Logo ČAS
Logo ČAS

Statut TNK

Statut TNK - text v pdf ke stažení
Vzor návrhu organizace na jmenování nového člena- text v rtf ke stažení
Vzor návrhu organizace na jmenování člena místo stávajícího - text v rtf ke stažení

Statut a jednací řád technických normalizačních komisí (TNK)

1 Základní ustanovení

1.1 TNK jsou odbornými poradními orgány Odboru standardizace (OS) České agentury pro standardizaci (Agentura). Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná řešení.

1.2 TNK, včetně jejich pracovních orgánů, se při všech svých činnostech řídí zásadami transparentnosti, otevřenosti, účinnosti, kvality, dostupnosti a odpovědnosti.

1.3 Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových sfér společnosti na dosažení vzájemně prospěšných řešení normalizačních úkolů/projektů a záležitostí s nimi spojených, a to formou účasti organizací podle čl. 2.3. Zástupci jmenovaní do TNK uplatňují požadavky toho, koho reprezentují, a usilují o dosažení konsenzu v řešených otázkách.

1.4 Za složení TNK odpovídá OS.

1.5 Tento statut vychází z principů CEN, CENELEC, ETSI, ISO a IEC.

 

2 Statut technických normalizačních komisí

2.1 Působnost TNK

2.1.1 TNK, včetně svých pracovních orgánů, vykonávají v rozsahu vymezené působnosti, při respektování zásad a cílů normalizace v oblasti národní, evropské a mezinárodní spolupráce a závazků vyplývajících z členství ÚNMZ, jakožto národní normalizační orgán (NNO) České republiky, v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích zejména následující činnosti:

a) posuzují, projednávají a zpracovávají návrhy na vypracování národních, evropských a mezinárodních norem, popř. návrhy na vypracování jiných normalizačních úkolů/projektů, doporučují způsob jejich řešení a posuzují návrhy na způsob jejich zabezpečení;

b) projednávají návrhy normalizačních úkolů/projektů tvorby českých technických norem, návrhy na jejich změny, revize a zrušení, a to zejména v návaznosti na vyhlášení těchto úkolů v evropských nebo mezinárodních normalizačních organizacích;

c) poskytují součinnost centrům technické normalizace (CTN) a zpracovatelům příslušných normalizačních úkolů/projektů a svými připomínkami a návrhy napomáhají dosažení optimálních výsledků;

d) sledují a průběžně analyzují průběh a výsledky evropské a mezinárodní normalizace, zejména v obdobných komisích CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, a ve spolupráci se zpracovateli příslušných normalizačních úkolů/projektů zaujímají stanoviska a dávají připomínky k návrhům evropských a mezinárodních norem, ke způsobu jejich uplatnění v ČR a ke všem dalším otázkám vyplývajícím z mezinárodní spolupráce v daném oboru, popř. doporučují návrhy na účast odborníků ČR na mezinárodních jednáních;

e) dbají na soulad přijímaných normalizačních řešení s obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami a dalšími dokumenty technické povahy a metodickými pokyny pro normalizaci;

f) projednávají materiály studijního a rozborového charakteru a vypracovávají návrhy na jejich praktické využití;

g) projednávají další problematiku týkající se normalizace předloženou kteroukoliv ze zainteresovaných stran, OS, popř. normalizačním výborem (NV).

2.1.2 Výsledky své práce, podněty, návrhy a případné stížnosti předává tajemník TNK odboru standardizace (OS), popř. prostřednictvím OS normalizačnímu výboru, k využití, schválení, realizaci nebo k přijetí dalších opatření.

2.1.3 TNK nemají právní subjektivitu a nejsou oprávněny vůči třetím osobám vydávat žádná rozhodnutí jménem svým ani jménem NNO na národní ani mezinárodní úrovni.

