Jste zde

Statut a jednací řád Normalizačního výboru

Statut a Jednací řád Normalizačního výboru

Statut NV

1 Základní ustanovení

1.1 NV je stálý poradní orgán ÚNMZ, jakožto NNO České republiky, pro odborné záležitosti v oblasti technické normalizace s dále uvedenou působností.

1.2 Posláním NV je napomáhat ÚNMZ při plnění úkolů vyplývajících z podmínek členství v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích, spoluvytvářet podmínky pro rozvoj technické normalizace na národní úrovni v souladu s požadavky trhu a uživatelů technických norem.

1.3 NV je založen na principu vyváženosti zastoupení zainteresovaných subjektů i jednotlivých odborných sektorů, transparentnosti a otevřenosti.

2 Působnost NV

2.1 NV posuzuje, projednává návrhy a předkládá NNO doporučení pro následující oblasti:

 • koncepční záležitosti týkající se normalizace na národní, evropské i mezinárodní úrovni,
 • materiály všeobecného charakteru vydané mezinárodními i evropskými normalizačními organizacemi ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI a jejich pracovními orgány.
 • navržené mandáty na tvorbu evropských norem,
 • metodické pokyny pro normalizaci na národní, evropské a mezinárodní úrovni,
 • zrizování a zrušování TNK,
 • změny statutu a jednacího řádu NV a TNK,
 • řešení sporných otázek, které nebyly dořešeny na úrovni TNK.

3 Složení NV

3.1 V se skládá z předsedy pro všeobecnou normalizaci, předsedy pro elektrotechniku, ředitele OTN, národního sekretáře pro elektrotechniku a členů zastupujících jednotlivé zainteresované strany působící v oblasti technické normalizace pro sektor všeobecné normalizace a sektor elektrotechnické normalizace.

3.2 Administrativní a organizační záležitosti NV zajišťuje sekretariát ředitele OTN.

3.3 NV je tvořen členy:

a)  jmenovanými

Jmenovaní členové jsou např. zástupci:

 • ústředních správních úřadů,
 • spotřebitelů,
 • uživatelů.

b)  volenými

Volení členové jsou voleni ze členů TNK a reprezentují zvláště následující zainteresované strany:

 • průmysl, obchod a služby,
 • vědu, výzkum a školství,
 • zkušební laboratoře, certifikační a dozorové orgány,
 • nezávislé odborníky.

3.4 Malé a střední podniky jsou zastoupeny prostřednictvím profesních sdružení, asociací a svazů.

3.5 Zastoupení sektoru všeobecné normalizace a sektoru elektrotechnické normalizace se doporučuje v poměru 2:1.

3.6 Organizace mohou do NV jmenovat vždy jednoho člena.

3.7 Členové NV jsou voleni předsedy TNK. Funkční období volených členů je tříleté a začíná vždy prvním dnem roku následujícího po volbách. Členství v NV může trvat maximálně 2 po sobě jdoucí funkční období.

3.8 O prvních volbách se losem určí 50 % volených členů, jejichž první funkční období je zkráceno na dvouleté.

3.9 Čenové NV jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem OTN na základě výsledků voleb.

3.10 Předsedové NV jsou voleni členy NV. Funkční období předsedů NV je tříleté. Funkci mohou vykonávat maximálně 2 po sobě jdoucí funkční období.

3.11 Po prvních volbách se losem určí předseda, jehož první funkční období je zkráceno na dvouleté.

3.12 Předsedové NV jsou jmenováni a odvoláváni předsedou ÚNMZ na základě výsledků voleb.

3.13 Ředitel OTN je po předchozím souhlasu předsedy ÚNMZ a projednání s předsedy NV oprávněn rozšířit NV o další členy a rovněž zprostit členy jejich funkce a členství v NV.

3.14 NV je oprávněn přizvat na zasedání jako hosty i další odborníky na projednávanou problematiku, popř. si vyžádat expertní posouzení.

3.15 Členství v NV je čestné a osobní. Člen NV nemůže za sebe na jednání nominovat náhradníka, může však pověřit prezentováním svého stanoviska jiného člena NV.

