Logo ČAS

Česká agentura pro standardizaci je příjemcem podpory z programu Beta2 v rámci projektu týkajícího se povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů

2. 4. 2024

Čeká agentura pro standardizaci je příjemcem podpory z program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 30. 7. 2019. A to v rámci řešení projektu Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů. Tento projekt má za cíl najít a popsat postupy jak procesní (logický postup), tak technické (požadavky na obsah předkládané dokumentace), které by vytvořily vhodné prostředí a podmínky pro práci dotčených orgánů státní správy (DO) umožňující plnění jejich povinností jak věcných (kvalifikované ověření plnění požadavků), tak časových (správní lhůty) i v případech kdy plnění požadavků (technické řešení) je realizováno dle zahraničních norem.

Základní informace o projektu

Název projektu:Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů
Registrační číslo projektu:TITSMPO140
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk Bittnar CSc.,
Zahájení: 1. 1. 2024
Ukončení: 31. 12. 2024
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.