2.1.4 TNK nejsou oprávněny uplatňovat svá stanoviska a doporučení jménem NNO na národní ani mezinárodní úrovni.

 

2.2 Zřizování TNK

2.2.1 TNK zřizuje OS na návrh zainteresovaných stran, na základě individuálních návrhů, nebo z vlastní iniciativy zejména v souvislosti s aktivitami evropských a mezinárodních normalizačních organizací. Návrh na zřízení TNK konzultuje OS s NV.

2.2.2 Podmínkou pro zřízení TNK je zájem více zainteresovaných stran na řešení dané problematiky, jejich přiměřené zastoupení v TNK a předpoklad zabezpečení aktivní a kontinuální účasti jejich zástupců v TNK.

2.2.3 Návrh na zřízení TNK musí obsahovat zejména:

a) odůvodnění navrhovaného záměru;

b) návrh rozsahu působnosti TNK, včetně seznamu odpovídajících technických komisí (TC) nebo subkomisí (SC); je žádoucí, aby rozsah působnosti TNK pokrýval zrcadlově rozsah působnosti několika technických komisí evropských nebo mezinárodních normalizačních organizací, minimálně však alespoň jedné TC;

c) přehled hlavních aktuálních otázek, které mají být v TNK řešeny;

d) přehled zainteresovaných stran, které již projevily zájem o aktivní zastoupení v TNK;

a dále, pokud jsou tyto informace k dispozici:

e) datum zveřejnění oznámení navrhovaného záměru na webových stránkách Agentury;

f) přehled TNK, se kterými se předpokládá spolupráce vzhledem k jejich zaměření;

g) předpokládanou strukturu TNK (subkomise, pracovní skupiny), pokud je již známa;

h) popřípadě další souvisící informace potřebné pro posouzení návrhu a jeho realizaci.

 

2.3 Složení a organizace TNK

2.3.1 TNK sestává z předsedy, tajemníka a členů. Předseda a jednotliví členové zastupují jednu ze zainteresovaných stran, které se člení do následujících skupin:

A          průmysl a obchod;

PŘÍKLADY:              Výroba, navrhování, poskytování služeb, distribuce, logistika (skladování a dopravní podniky), obchod, pojišťovny, banky a finanční organizace, obchodní, podnikatelská a živnostenská sdružení.

B          ústřední a další správní úřady, včetně inspekčních a dozorových orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy, zástupci veřejné správy;

PŘÍKLADY:              Všechny orgány, které mají právně uznané regulační funkce.

C          spotřebitelé a uživatelé;

PŘÍKLADY:              Spotřebitelské organizace nezávislé na jakékoli jiné organizaci, která by spadala do skupiny „průmysl a obchod“, nebo jednotliví odborníci zastupující zájmy spotřebitelů.

D          zástupci zaměstnanců;

PŘÍKLADY:              Odbory a federace odborových svazů a obdobné orgány, jejichž hlavním cílem je podporovat a hájit společné zájmy zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Tato kategorie nezahrnuje profesní sdružení.

E          věda, výzkum, školství;

PŘÍKLADY:              Univerzity a jiné vzdělávací organizace nebo profesionální pedagogové s nimi spojení, profesní sdružení, výzkumné organizace.

F          používání norem;

PŘÍKLADY:              Zkušební, certifikační a akreditační orgány; organizace, které se věnují především propagaci a hodnocení používání norem.

G          nevládní organizace (non-governmental organizations, NGO).

PŘÍKLADY:              Organizace, které obvykle pracují na charitativní nebo neziskové bázi a které mají veřejný zájem týkající se sociálních a environmentálních záležitostí. Tato kategorie neobsahuje politické strany nebo jiné subjekty, jejichž hlavním cílem je dosáhnout zastoupení ve vládě nebo vládních orgánech.

2.3.2 V rámci jednotlivých skupin je třeba dbát i na odpovídající zastoupení malých a středních podniků, spotřebitelů a zainteresovaných stran v oblasti životního prostředí. Ve skupinách A, C a G existují následující podskupiny:

A1         malé a střední podniky (MSP);

PŘÍKLADY:              Stejné jako ve skupině A, ale spadající do skupiny malých a středních podniků.

