Logo ČAS

Prevence kriminality

Prevence kriminality prostřednictvím standardizace

S rozvojem vědy a techniky a neustálým přísunem nových technologií rostou nejen možnosti pachatelů k páchání trestné činnosti a ke ztížení jejich odhalení či usvědčení, ale také se objevují nové možnosti ochrany před trestnou činností, zejména majetkovou. Prioritou v této oblasti zůstává situační prevence, která staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností a prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat, a dále na informování o aktuálních hrozbách a možnostech ochrany před nimi. K tomu je třeba vnímat a využívat nové technologie, pomůcky, přístupy a nástroje v predikci a prevenci majetkové trestné činnosti a v možnostech navrácení odcizených předmětů okradeným majitelům. Více v dokumentu Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (po aktualizaci v roce 2018).

Zejména v zemích západní Evropy (a v dalších vyspělých demokratických zemích) v posledních letech významně vzrostla hrozba útoků, a to především na tzv. měkké cíle, které jsou veřejnosti přístupné a koncentruje se v nich větší množství osob (např. školy, nádraží a prostředky hromadné dopravy, nemocnice, sportoviště, památky, náboženská místa). V rámci řešení tématu ochrany tzv. měkkých cílů je možné se podílet na preventivních aspektech zajišťování bezpečnosti těchto míst, a to zejména prostřednictvím prvků situační prevence.

Národní úroveň

TNK 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel. Tato TNK posuzuje, projednává a zpracovává návrhy národních, evropských a mezinárodních norem, zejména návrhy evropských komisí CEN/TC 325 Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území a CEN/TC 391 Ochrana společnosti a obyvatel.

Členové TNK působí zároveň i jako národní experti v uvedených komisích.

Důležité ČSN

ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet.

Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. Tuto normu lze využít jen pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí.

Tato norma se nevztahuje na budovy vysokých škol. Je možné ji však využít jako metodický návod pro prevenci kriminality a řízení rizik, včetně zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany i v těchto objektech.

Na základě spolupráce ÚNMZ a Ministerstva vnitra ČR byl text ČSN 73 4400 zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách resortu MV

Na základě velkého ohlasu odborné i laické veřejnosti se MV rozhodlo nechat zpracovat metodiku aplikace této normy do praxe ve spolupráci s Asociací bezpečná škola.

Ministerstvo vnitra vypracovalo k této normě dokument „Metodika aplikace nové technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení“ (ke stažení zde) s následujícími cíli:

 • Pochopit a vyhledat rizika dle ČSN 73 4400
 • Určit rizika, které jsou pro vaše školské zařízení nejvážnější
 • Zhodnotit současný stav opatření k eliminaci definovaných rizik
 • Pochopit postup vedoucí k bezpečí.

ČSN P CEN/TS 16850 Ochrana společnosti – Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

Tato technická specifikace poskytuje návod pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Zabývá se ochranou lidí, důležitých, respektive kritických procesů, majetku a informovaností o bezpečnostních hrozbách. Vztahuje se na nemocnice a další místa, která poskytují zdravotnickou péči, jako například psychiatrické kliniky, domovy pro seniory a instituce pro hendikepované. Dále se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné poskytující zdravotnickou péči. Nevztahuje se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární bezpečnost.

Bezpečnost zdravotnických zařízení je velmi důležitá pro efektivní a kvalitní léčbu. Je to velmi obšírné téma, a proto je základním cílem této Technické specifikace (TS), poskytnout všem odpovědným osobám ve zdravotnických zařízeních návod pro lepší zvládnutí bezpečnosti.

Dokument předkládá konkrétnější návrhy bezpečnostních opatření, které povedou k větší bezpečnosti zaměstnanců, zdravotnických zařízení, pacientů a dalších lidí, kteří navštěvují tato zařízení. Důležitým faktem je, že TS není uzavřeným projektem, ale očekáváme další vývoj tohoto dokumentu. Řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních je dynamický proces, a proto TS předkládá návod, který odpovědným osobám umožní vybrat si z různých technik, zlepšujících bezpečnost.

Tato TS není normou systému managementu, nicméně může být použita jako jeho součást, například s EN ISO 9001.