3.16 Členové NV vyjadřují a koordinují stanoviska za zainteresovanou stranu nebo sektor, za který byli delegováni.

4 Pracovní skupiny NV

4.1 Předsedové NV si mohou se souhlasem předsedy ÚNMZ k řešení dílčí problematiky vytvářet ve vlastní kompetenci odborné pracovní skupiny (NV/PS) a současně stanovit jejich pracovní náplň. Členy NV/PS mohou být i odborníci, kteří nejsou členy NV, avšak mohou výrazně přispět k práci NV/PS.

4.2 Za činnost těchto NV/PS zodpovídá předseda NV, který pracovní orgán zřídil a který současně předkládá zprávu o výsledcích jejich práce pro zasedání NV, popřípadě častěji, pokud to předseda ÚNMZ případně členové NV požadují.

4.3 Předseda pro elektrotechniku, po projednání s národním sekretářem pro elektrotechniku, zřizuje NV/PS Elektrotechnický národní výbor. Činnost Elektrotechnického národního výboru vyplývá z požadavků členství ÚNMZ v Mezinárodní elektrotechnické komisi IEC.

5 Práva a povinnosti

5.1 Předsedové řídí práci NV v souladu s jeho posláním a rozsahem jeho působnosti.

5.2 Členové:

 • se aktivně podílejí na plnění úkolů NV v souladu s jeho posláním,
 • se osobně účastní zasedání,
 • vyjadřují názor zainteresované strany a sektoru, které zastupují, k předloženým a projednávaným materiálům.

5.3 Sekretariát ředitele OTN zabezpečuje zejména:

 • přípravu podkladů pro jednání NV,
 • zpracování návrhů souhrnných stanovisek na základě připomínek členů NV,
 • spisovou agendu,
 • organizaci zasedání NV.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Způsob jednání NV, popřípadě jeho pracovních skupin, upravuje Jednací řád NV.

6.2 NNO nehradí náklady spojené s účastí na práci NV ani v jeho pracovních orgánech.

6.3 Členství v NV je bez poplatku.

6.4 Náklady spojené s činností v NV, popřípadě jeho pracovních orgánech nehradí ÚNMZ.

Jednací řád NV

1 Základní ustanovení

1.1 NV projednává materiály přednostně elektronickou formou. NV se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně.

1.2 Zasedání NV svolává sekretariát ředitele OTN na pokyn předsedy ÚNMZ.

1.3 Pozvánka a podklady pro jednání musí být členům rozeslány nejméně 2 týdny před zasedáním.

1.4 Jednání řídí předseda ÚNMZ nebo jím pověřený předseda NV.

1.5 Členové vyjadřují názory jimi zastoupených zainteresovaných stran a sektorů k předloženým a projednávaným materiálům.

1.6 Přizvaní odborníci se zúčastňují zasedání NV jako poradci bez práva hlasování.

1.7 NV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Za přijatý se pokládá návrh, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.

1.8 Doporučení přijatá NV k jednotlivým projednávaným bodům se schvalují na závěr zasedání.

1.9 Sekretariát ředitele OTN rozešle všem členům zápis do 1 měsíce od data zasedání NV.

1.10 Do 1 měsíce po obdržení zápisu mohou členové, v případě nesouhlasu s přijatými doporučeními, písemně formulovat sekretáři svá odlišná stanoviska a členové nepřítomní na zasedání mohou zaslat svá vyjádření.

1.11 Návrhy stanovisek zpracované na základě připomínek členů NV, které se vztahují k termínovaným úkolům v období mezi zasedáními NV, schvaluje ředitel OTN po dohodě s předsedou ÚNMZ. Přehled těchto stanovisek je předkládán zasedání NV.

1.12 Zasedání pracovní skupiny svolává předseda, který ji zřídil, nebo jím pověřený člen.

2 Volební řád NV

Volební řád pro volby členů

2.1 Volby vyhlašuje ředitel OTN tím, že písemně požádá předsedy jednotlivých TNK o návrhy kandidátů, jejich stručnou charakteristiku a jejich souhlas s kandidaturou.