C1         společenské skupiny spotřebitelů;

PŘÍKLADY:              Organizace zastupující zájmy specifických skupin spotřebitelů, např. osoby se zdravotním postižením, starší osoby atd.

G1        zainteresované strany v oblasti životního prostředí.

PŘÍKLADY:              Organizace zastupující obecné nebo specifické zájmy životního prostředí.

2.3.3 Zastoupení zainteresovaných stran musí být odpovídající a přiměřeně vyvážené s ohledem na zaměření TNK. Je třeba hledat kompromis mezi odpovídajícím zastoupením zainteresovaných stran (přiměřenost) a nediskriminačním přístupem (otevřenost).
Profesní svazy, sdružení a asociace, které nominují své odborníky do TNK, by měly být reprezentantem zájmů určité specifikované oblasti a měly by být založeny na zásadě otevřeného a nediskriminačního členství.

2.3.4 Organizace se sídlem v ČR předkládají OS návrhy na jmenování, popř. odvolání svých zástupců pověřených zastupovat jejich zájmy v TNK. OS též přijímá návrhy individuální. Návrh by měl obsahovat skupinu podle 2.3.1 a 2.3.2, kterou navrhovaný zástupce bude reprezentovat.

2.3.5 Zástupci navrhovaní do TNK musí splňovat přiměřené požadavky na odbornou i jazykovou vybavenost, které umožní plnění povinností vyplývajících z členství v TNK. Pokud se nejedná o obecně známého odborníka, OS si od zájemce vyžádá podklady o jeho odborné a jazykové způsobilosti v přiměřené podobě.

2.3.6 V případě změn souvisících se jmenováním zástupce organizace do TNK (např. ukončení pracovního poměru jmenovaného zástupce v organizaci apod.) musí organizace o změnách neprodleně informovat OS prostřednictvím tajemníka TNK.

2.3.7 Řádným členem TNK (s právem hlasování) může být za každou organizaci, včetně profesních sdružení, svazů a asociací, jmenován jeden zástupce. Výjimku z této zásady může v odůvodněných případech učinit OS.

2.3.8 Čestnými členy TNK mohou být jmenovány význačné osobnosti z oblasti vědy, techniky a praxe, které svou osobní účastí v TNK mohou přispět k dosažení optimálních výsledků TNK. Čestní členové působí v TNK bez práva hlasování.

2.3.9 Řádným členem TNK je vždy pracovník OS, který zároveň vykonává funkci tajemníka a ve vztahu k TNK zastupuje OS.

2.3.10 Předsedu, tajemníka a členy TNK jmenuje a odvolává ředitel OS s přihlédnutím k potřebám OS a k doporučení zástupců delegovaných do TNK.

2.3.11 Členství v TNK je osobní. V odůvodněných případech, kdy se člen nemůže ze závažných důvodů zúčastnit zasedání TNK, může být v plném rozsahu zastoupen jiným, jím pověřeným pracovníkem. O této skutečnosti člen předem vhodnou formou informuje tajemníka TNK.

2.3.12 Agentura nehradí náklady spojené s účastí na práci TNK ani v jejích pracovních orgánech. Organizace, která předkládá OS návrh na jmenování svého zástupce do TNK, nese v plném rozsahu náklady spojené s vykonáváním členství v TNK.

2.3.13 Členství v TNK je bez poplatku.

2.3.14 Počet členů TNK se řídí povahou a rozsahem její působnosti, požadavkem na přiměřeně vyvážené zastoupení zainteresovaných stran a požadavkem na efektivitu a operabilitu práce TNK. O celkovém počtu členů rozhoduje OS. Doporučuje se, aby celkový počet členů nepřesahoval 21.

2.3.15 V případě, že problematika řešená v rámci TNK spadá do oblasti oprávněného zájmu (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.), může být počet členů zastupujících organizaci, která má tuto oblast v gesci, upraven.