V květnu 2020 (s účinností od 1. 6. 2020) byla v českém překladu vydána ČSN EN ISO 22301 Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

Tento dokument specifikuje požadavky na implementaci, udržování a zlepšování systému managementu k ochraně před narušením, snižování pravděpodobnosti jeho výskytu, přípravu, reagování a obnovu, pokud se vyskytne.

Požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou obecné povahy a mají být použitelné pro všechny organizace nebo jejich části, bez ohledu na druh, velikost a typ organizace. Rozsah použití těchto požadavků závisí na prostředí, ve kterém se organizace pohybuje, a na její složitosti.

Tento dokument lze použít pro všechny typy a velikosti organizací, které:

 1. implementují, udržují a zlepšují BCMS;
 2. usilují o zajištění shody s uvedenými zásadami kontinuity podnikání;
 3. musí být schopny v průběhu přerušení dodávat produkty a služby na přijatelné, předdefinované úrovni;
 4. usilují o zvýšení své odolnosti prostřednictvím účinného uplatňování BCMS.

Tento dokument lze použít k posouzení schopnosti organizace vyhovět vlastním potřebám kontinuity podnikání.

 1. června 2020 byla vydána překladem EN ISO 22300Bezpečnost a odolnost – Slovník.Tato norma definuje pojmy používané v normách bezpečnosti a odolnosti.

Evropská úroveň

CEN/TC 325 Crime prevention through building, facility and area design

V září 2010 ÚNMZ převzal sekretariát technické komise CEN/TC 325 od švýcarského národního normalizačního orgánu (Swiss Association for Standardization) na základě rozhodnutí Technického výboru CEN/BT C005/2010 z března 2010. V lednu 2018 ÚNMZ přenesl činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem na Českou agenturu pro standardizaci, s.p.o., která je odpovědná za zabezpečení aktivit technické komise CEN/TC 325.

Působnost CEN/TC 325

Evropský výbor pro normalizaci (CEN/CENELEC) řídí normalizační práce technických komisí a dohlíží na to, aby se nepřekrývaly. Přesná definice oblasti působnosti každé komise (angl. scope) je zpřístupněna na webových stránkách CEN/CENELEC, včetně uvedení struktury, personálního obsazení a rámcové informace o normalizačních aktivitách (pracovní program a zveřejněné normy).

Působnost technické komise CEN/TC 325 se týká vývoje evropských norem zaměřených na prevenci kriminality v průmyslových zařízeních, vzdělávacích institucích, nemocnicích, obytných budovách, obchodních centrech, náměstích a v místech veřejných setkání, a to prostřednictvím návrhů budov, zařízení a veřejných prostor. V normách musí být jasně stanovena oblast, pro kterou je lze aplikovat, příslušné strategie, bezpečnostní úrovně, koncepce budov a ploch, použití stavebních prvků, silnic a chodníků. Normy mohou být aplikovány na nové a významně zrekonstruované budovy, objekty a prostory, nesmí však klást požadavky na stavební výrobky a komponenty bezpečnostních systémů, které spadají pod působnost jiných technických komisí. 

Dopady revitalizace na rozvoj aktivit CEN/TC 325

V průběhu roku 2018 se uskutečnila řada personálních změn na všech úrovních. Do čela komise byla jmenována předsedkyně Ing. Alena Šimková (chairperson) a vedení sekretariátu se ujal Ing. Stefan Krebs PhD. (Agentura). Tyto změny byly provedeny s cílem povznést aktivity komise na vyšší úroveň, zvýšit její důvěryhodnost a zahájit přípravné práce na nových normalizačních úkolech.

V současné době spadají do působnosti technické komise dvě pracovní skupiny (Working Groups – WG). Mají mezinárodní a české vedení, expertní obsazení a pracují na přidělených úkolech. Jsou to:

 • CEN/TC 325/WG 1: Terminology, principles and process se věnuje specifikaci termínů a jejich definic používaných v oblasti vymezené působností technické komise. Dále pracuje na metodách hodnocení a na požadavcích na územní plánování pro nové a stávající zastavěné prostředí;
 • CEN/TC 325/WG 3: Building design se zabývá metodami a požadavky na navrhování a redesign nových a stávajících budov;

V roce 2022 publikoval CEN/TC 325 dva normativní dokumenty:

 • CEN/TS 14383-2 „Crime prevention through building design, urban planning and city maintenance - Part 2: Principles and process“
 • CEN/TS 14383-6 „Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 6: Schools and educational institutions“

Obě normy jsou v současné době překládány do češtiny a následně budou vydány jako ČSN P CEN/TS 14383-2 a -6.

