Jste zde

Organizační struktura odboru

Odbor Koncepce BIM ČAS byl zcela nově založen na „zelené louce“ a pevně věříme, že se nám podaří rychle získat důvěru a kredit odborné veřejnosti. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí. Zapojení externích spolupracovníků je nezbytně nutné, protože obsáhnout velký rozsah všech oborů stavebnictví nelze v úzké skupině lidí. Navíc základem BIM je spolupráce. 
 
Druhou oblastí, kam budou směřovány získané prostředky od české vlády či evropských fondů, bude vzdělávání a sdílení informací všech odborností podílejících se na realizaci stavebních projektů v souvislosti s BIM, a to celém jejich životním cyklu.
 
Organizační struktura odboru a způsob spolupráce jeho pracovníků
  • Ředitel odboru – zastupování odboru při jednání, koordinace spolupráce s MPO a jinými vládními institucemi, řízení činností PS, vedení diskusních fór a workshopů;
  • Zástupce ředitele – koordinace odboru s odborem pro normalizaci, vedení svěřených PS;
  • Odborní pracovníci odboru – odborná spolupráce na činnosti všech PS, koordinace jejich činnosti, správa portálu odboru, spolupráce na vytvářených výstupních dokumentech;
  • Koordinátor odboru – komunikace a organizační činnost odboru, příprava a organizace akcí odboru, administrativní podpora PS
  • Vedoucí PS – zodpovědnost za realizaci přípravy výstupů svěřeného opatření, řízení práce jednotlivé PS, stanovení a kontrola plnění plánu PS;
  • Členové PS – intenzivní spolupráce na plnění plánu PS;
  • Oponenti PS – poskytování komentářů, zpětné vazby a námětů k dílčím pracovním dokumentům či záměrům jednotlivých PS;
 
Zaměstnanci odboru na plný či částečný úvazek budou – ředitel, zástupce ředitele, odborný pracovníci a koordinátor.
 
Vedoucí PS a členové PS budou spolupracovat s ČAS formou dohody o provedení práce či pracovní činnosti (případně smlouvy o dílo) a jejich odměna bude závislá na rozsahu a splnění dohodnutého úkolu v určeném termínu. Každá PS bude složena optimálně z 5 členů tak, aby byla skupina akceschopná a zároveň zohledňovala různorodost názorů, znalostí a zkušeností.
 
Vedoucí PS se budou s vedením odboru pravidelně jednou měsíčně scházet na koordinační poradě odboru, kde bude průběžně hodnocena a korigována práce jednotlivých PS tak, aby bylo zajištěno optimální plnění dohodnutého plánu. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na portálu odboru.
 
Oponenti PS bude libovolný počet odborníků, kteří budou mít zájem se aktivně podílet na rozvoji a ovlivňování směrů rozvoje metody BIM v českém prostředí. Účast v oponentní skupině nebude, až na výjimky placená.
 
PS budou vznikat postupně tak, jak bude postupně realizována koncepce podle rámcového harmonogramu, jenž je součástí schváleného dokumentu. Rozhodně chceme postupovat uměřeně a ověřovat si, že navržený organizační koncept je životaschopný a vede k potřebnému cíli.