2.3.16 V případě, že nelze dosáhnout přiměřeného zastoupení zainteresovaných stran v TNK, např. v případě vysokého počtu zájemců o členství v TNK z jedné zainteresované strany, zájmu jednotlivých členů profesních sdružení, svazů a asociací o samostatné členství apod., může OS stanovit rozsah zastoupení jednotlivých zainteresovaných stran v TNK (viz 2.3.3).

2.3.17 Pro spolupráci se zájemci o členství v TNK, kterým nelze aktuálně vyhovět, lze využít pracovní orgány (subkomise a pracovní skupiny) TNK, viz 2.4.1. Aktivní práce v pracovních orgánech je předpokladem pro budoucí členství v TNK.

2.3.18 K projednávání určitých otázek může OS nebo předseda TNK podle potřeby přizvat i další odborníky, kteří nejsou členy TNK. Přizvaní odborníci (obvykle zástupci organizací nezastoupených v TNK) se zúčastňují zasedání TNK jako poradci, bez práva hlasování.

2.3.19 Za činnost TNK a její aktivitu odpovídá předseda, který doporučuje OS prostřednictvím tajemníka TNK potřebná opatření, včetně návrhů změn složení TNK a jejích pracovních orgánů.

2.3.20 Organizační a administrativní agendu TNK zajišťuje tajemník TNK v úzké spolupráci s předsedou a členy TNK.

2.3.21 Funkční období předsedy TNK je tři roky. Po jeho uplynutí může být předseda na návrh TNK na základě výsledků hlasování ve funkci potvrzen OS na další funkční období.

2.3.22 Funkční období členů TNK není omezeno, je však závislé na:

a) platnosti pověření zastupovat příslušnou organizaci v TNK;

b) pravidelné a aktivní účasti člena v práci TNK;

c) dodržování zásad stanovených statutem TNK;

d) plnění povinností člena TNK podle 2.5.1.

2.3.23 Nesplňuje-li člen TNK kteroukoliv z uvedených podmínek, může mu být členství zrušeno. Návrh na zrušení členství může podat předseda, člen TNK nebo OS prostřednictvím tajemníka TNK.

2.3.24 Nesplnění uvedených podmínek může být důvodem i pro odvolání předsedy nebo tajemníka TNK.

2.3.25 Jednotlivé TNK mohou do jiné TNK vyslat svého člena jako pozorovatele. Pozorovatele jmenuje a odvolává ředitel OS s přihlédnutím k doporučení vysílající a přijímající TNK. Pozorovatelem může být i osoba, která je řádným členem přijímající TNK.

Není-li pozorovatel řádným členem přijímající TNK, nemá hlasovací právo.

Pozorovatel informuje vysílající TNK o činnosti přijímající TNK a o relevantních rozpracovaných úkolech evropských a mezinárodních technických komisí, které spadají do působnosti přijímající TNK.

 

2.4 Pracovní orgány TNK

2.4.1 K řešení dílčí problematiky mohou TNK v odůvodněných případech a se souhlasem OS vytvářet subkomise (TNK/SK) a projektové skupiny (TNK/PS), popř. společné pracovní skupiny dvou nebo několika TNK. Pracovní orgány zřizuje na základě usnesení TNK její předseda, který po dohodě s tajemníkem a zainteresovanými členy TNK stanovuje náplň práce pracovního orgánu TNK.

2.4.2 Pracovní orgány se zřizují v případě:

a) potřeby řešení dílčí problematiky v úzkém kruhu odborníků;

b) potřeby rychlého řešení dílčí problematiky;

c) kdy nelze dosáhnout odpovídajícího vhodného složení TNK, viz 2.3.14 až 2.3.17.

2.4.3 TNK/SK sestává z předsedy a zainteresovaných členů TNK. Kromě nich mohou být řádnými členy TNK/SK jmenováni:

a) odborníci, kteří nejsou členy TNK, avšak mohou výrazně přispět k práci subkomise;

b) noví zájemci o členství v TNK, kteří nemohou být vzhledem k požadavkům 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.14 až 2.3.17 za členy aktuálně jmenováni.

