Jste zde

Hledáme zpracovatele

Po vstupu ČR do EU v r. 2004 se stal evropský trh otevřeným pro exportující podniky, které až dosud jednotná pravidla chování podnikatelů vzhledem k právním předpisům a evropským normám respektovaly u výrobků určených k vývozu, a to obráceným směrem, tedy dovnitř ČR. To mělo významné praktické dopady. Každý český podnikatel - výrobce nebo dodavatel procesu nebo služby – musí při vstupu na evropský trh počítat s tím, že se ocitá v konkurenčním prostředí, tvořeném početnými firmami v evropských zemí. Názor, že výrobek není určen k jinému účelu než jen pro omezené používání v ČR, a proto se nemusí řídit příslušnou evropskou normou, neobstojí, protože konkurence, která má v rámci volného pohybu zboží volný přístup na český trh, toho může využít dodáním výrobků, které požadavky splňují.
 
Tento proces vede k přirozenému požadavku po kvalitních, certifikovaných výrobcích, vyhovujících požadavkům českých technických norem ČSN, které jsou s evropskými normami identické. V souvislosti s tím je nutné si uvědomit zcela zásadní věc, a to že na tvorbu evropských norem je třeba pohlížet jako na přímou tvorbu českých technických norem. Je tedy potřeba, aby se zvyšoval zájem podnikatelských subjektů o aktivní účast při tvorbě evropských norem.
Agentura nezpracovává návrhy ČSN, jejich zpracování organizuje a zajišťuje smluvně. Součástí smluvního ujednání je dohodnutý zpracovatel, termínované etapy zařazeného normalizačního úkolu a způsob financování. Další podrobnosti naleznete zde, informace např. o způsobu financování v dokumentu Pokyny pro sestavování plánu technické normalizace na rok 2018.
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese normalizace@agentura-cas.cz
 
V současné době hledáme zpracovatele po technické komise:
 
Oddělení strojírenství
CEN/TC 198Tiskové a papírenské stroje - bezpečnostPrinting and paper machinery - safety 
CEN/TC 214Textilní strojní zařízení a chemicky čisticí stroje a stroje pro průmyslové prádelny Textile machinery and machinery for dry-cleaning and industrial laundry
CEN/TC 458               Míchací a mísicí průmyslová zařízeníStirring and mixing industrial equipment
ISO/TC 131Tekutinové systémyFluid power systems
ISO/TC 22  Silniční vozidla Road vehicles
ISO/TC 241 Systém managementu silniční dopravyRoad-Traffic Safety Management System
ISO/TC 298Vzácné zeminyRare earth
ISO/TC 72Textilní strojní zařízení a chemicky čisticí stroje a stroje pro průmyslové prádelny Textile machinery and machinery for dry-cleaning and industrial laundering

 

