Logo ČAS

Normy k uvádění veličin a jednotek

Soubor norem ISO 80000 (popř. IEC 80000) pokrývá oblast veličin a jednotek a je tedy v jistém smyslu základem všech ostatních norem. Vznikl ve spolupráci technických komisí ISO/TC 12 Veličiny, jednotky, značky a převodní činitelé a IEC/TC 25 Veličiny a jednotky a jejich písmenné značení, které se problematikou veličin a jednotek zabývají. Všechny níže uvedené normy s výjimkou části 7 (Světlo) byly přijaty jako normy evropské; všechny jsou součástí soustavy ČSN. Skutečnost, že některé části souboru nesou označení ČSN ISO a jiné ČSN EN je dána tím, že některé části souboru ISO 80000 byly do národní soustavy převzaty dříve, než se s nich staly evropské normy. ČSN, které jednotlivé části souboru přejímají, obsahují kromě českého překladu také originální anglická znění.
 
Dále uvedené části souboru se společným obecným názvem Veličiny a jednotky vznikly pod vedením ISO:
Část 1: Obecně
Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a v technice
Část 3: Prostor a čas
Část 4: Mechanika
Část 5: Termodynamika
Část 7: Světlo
Část 8: Akustika
Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Část 10: Atomová a jaderná fyzika
Část 11: Podobnostní čísla
Část 12: Fyzika pevných látek.
 
Pod vedením IEC vznikly části souboru Veličiny a jednotky:
Část 6: Elektromagnetismus
Část 13: Informatika
Část 14: Biotelemetrie související s lidskou fyziologií.
 
První část celého souboru uvádí nejzákladnější pojmy týkající se veličin a jednotek. Vysvětluje pojem veličiny a soustavy veličin, jednotky a způsob jejich zápisu pomocí číselných hodnot. Kromě obecných formulací a definic uvádí také příklady. Kapitola 6 obsahuje přehledové tabulky základních i odvozených jednotek SI, tabulku předpon (deka, hekto atd.) i s jejich hodnotami v násobcích 10 a také tabulky jednotek „užívaných spolu s SI“. Rozsáhlá kapitola 7 podává typografická pravidla pro zápis veličin a jednotek, příloha B pak pravidla pro zaokrouhlování. Z tohoto nástinu obsahu je zřejmé, že tato norma je základní nejen pro tvorbu a překlad všech ostatních technických norem, ale také pro obecnou technickou praxi i pro studenty přírodovědných a technických oborů. 
Spíše průřezový charakter má ještě druhá část souboru – Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice, která uvádí v přehledných tabulkách nejen znaky a značky, ale také jejich význam, resp. slovní ekvivalent, a také poměrně rozsáhlé poznámky a příklady použití.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.