2.4.4 Podmínkou pro zřízení TNK/SK je zájem více zájmových stran na řešení dané problematiky a předpoklad aktivní a kontinuální práce.

2.4.6 TNK/PS se vytvářejí k řešení konkrétního termínovaného úkolu. TNK/PS sestává jen z nezbytně nutného počtu odborníků, kteří nemusí být členy TNK.

2.4.5 Předsedu a členy pracovních orgánů jmenuje po dohodě s tajemníkem TNK předseda TNK.

2.4.7 K řešení dílčí problematiky, na níž jsou zainteresovány dvě nebo více TNK, se zřizují se souhlasem OS společné pracovní skupiny, zpravidla na stanovenou dobu. Tyto společné pracovní skupiny zřizuje po vzájemné dohodě zainteresovaných TNK zpravidla předseda té TNK, která vytvoření společné pracovní skupiny iniciovala.

2.4.8 Za činnost pracovních orgánů TNK odpovídá předseda TNK. Za zabezpečení organizační a administrativní agendy pracovních orgánů zodpovídá předseda pracovního orgánu.

2.4.9 Pracovní orgány TNK předávají výsledky své práce, zprávy o činnosti, podněty, návrhy a případné stížnosti předsedovi TNK, který je předkládá tajemníkovi a členům TNK.

2.4.10 Pro složení a organizaci stálých pracovních orgánů TNK platí přiměřeně ustanovení článků 2.3.11 až 2.3.13, 2.3.18, 2.3.22 až 2.3.24.

 

2.5 Práva a povinnosti členů TNK a jejich pracovních orgánů

2.5.1 Členové TNK jsou povinni:

a) aktivně se účastnit práce TNK;

b) aktivně přispívat k dosažení konsenzu1 pro řešení daného problému;

c) aktivně napomáhat plnění závazků OS vyplývajících z členství v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích a jejich pracovních orgánech (např. technických komisích);

d) zaujímat k projednávaným problémům a podkladům odborná stanoviska;

e) aktivně napomáhat realizaci výsledků činnosti TNK;

f) spolupracovat s předsedou, tajemníkem a ostatními členy TNK a plnit další úkoly vyplývající z poslání TNK;

g) informovat tajemníka TNK o jakýchkoliv změnách, které mohou mít vliv na doručování pošty a materiálů pro jednání (adresa, elektronická adresa, změna pověření a zaměstnavatele a další identifikační údaje);

h) získané informace a podklady využívat pouze v rámci činnosti TNK;

Materiály získané v rámci činnosti TNK a jejích pracovních orgánů nesmějí být bez souhlasu OS dále distribuovány.

i) aktivně spolupracovat s OS v oblasti popularizace technické normalizace.

2.5.2 Členové TNK jsou oprávněni:

a) předkládat návrhy k programu činnosti TNK a uplatňovat při projednávání veškerých pracovních otázek v TNK stanoviska zainteresovaných stran, které zastupují;

b) hlasovat o závěrech přijímaných TNK;

c) v případě nesouhlasu s navrhovaným řešením TNK uplatňovat svůj názor s žádostí o jeho projednání v rozporovém řízení nebo uplatněním výhrady do zápisu;

d) seznamovat se s podklady souvisícími s prací a jednáním TNK;

e) požadovat bližší vysvětlení k podkladům a návrhům předkládaným k projednání v TNK;

f) zúčastňovat se jednání v pracovních orgánech TNK a uplatňovat v nich svá stanoviska.