Oddělení elektrotechniky

CLC/SR 32A Vysokonapěťové pojistkyHigh-voltage fuses
CLC/SR 73  Zkratové proudyShort-circuit currents
CLC/SR 90 SupravodivostSuperconductivity
CLC/TC 7X  Venkovní elektrické vodičeOverhead electrical conductors
IEC/TC 7Venkovní elektrické vodičeOverhead electrical conductors
IEC/SC 32AVysokonapěťové pojistkyHigh-voltage fuses
IEC/TC 73Zkratové proudyShort-circuit currents 
IEC/TC 90SupravodivostSuperconductivity
CLC/SR 5Parní turbínySteam turbines
IEC/TC 5Parní turbínySteam turbines
CEN/CLC/JTC 8Privacy management in products and servicesSpráva ochrany osobních údajů v produktech a službách
CEN/CLC/JTC 13Kybernetická bezpečnost a ochrana datCybersecurity and data protection
CLC/SR 45Přístroje jaderné technikyNuclear instrumentation
CLC/TC 13Přístroje pro měření elektrické energie a řízení zátěžeEquipment for  electrical energy measurement and load control
CLC/TC 45AXPřístroje a řízení jaderných zařízeníInstrumentation and control of nuclear facilities
CLC/TC 45BPřístroje pro ochranu před ionizujícím zářenímRadiation protection instrumentation
IEC/TC 13Měření elektrické energie, řízení tarifu a zátěžeElectrical energy measurement, tariff- and load control
IEC/TC 45Přístroje jaderné technikyNuclear instrumentation
IEC/SC 45APřístroje a řízení jaderných zařízeníInstrumentation and control of nuclear facilities
IEC/SC 45BPřístroje pro ochranu před ionizujícím zářenímRadiation protection instrumentation
CEN/SS F12               Systémy informačních postupů Information processing systems
CEN/TC 225AIDC technologieAIDC technologies
CEN/TC 428ICT profesionalita a digitální pravomociICT professionalism and Digital competences
CEN/TC 440Elektronické veřejné zakázkyElectronic public procurement
CEN/TC 445Výměna digitálních informací v pojišťovnictvíDigital Information Interchange in the Insurance Industry
CEN/WSXFS                eRozšíření pro finanční služby eXtensions for Financial Services
ISO/IEC/JTC 1/SC 6Telekomunikace a výměna informací mezi systémyTelecommunications and information exchange between systems
ISO/IEC/JTC 1/SC 27IT Bezpečnostní technikyIT Security techniques                       
ISO/IEC/JTC 1/SC 29Kódování zvukových, obrazových a multimediálních  a hypermediálních informacíCoding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
ISO/IEC/JTC 1/SC 31Metody automatické identifikace a sběr datAutomatic identification and data capture techniques
ISO/IEC/JTC 1/SC 37BiometrikaBiometrics
ISO/IEC/JTC 1/SC 39Udržitelnost pro informační technologie a informačními technologiemiSustainability for and by Information Technology 
ISO/IEC/JTC 1/SC 41Internet věcí a souvisící technologieInternet of things and related technologies
ISO/IEC/JTC 1/SC 42Umělá inteligenceArtificial intelligence
ISO/PC 295Sběr auditních datAudit data collection
ISO/TC 68Finanční službyFinancial services
ISO/TC 68/SC 2Finanční služby a bezpečnostFinancial Services, security
ISO/TC 68/SC 4Cenné papíry a příbuzné finanční nástrojeSecurities and related financial instruments
ISO/TC 68/SC 8Referenční údaje pro finanční službyReference data for financial services
ISO/TC 68/SC 9Výměna informací pro finanční službyInformation exchange for financial services
ISO/TC 68/SC 7Základní činnosti bankovnictvíCore banking
ISO/TC 154Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a správěProcesses, data elements and documents in commervce, industry and administration
CLC/SR 94Elektrická dvoustavová reléAll-or-nothing electrical relays
IEC/TC 94Elektrická dvoustavová reléAll-or-nothing electrical relays    
IEC/TC 123Normalizace v oblasti řízení prostředků ve výkonových sítíchStandardization of the management of assets in power systems

 

Oddělení stavebnictví

CEN/SS B02KonstrukceStructures
CEN/SS B09Tepelněizolační záležitostiThermal matters
CEN/TC 184Speciální technická keramikaAdvanced technical ceramics
CEN/TC 217Povrchy pro sportovní plochySurfaces for sport areas
CEN/TC 315Zařízení pro divákySpectator facilities
CEN/TC 349Těsnicí materiály pro stavební konstrukceSealants for joints in building construction
CEN/TC 361Projektová komise - Hydroizolační silnovrstvé polymerem modifikované asfaltové povlaky -  Definice/požadavky a zkušební metodyProject Committee - Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions/requirements and test methods 
CEN/TC 422Projektová komise - Systémy větrání postranními clonamiProject Committee - Side curtains ventilation systems
ISO/TC 59Pozemní stavbyBuilding constraction
ISO/TC 71Beton. Železobeton a předpjatý beton.Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 77Azbestocementové výrobkyProducts in fibre reinforced cement   
ISO/TC 205Navrhování  vnitřního prostředí stavebBuilding environment design

 

Oddělení chemie a životního prostředí

CEN/TC 93ŽebříkyLadders
CEN/TC 298Pigmenty a plniva Pigments and extenders   
CEN/TC 429Hygiena potravin - Komerční myčky nádobí - Hygienické požadavky a zkoušeníFood hygiene - Commercial warewashing machines - Hygiene requirements and testing
CEN/TC 437Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaretElectronic cigarettes and e-liquids
CEN/TC 454Řasy a produkty z řasAlgae and algae products
ISO/TC 91Povrchově aktivní látkySurface active agents
ISO/TC 256Pigmenty a plnivaPigments and extenders