Na základě akvizice iniciované sekretariátem CEN/TC 325 bylo získáno několik nových členů CEN/TC 325 a CEN/TC 325/WG 3, a to z Polska, Německa, Švédska, Španělska, Finska, Norska a Slovenska.

Plánované činnosti CEN/TC 325

Sekretariát CEN/TC 325 se spolu s vedoucími skupin a přizvanými odborníky aktivně věnuje identifikaci nových témat vhodných pro budoucí normalizační práce. Konkrétně se jedná o prevenci kriminality podle principu „Crime Prevention Though Environmental Design“ a „Couple of principes and processes, how to mitigate crime risks“ ve veřejných prostranstvích, majetku i podnikání v návaznosti na technickou normalizaci se zaměřením na běžnou majetkovou a pouliční kriminalitu (vandalismus, pouliční násilí, krádeže, útoky na veřejném prostranství).

Sektorové fórum o bezpečnosti (Sector Forum on Security – SF-SEC)

Sektorové fórum o bezpečnosti (Sector Forum on Security – SF-SEC) bylo zřízeno na žádost Řídícího centra Evropského normalizačního úřadu CEN/CENELEC v říjnu 2018, a to rozhodnutím Technické Rady (Technical board), která je odpovědná za provozní činnosti.

Sektorové fórum o bezpečnosti - leták (PDF, 2,75 MB)

SF-SEC je poradním a koordinačním orgánem CEN/CENELEC v politických a strategických záležitostech souvisejících s normalizační činností týkající se bezpečnostních témat.

Agentura ČAS maximálně podporuje aktivity odborníků, kteří ji v sektorovém fóru reprezentují. Jsou jimi Ing. Alena Šimková a Ing. Stefan Krebs PhD., kteří jsou řádnými členy SF-SEC, a to z titulu výkonu pozic předsedkyně a tajemníka technické normalizační komise CEN/TC 325, která se zabývá normalizačními činnostmi v oblasti prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území.

Agentura ČAS je jediným národním normalizačním orgánem z oblasti zemí střední a východní Evropy, jemuž bylo z rozhodnutí CEN svěřeno zabezpečení sekretariátu komise CEN/TC 325. O vysokém kreditu agentury ČAS a jejích odborníků svědčí i to, že vedení SF-SEC zařadilo komisi CEN/TC 325 na seznam 14 primárních technických komisí relevantních aktivitám SF-SEC.

Do působnosti fóra spadají zejména tyto aktivity:

 • mapování norem (nových i rozpracovaných) souvisejících s bezpečností s cílem identifikovat jejich případné překrývání a formulace návrhů k eliminaci těchto překryvů;
 • tam, kde neexistují vhodné normy, fórum definuje vhodné způsoby, jak je v blízké budoucnosti realizovat, a to včetně stanovení priorit a návrhu normalizačního plánu CEN a CENELEC;
 • vytváření sítě partnerů (veřejných i soukromých) v oblasti normalizace s cílem řešit bezpečnostní společenské výzvy v Evropě;
 • koordinace normalizační činnosti týkající se bezpečnostních témat v klíčových sektorech, zejména ve stavebnictví, dopravě, v průmyslu informačních a komunikačních technologií, v energetice, zdravotnictví a potravinářství;
 • vytváření aktivní evropské expertní sítě pro bezpečnostní otázky, která bude poskytovat poradenství odborníkům v technických komisích a zákonodárcům EU.

Členy SF-SEC jsou

 • zástupci národních normalizačních orgánů CEN/CENELEC;
 • zástupci Řídícího centra CEN/CENELEC;
 • zástupci relevantních technických komisí CEN/CENELEC;
 • zástupci partnerských generálních ředitelství Evropské komise a sekretariátu ESVO.

SF-SEC může podle potřeby přizvat pozorovatele z řad evropských orgánů, organizací a univerzit.

Sektorové fórum již aktivně pracuje na aktuálních úkolech. Na prvním zasedání SF-SEC, které se uskutečnilo 16. dubna 2019 v CEN/CENELEC Meeting Center v Bruselu, byl přijat návrh akčního plánu a byly dohodnuty nezbytné procedurální postupy.

 

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.