2.5.3 Pro povinnosti a práva členů pracovních orgánů TNK platí přiměřeně 2.5.1 a 2.5.2.

 

2.6 Součinnost OS s TNK

OS zejména:

a) metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost TNK;

b) registruje TNK a jejich pracovní orgány a vede evidenci jejich aktuálního složení; evidenci o složení pracovního orgánu vede na základě podkladů předložených předsedou pracovního orgánu;

c) všestranně napomáhá aktivní normalizační spolupráci zainteresovaných stran zastoupených v TNK a v jejich pracovních orgánech, její organizaci a vytváření podmínek pro dosažení celospolečensky prospěšných konsenzuálních řešení;

d) dbá na to, aby složení TNK reprezentovalo v maximální možné míře přiměřené zastoupení relevantních zainteresovaných stran;

e) podílí se na práci TNK a jejich pracovních orgánů a zabezpečuje jejich informovanost v oblasti tvorby norem, metodických změn i koncepčních otázek řešených na národní, evropské i mezinárodní úrovni;

f) koordinuje spolupráci jednotlivých TNK při řešení úkolů v plánu technické normalizace tak, aby výsledky řešení v jednom oboru nezasahovaly negativně do jiných oborů, popřípadě aby nebyly úkoly řešeny duplicitně;

g) dbá na to, aby v případě protichůdných zájmů členů TNK bylo pro dosažení konsenzuálního řešení využito aktivní práce v pracovních orgánech TNK;

h) řeší, zpravidla v součinnosti s NV, sporné otázky a situace, kdy TNK nedojde ke konsenzuálnímu závěru;

i) řeší, zpravidla v součinnosti s NV, sporné otázky mezi TNK.

 

2.7 Rušení TNK a jejich pracovních orgánů

2.7.1 OS, zpravidla v součinnosti s NV, zruší TNK, popř. pozastaví její činnost v případě, že:

a) TNK nevyvíjí aktivní činnost po dobu delší než tři roky;

b) TNK přijme sama usnesení o zrušení vlastní činnosti;

c) činnost TNK nebo její složení přestane odpovídat zásadám statutu;

d) oblast působnosti TNK přestane být pro ČR aktuální;

e) je zrušena/pozastavena činnost zrcadlových TC.

2.7.2 Pracovní orgány TNK ruší, po dohodě s OS, předseda TNK.

2.7.3 V odůvodněných případech mohou být TNK sloučeny nebo rozděleny. Postupuje se na základě projednaného návrhu zainteresovaných TNK a o provedení rozhodne OS, který (prostřednictvím tajemníků těchto TNK) s předsedy těchto TNK dohodne konkrétní postup.

 

3 Jednací řád technických normalizačních komisí

3.1 TNK se scházejí podle programu své činnosti, popř. podle potřeby, zpravidla však jednou za rok.

3.2 TNK sestavují program a časový plán své činnosti.

3.3 Zasedání TNK svolává tajemník TNK po dohodě s předsedou TNK. Zasedání pracovního orgánu TNK svolává jeho předseda nebo tajemník TNK, způsobem dohodnutým v rámci tohoto orgánu.

3.4 Obsahovou a organizační přípravu zasedání TNK zabezpečuje tajemník TNK po dohodě s předsedou a příslušnými členy TNK, aby se před zasedáním korespondenční formou vyjádřili k projednávaným otázkám, pokud se ze závažných důvodů nemohou zasedání TNK zúčastnit osobně.

3.5 Podklady pro zasedání TNK členům rozesílá tajemník TNK s potřebným předstihem, zpravidla nejméně dva týdny před zasedáním TNK.

3.6 Předseda nebo tajemník TNK může určovat otázky, které budou řešeny korespondenčně.

3.7 Zasedání TNK řídí předseda a v jeho nepřítomnosti tajemník nebo předsedou pověřený člen TNK. TNK jedná konsenzuálně. Členové TNK potvrdí svoji účast na zasedání podpisem do prezenční listiny, kterou připraví před zasedáním tajemník TNK.

3.8 Hlasovat o přijímaných závěrech TNK jsou oprávněni pouze řádní členové TNK, viz 2.3.7, 2.3.9 a 2.3.25. Výjimkou jsou případy, kdy se za přítomnosti zástupce CTN, resp. zpracovatele, hlasuje ve věci normalizačního úkolu/projektu, jehož je zpracovatelem. V takovém případě se příslušný zástupce CTN, resp. zpracovatel, hlasování zdrží. Svůj názor/stanovisko však může vyjádřit do zápisu.

