Logo ČAS

Cena Vladimíra Lista

Prof. Dr. Ing. Vladimír List (1877-1971)

Od roku 2002 je udělována vybraným osobnostem Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista jako symbolické poděkování za jejich prácí a působení, kterým přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Technická normalizace je mnohotvárná činnost procházející napříč všemi obory lidského působení. Proto také nezávislá komise vybírá nositele ocenění Vladimíra Lista z různých oblastí, a to na základě nominace, kterou mohou ÚNMZ předat představitelé odborné veřejnosti. Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing. Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno

  • Cena Vladimíra Lista
  • Čestné uznání Vladimíra Lista

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

1. Cena Vladimíra Lista - Cena se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak mezinárodní úrovni.   

2. Čestné uznání Vladimíra Lista - Čestné uznání se uděluje za významný přínos pro rozvoj technické normalizace.   

3. Návrhy se zdůvodněním mohou podat do 30. 6. předsedové TNK a ČSTN, představitelé CTN, Normalizačního výboru, ÚNMZ a ČAS na návrhovém listu, který je zveřejněn na webových stránkách.Nenavrhují se kandidáti na ocenění in memoriam a stávající zaměstnanci ÚNMZ a Agentury.  

4. Kritéria pro posouzení návrhu

  • význam činnosti navrženého pracovníka pro národní nebo mezinárodní normalizaci,
  • osobní přínos pro národní nebo mezinárodní normalizaci,
  • celoživotní dílo v normalizaci,
  • projekt v oblasti normalizace, který znamená prokazatelný přínos pro rozvoj normalizace na úrovni podniku, regionu nebo ČR.  

 5. Ocenění se udělují zpravidla jednou ročně. Cena Vladimíra Lista se uděluje jedné osobnosti, Čestné uznání Vladimíra Lista zpravidla třem osobnostem.   

6. Cena Vladimíra Lista může být udělena jednotlivci pouze jedenkrát. Čestné uznání Vladimíra Lista může být uděleno vícekrát.   

7. Návrhy posuzuje komise jmenovaná generálním ředitelem Agentury. Na základě posouzení doporučí kandidáty na ocenění. Konečné rozhodnutí přísluší generálnímu řediteli Agentury.  

8. Ocenění předává generální ředitel Agentury, zpravidla při společenském setkání. 

9. Oznámení o vyznamenaných osobnostech se zveřejňuje na www stránkách ÚNMZ a Agentury.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.