Logo ČAS

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. získal prestižní ocenění IEC 1906 Award

20. 11. 2023

V oblasti technických norem a normalizace existuje mnoho jednotlivců, kteří svým přínosem ovlivňují celosvětový technologický vývoj. Jedním z těchto výjimečných expertů je pan Jan Obdržálek, který letos získal prestižní ocenění IEC Award 1906 za rok 2023 za práci v rámci technické komise IEC/TC 25 Veličiny a jednotky.

Management IEC si je vědom toho, že zásadní práce expertů, kteří se podílejí na tvorbě norem IEC nebo na službách posuzování shody IEC, nemusí být nutně veřejností uznávána tak, jak by si zasloužila. Proto bylo před devatenácti lety vytvořeno ocenění IEC 1906 Award, které připomíná rok založení IEC, a které vyzdvihuje úsilí technických expertů a zároveň upozorňuje management společností na práci svých expertů. Smyslem této ceny je ocenit současné úspěchy, které lze považovat za významný přínos k prosazování zájmů v oblasti elektrotechnické normalizace, posuzování shody a souvisejících činností.

Cena je panu Obdržálkovi udělena za výjimečné, hodnotné a dlouhodobé příspěvky v mnoha projektech technické komise IEC/TC 25, konkrétně za přínos při tvorbě souboru horizontálních norem ISO/IEC 80000 Veličiny a jednotky.

To, že pan Obdržálek získal toto ocenění IEC 1906 Award již podruhé (poprvé v roce 2013) a stal se tak prvním Čechem, který získal toto ocenění dvakrát, vypovídá o jeho skutečném přínosu jako jednotlivce v průběhu mnoha posledních let.

Ocenění docent Obdržálek převzal z rukou předsedy ÚNMZ Mgr. Viktora Pokorného. Slavnostního setkání se zúčastnili i zástupci České agentury pro standardizaci Ing. Zuzana Nejezchlebová CSc., vedoucí Oddělení elektrotechniky, a Ing. Petr Kubeš, národní sekretář IEC.

Docent Jan Obdržálek se řadí mezi významné osobnosti jak národní, tak i mezinárodní technické normalizace. Výrazný a nezastupitelný je především jeho příspěvek k celosvětovému sjednocení a zjednodušení v oblasti veličin a jednotek, v neposlední řadě elektrotechnických.

S nesmírnou pečlivostí se věnuje terminologickým normám v oblasti elektrotechniky i normám zasahujícím do teorie obvodů. Zpracovává nejen normy, které mu v této oblasti příslušejí jako zpracovateli, ale svými věcnými a přesně cíleni připomínkami a návrhy přispívá také ke zvýšení úrovně návrhů norem ostatních zpracovatelů.

Jeho rozsáhlá terminologická erudice a praktické zkušenosti se významným způsobem promítají rovněž do jeho činnosti v TNK 114 Terminologie: Principy a koordinace, v níž je dlouholetým, platným a respektovaným členem. Neomezuje se přitom zdaleka jen na oblast své odborné působnosti, ale výrazně přispívá také k řešení obecných terminologických otázek.

Docent Obdržálek působí rovněž na poli mezinárodní normalizace v oblasti veličin a jednotek a své soukromí věnuje zastupování ČR i na zasedáních IEC/TC1 Terminologie. Na mezinárodní úrovni se podílí na tvorbě norem veličin a jednotek v rámci souboru norem ISO/IEC 80000 a Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV. Byl předsedou IEC/TC 25 Quantities and Units (jediným českým předsedou TC v IEC). Je členem pracovních skupin v této oblasti i jedním z autorů koncepce jednotné soustavy fyzikálních jednotek.

A neměli bychom zapomínat ani na jeho rozsáhlou pedagogickou a osvětovou činnost v oblasti fyziky a na jeho podíl při výchově nastupující generace.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.