3.8.1 TNK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Za přijatá usnesení TNK se považují návrhy, které získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných řádných členů.

3.8.2 Není-li na zasedání TNK dosaženo nadpoloviční účasti řádných členů, nejsou dohodnuté návrhy platným usnesením TNK. V těchto případech je možno tyto návrhy dodatečně projednat korespondenčně, přičemž k přijetí usnesení na základě korespondenčního projednání je rovněž nutný souhlas nadpoloviční většiny řádných členů.

3.9 V případě nesouhlasu s přijatými návrhy formulují členové svá stanoviska písemně.

3.10 O výsledcích zasedání TNK vypracovává tajemník TNK zápis s uvedením dohodnutých doporučení a stanovisek. Zápis, po schválení předsedou TNK, rozesílá nejpozději do 20 pracovních dnů všem členům TNK.

3.11 Případné rozpory, které se nepodařilo vyřešit v rámci TNK, projednává OS. V případě potřeby řeší rozpor v součinnosti s NV.

3.12 Předseda, tajemník a kterýkoliv člen TNK může požadovat nové projednání otázky, zjistí-li se dodatečně skutečnosti, které mají vliv na přijaté stanovisko TNK.

3.13 Předsedové pracovních orgánů TNK podávají předsedovi a tajemníkovi TNK, v dohodnutých lhůtách a formě, zprávy o činnosti jimi řízených orgánů. Podle potřeby předkládají průběžně k projednání v TNK výsledky své práce.

3.14 Předseda ve spolupráci s tajemníkem TNK sledují průběžně činnost TNK a jejích pracovních orgánů, vedou o ní potřebnou dokumentaci a informují průběžně věcně příslušné útvary OS.

3.15 OS zřídil a spravuje na svých webových stránkách pro každou TNK diskusní databázi, která by měla být přednostně využívána pro předávání podkladů pro zasedání, zápisů z nich a také pro práci TNK v období mezi zasedáními.

 

4Závěrečná ustanovení

4.1 Statut a jednací řád technických normalizačních komisí platí přiměřeně i pro pracovní orgány TNK.

4.2 TNK a jejich pracovní orgány, které ke dni účinnosti tohoto statutu TNK jsou činné v souladu s dosud platným statutem TNK, se považují za zřízené podle tohoto statutu se stávajícím rozsahem oboru jejich působnosti. Svoji činnost však musí přizpůsobit aktuálně platnému statutu TNK.

 


[1] Definice konsenzu je podle ČSN EN 45020:2007, 1.7:

•     všeobecný souhlas charakterizovaný tím, že žádná z důležitých zainteresovaných stran nemá odůvodněné námitky vůči podstatným sporným otázkám, a vedený snahou vzít v úvahu stanoviska všech zainteresovaných stran a smírně vyřešit protichůdné argumenty

POZNÁMKA Konsenzus nemusí znamenat jednomyslnost.

[2] Za profesní sdružení jsou považována sdružení jednotlivců, kteří

•     vykonávají praxi nebo jsou úzce spojeni s praxí týkající se specifických odborných dovedností nebo souboru úzce souvisících dovedností a

•     mají za cíl, alespoň částečně, pomáhat rozvoji těchto dovedností a porozumění umění, vědě a technologiím, na něž se vztahují.

[3] Definice MSP:

•     mikropodniky, malé a střední podniky – podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a které mají roční obrat nepřekračující 50 milionů EUR a/nebo roční bilanci nepřekračující 43 miliony EUR

•     malý podnik –  podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat a/nebo roční bilance celkem nepřekročí 10 milionů EUR

•     mikropodnik – podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat a/nebo roční bilance celkem nepřekračuje 2 miliony EUR

Tato čísla se vztahují pouze na jednotlivé podniky. Podnik, který je součástí většího seskupení, se hodnotí podle doporučení EU 2003/361 „Commision recommendation concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises“.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.