Logo ČAS

Normalizační strategie

15. 2. 2022

2. února 2022 EK vydala Normalizační strategii, kterou navázala na Revidovanou průmyslovou strategii z května roku 2021. Strategie má za cíl zajistit přijímání norem na podporu odolného, zeleného a digitálního jednotného trhu EU, použitelné na celosvětové úrovni, a navrhuje řadu opatření, které cílí na tyto oblasti:

  1. Využití Evropského normalizačního systému k dosažení dvojí tranzice a k podpoře odolnosti jednotného trhu
  2. Podpora integrity, inkluzivity a přístupnosti evropského normalizačního systému zavedením zásad řádné správy
  3. Podpora vůdčího postavení EU u klíčových technologií a prosazování základních hodnot EU na globální úrovni
  4. Využití potenciálu inovativních technologii pro včasnou normalizaci
  5. Zajištění dostatečných odborných personálních kapacit

Spolu se Strategií byla zveřejněna i pravidelná Zpráva o provádění normalizačního nařízení a vlastní návrh změny normalizačního nařízení (čl. 10), který cílí na úpravu správy normalizačního procesu na straně evropských normalizačních organizací, tj. aby v případě tvorby norem na žádost Evropské komise mohli hlasovacími právy v rámci příslušné evropské normalizační organizace disponovat pouze a výlučně zástupci normalizačních orgánů členských států, států EHP a kandidátských zemí.


Zmiňované dokumenty jsou k dispozici na

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13099-Standardisation-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13376-Amendment-to-the-Regulation-EU-No-1025-2012-European-standardisation_cs

Tisková zpráva EK:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_661
Vaše případná stanoviska a podněty k dalšímu postupunárodního normalizačního orgánu je možné zasílat do 15. 3. 2022 včetně na adresu agentura@agentura-cas.cz.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.