2.2 Každá TNK je oprávněna navrhnout jednoho kandidáta, který nemusí být členem příslušné TNK.

2.3 Za kandidáta nemůže být navržen reprezentant organizace, jejíž zástupce již byl do NV jmenován.

2.4 Průběh voleb řídí a volby kontroluje tříčlenná volební komise sestavená z předsedů TNK ředitelem OTN po projednání s předsedou ÚNMZ. Volební komise sestaví kandidátku z obdržených návrhů a rozešle ji předsedům TNK. V průvodním dopise stanoví počet volených členů Výboru a nejzazší termín pro odeslání hlasovacího lístku zpět.

2.5 Členy NV volí předsedové TNK korespondenčně elektronickou cestou vyplněním hlasovacích lístků a jejich zasláním sekretariátu ředitele OTN. Zpracování došlých hlasovacích lístků zabezpečí volební komise s administrativní podporou sekretariátu ředitele OTN.

2.6 Volby jsou platné pouze v případě, že se jich zúčastní více než polovina všech předsedů TNK.

2.7 Každý předseda TNK vybere z navržených kandidátů nejvýše tolik kandidátů, kolik je předem stanovený počet nově volených členů. Hlasovací lístek s větším počtem označených kandidátů, než je stanovený počet volených členů, je neplatný.

2.8 Zvoleni jsou ti z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů v rámci zainteresované strany a sektoru.

2.9 Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda ÚNMZ po dohodě s ředitelem OTN, národním sekretářem pro elektrotechniku a předsedy NV o tom, který z kandidátů bude členem NV, s ohledem na vyvážené zastoupení jednotlivých zainteresovaných stran a sektorů.

2.10 Kandidáti, kteří se umístí na prvních třech nevolených místech, jsou náhradníky, kteří se v tomto pořadí stanou automaticky členy NV v případě, že řádně zvolený člen z jakéhokoliv důvodu ukončí své členství.

2.11 Volební komise vyhotoví zápis o provedené volbě.

Výsledky voleb

2.12 Výsledky voleb vyhlašuje ředitel OTN na základě zápisu o provedené volbě. Výsledky voleb jsou zveřejněny na www stránkých ÚNMZ.

2.13 Ředitel OTN písemně vyrozumí zvolené kandidáty o jejich zvolení.

Ukončení členství

2.14 V případě, že se člen NV po dobu jednoho roku neúčastní aktivně práce NV, může být jeho členství ukončeno. Návrh na odvolání předkládá předseda NV řediteli OTN po projednání se členy NV. V případě hlasování se musí pro odvolání člena vyslovit nadpoloviční většina členů NV přítomných jednání NV.

2.15 V případě jmenovaných členů je o ukončení členství informována organizace, která člena jmenovala.

2.16 Členství může být ukončeno na vlastní žádost člena.

Volební řád pro volby předsedy

3.1 Volby vyhlašuje předseda ÚNMZ tím, že písemně požádá členy NV o návrhy kandidátů ze členů NV pro daný sektor.

3.2 Volby řídí tříčlenná volební komise zvolená z členů NV, kteří nekandidují na místo předsedy NV.

3.3 Volební komise požádá navržené kandidáty o písemný souhlas s kandidaturou a poté sestaví kandidátku.

3.4 Předseda je volen tajnou volbou zpravidla při zasedání NV. Volbu je možné provést i korespondenčně. Korespondenční volba probíhá podle pravidel platných pro volbu členů.

3.5 Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní nadpoloviční počet členů NV.

3.6 Předsedou je zvolen kandidát, který získá za daný sektor nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se koná druhé, popřípadě další kolo voleb, do kterého postupují pouze první kandidáti s rovným počtem hlasů.

3.7 Volební komise vyhotoví zápis o provedené volbě.

3.8 Výsledky voleb vyhlašuje předseda ÚNMZ na základě zápisu o provedené volbě.

3.9 Výsledky voleb jsou zveřejněny na www stránkách ÚNMZ.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Jednací řád nabývá platnosti dnem 2011-08-15.