Logo ČAS

Jak připomínkovat úkoly plánu TN

7. 9. 2019

Každý měsíc je ve Věstníku ÚNMZ na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejněn seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu. 

Jak připomínkovat úkoly plánu TN

1) Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může do 4 týdnů od zveřejnění ve Věstníku přihlásit u zpracovatele návrhu, jehož adresa je uvedena u každého jednotlivého seznamu, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Zde uvedený zpracovatel normalizačního úkolu jim na základě projeveného zájmu zašle potřebné dokumenty a vypořádá i případné připomínky. Návrhy ČSN mohou zpracovatelé účastníkům (s výjimkou věcně příslušných ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů) poskytovat za úhradu režijních nákladů (rozmnožení, poštovné). Tento způsob je vhodný pro ty osoby, které se zajímají o tvorbu vybraných norem (normy) nebo o účast při tvorbě evropských, případně mezinárodních norem (normy), vytvářených konkrétním pracovním orgánem (technická komise -TC, subkomise - SC) evropských a mezinárodních normalizačních organizací.

2) S cílem vyjít vstříc všem, kteří se aktivně zajímají o tvorbu technických norem, uveřejňuje Agentura seznam úkolů tvorby českých technických norem v předstihu, tedy přibližně o 3 týdny dříve než jsou nové úkoly zveřejněny ve Věstníku.

Úkoly jsou řazeny podle tzv. třídicích znaků, což je šestimístné číslo ve tvaru xx yzaa, které zařazuje normu do původního českého systému třídění norem, kdy každá norma je zařazena do třídy (xx), skupiny (y) a podskupiny (z); aa je pak pořadové číslo normy v podskupině. Dále je uvedeno číslo úkolu (jedinečný identifikační kód), označení přebíraného mezinárodního/evropského dokumentu/normy (pokud označení není uvedeno, jedná se o úkol tvorby původních ČSN, jejich revizí nebo oprav), název úkolu (český název budoucí TN), číslo a označení příslušné Technické normalizační komise (TNK; pokud je zřízena), oddělení Agentury (2200 odd. Strojírenství, 2300 odd. Elektrotechniky, 2400 odd. Stavebnictví, 2500 odd. Chemie a životního prostředí), které má daný úkol ve správě, termíny zahájení a ukončení úkolu, způsob převzetí mezinárodního/evropského dokumentu/normy a zpracovatel úkolu (Agentura sama nezpracovává návrhy ČSN, jejich zpracování organizuje a zajišťuje smluvně. Součástí smluvního ujednání je dohodnutý zpracovatel, termínované etapy zařazeného normalizačního úkolu a způsob financování.).

Ke všem uvedeným údajům lze vznést dotaz, nebo se v případě zájmu stát účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem = úkolům plánu TN. Pro tyto účely lze využít e-mail normalizace@agentura-cas.cz nebo kontaktní formulář na úvodní webové stránce Agentury.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.