Logo ČAS

Odborný seminář Standardizace paliv, maziv a provozních kapalin

12. 9. 2019

ČESKÁ  STROJNICKÁ  SPOLEČNOST z.s.

Vás zve ve spolupráci

s ČESKOU AGENTUROU PRO STANDARDIZACI, s.p.o.

na odborný seminář 

Standardizace paliv, maziv a provozních kapalin

ve středu 4. prosince 2019

v budově Českého svazu VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5

Cíle semináře

  • Seznámení s aktuálními procesy tvorby, prezentace a použití technických norem
  • Získání přehledu standardů motorových paliv, mazacích olejů a provozních kapalin
  • Prezentace moderních normovaných metod pro zkoušení ropných výrobků a tribodiagnostiku
  • Zamyšlení nad vývojem motorových paliv v kontextu aktuálních změn

PROGRAM

08:30 - 09:00       Prezence účastníků

09:00 - 09:05       Zahájení semináře, Ing. Petr Kříž, předseda sekce Tribotechnika při ČSS

09:05 - 09:35       O technických normách, Ing. Kateřina Hejtmánková, Ph.D., Česká agentura pro standardizaci

09:35 - 10:10       Normalizace výkonnosti průmyslových olejů, Ing. Petr Dobeš, CSc., Tribo-kontakt

10:10 - 10:40       Standardizace kvality motorových olejů, Ing. Ivana Václavíčková, nezávislá expertka

10:40 - 11:10       Rozdíly v požadavcích národních a OEM norem na kvalitu chladicích a brzdových kapalin vozidel, Ing. Jan Skolil, Ph.D. , CLASSIC OIL s.r.o.

11:10 - 11:40       Přestávka s občerstvením

11:40 - 12:10       Význam standardních metod pro tribotechnickou diagnostiku, Ing. Tomáš Turan, Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o.

12:10 – 12:40      Metody měření nečistot v olejích - interpretace a využití v praxi, Ing. Jan Novák, INTRIBO s.r.o.

12:40 - 13:10       Zkoušení detergentních vlastností paliv na motorech dle metodik CEC, Ing. Ladislav Fuka, SGS Czech Republic, s.r.o.

13:10 - 13:40       Budoucnost motorových paliv, Ing. Petr Kříž, Ministerstvo průmyslu a obchodu

13:40 - 14:10       Diskuse a závěr

Příjem přihlášek a dokladů o úhradě vložného:

nejpozději do 27. 11. 2019 - na adresu sekretariátu semináře poštou nebo e-mailem.

Organizační sekretariát semináře:

Česká strojnická společnost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 - paní Hana Valentová

tel: 221 082 203; mobil: 728 747 242; e-mail: strojspol@csvts.czwww.strojnicka-spolecnost.cz

Organizační pokyny:

Pokud nezašlete přihlášku a potvrzení o platbě vložného do uvedeného termínu a máte zájem se ještě

zúčastnit, kontaktujte organizační sekretariát semináře

Účastnický poplatek:

členové ČSS ....................      290,- Kč

ostatní  ............................    690,- Kč  

Vložné zahrnuje náklady spojené s přípravou semináře a občerstvení.

Výše vložného je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách

Vložné uhraďte nejdéle do 27. 11. 2019

na účet České strojnické společnosti     IČ:  00506443                         

č. účtu  46536011/0100 u KB Praha 1, Spálená 51                         

variabilní symbol 1171

konstantní symbol 308             

Dodavatel - Česká strojnická společnost - není plátcem DPH!

Potvrzení o platbě obdrží účastníci při registraci !

Případná neúčast:

Pokud zaplatíte vložné a akce se nezúčastníte, vyšlete prosím za sebe náhradníka - vložné nevracíme.

===================================================================

Přihláška na seminář

 OA č. 1171                                                                                                                         ČSS – Valentová

Standardizace paliv, maziv a provozních kapalin“, Praha  4.12.2019

Titul, jméno a příjmení účastníka .......................................................................................................................

Název a adresa organizace ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. PSČ ..................................

IČ/DIČ:     .....................................  ……………………… e-mail ...................................................................

Jména dalších účastníků (funkce) .......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

celkový počet účastníků na seminář …….

   .............................................................                                         ...............................................................

                        datum                                                                               razítko a podpis

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.