Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

 
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace
 
Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2016/2017 a 2017/2018, a tím podpořit jejich další profesní směřování. 
Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci ÚNMZ a ČAS a osoby v poměru osoby blízké zaměstnancům ÚNMZ a ČAS ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
Jaká jsou ocenění? 
1. místo v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč 
Čestné uznání v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč
1. místo v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč 
Čestné uznání v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč
 
Jaké jsou podmínky účasti v soutěži? 
Autor práce musí být studentem nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 30 let 
Práce musí být podána k obhajobě v akademickém roce 2016/2017 nebo 2017/2018 s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018 
Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém jazyce 
Nelze přihlásit práci, která byla do soutěže přihlášena v předchozím ročníku
 
Co se hodnotí? 
Návaznost práce na technické normy a schopnost jejich aplikování (např. využití ČSN pro tvorbu práce) 
Odborná kvalita práce, přínos k současnému stavu poznání, využitelnost práce pro praxi a inovativní přístup k dané problematice ve vztahu k technické normalizaci 
 
Kdo hodnotí? 
Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran 
 
Jak se přihlásit? 
Splňuje-li uchazeč všechny podmínky účasti, vyplní a zašle přihlášku spolu s elektronickou verzí práce (popřípadě i posudky školitele a oponenta) odešle PhDr. Věře Vlkové (vlkova@agentura-cas.cz, ČAS, Biskupský dvůr 5, Praha 1, 110 02) 
 
Do kdy je možné přihlášení práce? 
Do 31. července 2018 
 
 
Vítězové soutěže budou vyhlášeni a předání cen proběhne v říjnu 2018 u příležitosti oslav Mezinárodního dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.