 vede databanku se seznamem přidělených identifikátorů vydavatelů OBU spolu s údaji uvedenými v žádostech. Seznam přidělených identifikátorů vydavatelů OBU je publikován na internetových stránkách UNMZ a NEN.
4. Žádost o přidělení "Identifikátoru vydavatele OBU"
5. Kontaktní adresa Národní registrační autority pro CS1 je:
 
Koordinátor pro registraci vydavatele OBU

Ing. Jan Křivka

tel.: 221 802 195

e-mail: krivka@agentura-cas.cz


 
Identifikátor CS1 sestává z 56 bitů rozdělených následujícím způsobem:
1. 10 bitů pro identifikátor země - Country Code, který přiděluje Centrální registrační autorita podle ISO 3166-1: 0111010001 (pro „CZ“);
2. 14 bitů pro identifikátor vydavatelů OBU, který přiděluje Národní registrační autorita CS1 sekvenčně nebo podle přání vydavatele, např: 00000000000001;
3. 32 bitů dlouhého servisního čísla, které přiděluje sekvenčně vydavatel OBU, tak, aby byl zachován princip unikátnosti celého identifikátoru CS1, např: 00000000000000000000000000000001.
Vydavatel OBU žádá o přidělení identifikátoru Národní registrační autoritu pro CS1 na formuláři, který řádně vyplní a pošle společně s ostatními mandatorními dokumenty na kontaktní adresu uvedenou v části II. tohoto postupu.
 
IV. Práva a povinnosti vydavatele OBU (žadatele o přidělení identifikátoru)
1. Vydavatel OBU, který žádá Národní registrační autoritu pro CS1 o přidělení identifikátoru, musí mít sídlo v České republice.
2. Vydavatel OBU musí použít poskytnutý identifikátor v průběhu nejbližších 12 měsíců po podání žádosti jako část identifikátoru OBU v rámci kódovacího schématu CS1 pro jednu nebo více telematických aplikací definovaných v žádosti.
3. Jeden vydavatel OBU může žádat o více identifikátorů. 
4. Vydavatel OBU se zavazuje k používání takových „servisních čísel“, v rámci identifikátoru CS1, aby byl zachován princip unikátnosti celého identifikátoru CS1. Součástí žádosti o přidělení identifikátoru vydavatele OBU je dokument popisující přidělování servisních čísel vydavatelem OBU (tento dokument je neveřejný a závazný pro vydavatele OBU).
5. Povinností Národní registrační autority pro CS1 není zkoumat, zda osoba popř. osoby, které žádost podepsaly, jsou k tomuto oprávněny.
6. Národní registrační autorita pro CS1 nemůže zabránit případnému zneužití přiděleného identifikátoru, a proto za tyto případy nemůže přebírat zodpovědnost.
  
V. Zamítnutí žádosti
Žádost bude zamítnuta, jestliže
· není řádně vyplněna; 
· vydavatel OBU nemá sídlo v České republice; 
· nejsou přiloženy požadované dokumenty.
 
VI. Změny, zrušení
1. Jestliže vydavatel OBU změnil právní status, jméno nebo adresu, musí to oznámit Národní registrační autoritě pro CS1.
2. Pokud chce vydavatel OBU přerušit svoji činnost, musí o tom uvědomit Národní registrační autoritu pro CS1 nejpozději do 3 měsíců před ukončením činnosti.
 
VII. Stížnosti, odpovědnost
Písemné stížnosti na pracovní postupy Národní registrační autority pro CS1 mohou být zaslány ÚNMZ. Právní postih je vyloučen.
Národní registrační autorita pro CS1 neposkytuje žadatelům žádné záruky.
 
Změny a doplňky jsou vyhrazeny.
 
Formulář o přidělení OBU:
Formulář pro přidělení identifikátoru vydavatele OBU.docx
 
Seznam vydavatelů OBU podle EN ISO 14816 pro kategorii národní registrace:
Seznam vydavatelů OBU.pdf

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.